Powrót
Zadanie ID:104

Stałe równowagi reakcji CO + 2H2 ⇌ CH3OH wynoszą:
w temp. T1=400K  K=1,92
w temp. T2=600K  K=1,1·10–4 

Uzupełnij zdania dotyczące stanu reakcji po podgrzaniu naczynia z temperatury T1 do temperatury T2.
1. Wydajność reakcji ...................................... [ wzrosła / zmniejszyła się / pozostała bez zmian ].
2. Szybkość reakcji tworzenia CH3OH ......................................... [ wzrosła / zmniejszyła się / pozostała bez zmian ].
3. Szybkość reakcji odwrotnej (tworzenia substratów) ......................................... [ wzrosła / zmniejszyła się / pozostała bez zmian ].Zadanie ID:653

W reaktorze ustalił się stan rownowagi zgodnie z równaniem
2CO2(g) ⇄ 2CO(g) + O2(g)  ΔH > 0.

a) Określ, czy reakcja jest egzotermiczna, czy endotermiczna

b) Napisz wyrażenie na stężeniową stałą równowagi

c) Określ, jak zmieni się wydajność reakcji
     - po podniesieniu temperatury układu
     - po zmniejszeniu ciśnienia układu
     - po zmniejszeniu objętości układuZadanie ID:897 Określ, co należy zrobić, aby zwiększyć wydajność reakcji
2NO2 ⇌ N2O4      Δ=-57kJ

(Zwiększyć / zmniejszyć) ............................ objętość układu.

(Zwiększyć / zmniejszyć) ........................... temperaturę układu.

(Zwiększyć / zmniejszyć) ........................... ciśnienie układu.


Zadanie ID:1173

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem

PCl3(g) + Cl2(g) ⇄ PCl5(g)   ΔH=-22kJ

Używając określeń nie zmieni się, zwiększy się, zmniejszy się napisz, jak zmieni się wydajność reakcji i stała równowagi K po zmianie warunków reakcji:

  wydajność reakcji stała równowagi K
a) wzrost ciśnienia w układzie    
b) wzrost temperatury w układzie    
c) dodanie katalizatora do układu    


Zadanie ID:1466

Do reaktora I o pojemności 1dm3 wprowadzono 5 moli PCl5. Do reaktora II o pojemności 5dm3 wprowadzono również 5 moli PCl5.
W obu naczyniach zainicjowano reakcję w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Przebiegała ona aż do ustalenia stanu równowagi zgodnie z równaniem 
PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g).

Określ ilość moli chloru po ustaleniu stanu równowagi w obu naczyniach wybierając właściwą odpowiedź.

A. W obu reaktorach jest tyle samo moli chloru.

B. W reaktorze I jest więcej moli chloru niż w reaktorze II.

C. W reaktorze I jest mniej moli chloru niż w reaktorze II.Zadanie ID:1886

W reaktorze ustalił się stan równowagi zgodnie z równaniem:
CS2(c) + 3O2(g) → CO2(g) + 2SO2(g)                 ΔH= -1075kJ/mol

a) Zwiększono temperaturę układu.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmian

b) Zmniejszono objętość układu.
Wydajność reakcji ................................ zmalała / wzrosła / pozostała bez zmian
Łączna masa produktów ........................ zmalała / wzrosła / pozostała bez zmian 

c) Do reaktora dodano inhibitor.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmianZadanie ID:1909

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2 H2S(g) + 3O2(g) ⇌ 2SO2(g) + 2H2O(g)     ΔH=-1038kJ
i po pewnym czasie osiąga stan równowagi.

Uzupełnij zdania określeniami z nawiasów.

a) Po podwyższeniu temperatury reaktora stan równowagi reakcji ...................... (nie zmieni się / przesunie się w prawo / przesunie się w lewo)
b) Po zmniejszeniu objętości reaktora stan równowagi reakcji ...................... (nie zmieni się / przesunie się w prawo / przesunie się w lewo)
c) Podczas ogrzewania reaktora stała równowagi ....................... (nie zmienia się / zwiększa się / zmniejsza się)
d) Podczas zwiększania ciśnienia reaktora wydajność otrzymywania SO2 ....................(nie zmienia się / zwiększa się / zmniejsza się)
e) Podczas wzrostu temperatury szybkość reakcji otrzymywania SO2 ....................(nie zmienia się / zwiększa się / zmniejsza się)Zadanie ID:1911 Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
H2(g) I2(g) ⇆ 2HI(g)   ΔHo < 0
 
Określ, jak zmieni się wydajność reakcji
a) po zmniejszeniu ciśnienia
b) po obniżeniu temperatury
c) po wprowadzenie HI do układu
d) po wprowadzeniu wodoru do układu
e) po wprowadzeniu katalizatoraZadanie ID:1918
   Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
4HCl(g) + O2(g) ⇌ 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)   ΔH=–114kJ

Określ, jak zmieni się wydajność reakcji (wzrośnie / zmaleje / nie zmieni się) , gdy

a) zwiększy się ciśnienie w układzie
b) podwyższy się temperaturę układu
c) zmniejszy się stężenie tlenu w układzie
d) zmniejszy się stężenie chloru w układzie


Zadanie ID:1964

W reaktorze o pojemności 10dm3 przeprowadzono reakcję, aż do chwili ustalenia stanu równowagi zgodnie z równaniem
H2(g) + Br2(g) ⇄ 2HBr(g)  
a następnie zmniejszono objętość naczynia do 8dm3.

Uzupełnij zdanie.

Po zmniejszeniu objętości naczynia równowaga reakcji ................... (przesunęła się w lewo / przesunęła się w prawo / nie uległa zmianie), ponieważ ....................................Zadanie ID:1991 Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
C3H8(g)+5O2(g) = 3CO2(g) + 4H2O(c)       ΔH=-2220kJ

Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji
a) po zmniejszeniu objętości układu
b) po podwyższeniu temperatury
c) po dodaniu tlenu
d) po usunięciu tlenku węgla(IV)
e) po dodaniu katalizatora


Zadanie ID:2776

Wybierz równania reakcji, w których wzrost ciśnienia spowoduje wzrost wydajności.

A. N2(g) + 3H2(g)  ⇄  2NH3(g)
B. C(s) + O2(g)  ⇄  CO2(g)
C. H2(g) + I2(g)  ⇄ 2HI(g)
D. 2CO(g) + O2(g)  ⇄  2CO2(g)

Wybrane równania: .................................................Zadanie ID:2777

Stałe równowagi reakcji NO2=NO + 1/2O2 wynoszą:
w temp. 400K  K=2,4·10–4
w temp. 600K  K=0,08

Określ, czy reakcja ta jest  egzo- czy endotermiczna.

 .........................................................................................
 Zadanie ID:3131

W szczelnym zbiorniku o objętości 1dm3 umieszczono tlen i azot w stosunku molowym 1:1 pod ciśnieniem atmosferycznym.

Określ, jak zmieni się masa gazów, gdy objętość zbiornika zmiejszy się 2-krotnie. Wybierz właściwe odpowiedzi.

A. Masa tlenu: .............  wzrośnie / zmaleje / nie zmieni się.
B. Masa azotu: ............  wzrośnie / zmaleje / nie zmieni się.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl