Powrót
Zadanie ID:53

Narysuj wzory półstrukturalne i podaj nazwy systematyczne aminokwasów, które powstają w wyniku hydrolizy dipeptydu o wzorze

dipeptydy zadania LO

Wzory i nazwy systematyczne aminokwasów: ..................................................................

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla w czasteczce podanego dipeptydu ..................Zadanie ID:100

Przypisz odpowiednie wiązania chemiczne (a.-d.) do określonej struktury białka.

a. wiązania jonowe   b. wiązania peptydowe   c. wiązania wodorowe    d. mostki disiarczkowe

1. Struktura pierwszorzędowa ....................
2. Struktura drugorzędowa .........................
3. Struktura trzeciorzędowa .......................Zadanie ID:419

Za pomocą odpowiednich równań reakcji napisz ciąg procesów przedstawiony schematem:
kwas octowy → .................................. → kwasu aminooctowy

Równanie I: ....................................................

Równanie II: ...................................................

 Zadanie ID:748

   Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji alaniny (kwasu 2-aminopropanowego) z kwasem solnym.Zadanie ID:839

W dwóch naczyniach znajdują się próbki tripeptydów: I. Asp-Glu-Lys  II. Ser-Val-Phe.

Masz do dyspozycji odczynniki, których wzory napisano poniżej:
Cu(OH)2(s), Br2(aq), stęż.HNO3, KMnO4(aq), NaOH(aq), stęż.HCl

Wybierz odczynnik, który pozwoli na odróżnienie obu tripeptydów. Zapisz, co zaobserwowano po dodaniu tego odczynnika do obu próbek.

Wybrany odczynnik: ...............................

Obserwacje:
Naczynie I.: ......................................
Naczynie II.: .....................................   Zadanie ID:969

Elektroforeza to technika analityczna, stosowana w chemii i biologii molekularnej do rozdzielenia mieszaniny związków chemicznych przez wymuszanie wędrówki ich cząsteczek w polu elektrycznym. Czasteczki aminokwasów posiadające ładunek elektryczny poruszają się w kierunku elektrody o ładunku przeciwnym niż własny. W przypadku cząsteczek obdarzonych jednakowym ładunkiem elektrycznym, szybciej będą wędrować cząsteczki o mniejszej masie.

W aparacie do elektroforezy ustalono pH=5,90 i umieszczono mieszaninę aminokwasów, których wzory i punkty izoelektryczne przedstawiono poniżej.
fenyloalanina   C6H5−CH2−CH(NH2)–COOH,            pI=5,48
alanina           CH3−CH(NH2)–COOH,                      pI=6,11
lizyna             NH2−(CH2)4−CH(NH2)–COOH,           pI=9,60

Uzupełnij zdanie
Do elektrody ujemnej będą przemieszczały się cząsteczki aminokwasów o nazwach: ................................................., przy czym najszybciej będzie przemieszczała się cząsteczka aminokwasu o nazwie ...........................Zadanie ID:1025

Do czterech probówek zawierających koloidalny roztwór białka dodano:
do probówki I: roztwór etanolu
do probówki II: roztwór chlorku sodu
do probówki III: roztwór siarczaniu(VI) amonu
do probówki IV: roztwór siarczanu(VI) miedzi(II)

1. Podaj nr probówek, w których nastąpił proces zniszczenia otoczki solwatacyjnej białka ..................... Podaj nazwę tego procesu .................

2. Podaj nr probówek, w których zaszedł proces nieodwracalny ........... Podaj nazwę tego procesu ....................

3. Podaj nr probówek, w których nastapił proces wytracenia osadu ................Zadanie ID:1162

Napisz wzór półstrukturalny tripeptydu, w skład którego wchodzą:
• alanina
• glicyna, która jest N-końcowym aminokwasem
• cysteina, która jest C-końcowym aminokwasemZadanie ID:1322

W roztworze alaniny (kwas 2-aminopropanowego) mającym pH równe punktowi izoelektrycznemu znajdują się jony obojnacze.
1. Określ charakter (kwasowy, zasadowy) grup −COO i −NH3+ w tym jonie.

−COO : ...............................
−NH3+ : .................................

2. Napisz równanie reakcji w postaci jonowej skróconej jonu obojnaczego alaniny z kwasem solnym.Zadanie ID:1418

W dwóch probówkach znajdują się

I. Ala  II. Gly-Ala-Gly.

Spośród poniższych odczynników wybierz te, które są potrzebne do doświadczenia, które pozwoli na rozróżnienie zawartości probówek

stężony kwas azotowy(V), stężony kwas siarkowy(VI), r-r wodorotlenku sodu, r-r chlorku żelaza(III), r-r siarczanu(VI) miedzi(II), woda amoniakalna

Wybrane odczynniki ................................

Napisz obserwacje po dodaniu odczynników do obu probówek

Obserwacje w probówce I: ..................................

Obserwacje w probówce II: ................................Zadanie ID:1476

Podaj numer aminokwasu, który zalicza się do aminokwasów  białkowych.

 zadania maturalne aminokwasy

Aminokwas białkowy ma numer  ..............

 

Określ, co decyduje o przynależności aminokwasu do grupy aminokwasów białkowych.

.....................................................................................Zadanie ID:1477

   Do roztworu alaniny (kwasu 2-aminopropanowego) mającego pH równe punktowi izoelektrycznemu wprowadzono roztwór zasady.

Napisz w formie skróconej jonowe równanie reakcji, jaka zaszła w tym roztworze.Zadanie ID:1479

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające potwierdzić obecność grupy aminowej w glicynie. Napisz wykonywane czynności, obserwacje i równanie reakcji.

Wykonywane czynności; .....................................

Obserwacje ...........................................................

Równanie reakcji ...................................................Zadanie ID:1480

   Napisz wzór półstrukturalny tripeptydu o sekwencji Ala-Gly-Ala powstałego w wyniku kondensacji odpowiednich aminokwasów.

Zaznacz wiązania peptydowe.

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce tego tripeptydu .......Zadanie ID:1484

   Glicyna ma punkt izoelektryczny pI=5,97.

Napisz wzór półstrukturalny jonu, jaki tworzy glicyna w roztworze o pH=2.Zadanie ID:1508

Napisz wszystkie możliwe produkty całkowitej hydrolizy aspartamu o wzorze strukturalnym

 zadania maturalne aminokwasy

 Zadanie ID:1536

W dwóch probówkach znajdują się:

I. fenyloalanina    II. izoleucyna o wzorach.

 aminokwasy zadania

Do obu probówek dodano kilka kropel stężonego kwasu azotowego(V) i zaobserwowano, że w jednej z probówek pojawiło się zabarwienie.

Określ, w której probówce pojawił się zabarwienie. .................

Określ barwę ...................

Wyjaśnij, co dokładnie spowodowało pojawienie się zabarwienia.
.........................................................Zadanie ID:1537

Na podstawie poniższych wzorów aminokwasów określ, który aminokwas ma punkt izoelektryczny o większej wartości.

Izoleucyna CH3−CH2−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH

Kwas asparginowy HOOC−CH2−CH(NH2)−COOH 

 Zadanie ID:1539

Napisz wzorami półstrukturalnymi możliwe produkty powstałe w wyniku reakcji 1 cząsteczki glicyny (kwas aminooctowy) i 1 cząsteczki alaniny (kwas 2-aminopropanowy).

.............................................................................................

Wybierz właściwą nazwę reakcji, w której z dwóch aminokwasów tworzy się dipeptyd.

A.  eliminacja   B. synteza  C. polimeryzacja   D. kondensacja  

 Zadanie ID:1976

Walina to aminokwas, którego nazwa systematyczna to kwas 2-amino-3-metylobutanowy.

Napisz równanie reakcji waliny z kwasem solnym.

Równanie reakcji ..........................................................................

Uzupełnij zdanie

Walina .......................................... [ jest / nie jest ] aminokwasem biogennym, ponieważ ..............................................

Napisz numery (lokanty) atomów węgla w cząsteczce waliny, które są asymetryczne.

Lokanty: .............................. Zadanie ID:1977

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające potwierdzić obecność grupy karboksylowej w glicynie. Napisz wykonywane czynności, obserwacje i równanie reakcji.

Wykonywane czynności; .....................................

Obserwacje ...........................................................

Równanie reakcji ...................................................

 Zadanie ID:2399

Określ, który aminokwas B. czy C.  jest izomerem optycznym względem aminokwasu A.

aminokwasy izomery optyczne

Odpowiedź:..............Zadanie ID:2717

  Alanina (kwas 2-aminopropanowy) ma punkt izoelektryczny pI=6.

Napisz wzór półstrukturalny jonu, jaki tworzy alanina w roztworze o pH=9.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl