Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:665

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
reakcje fluorowców
Napisz równania reakcji, jaka zaszła w probówce I. i II., lub napisz, że reakcja nie zachodzi. Określ barwę warstwy chloroformowej po doświadczeniu.

Probówka I.
Równanie reakcji: ....................................................
Barwa warstwy chloroformowej: ...........................

Probówka II.
Równanie reakcji: ....................................................
Barwa warstwy chloroformowej: ...........................Zadanie ID:1033

Przeprowadzono doświadczenie:
W naczyniu I sporządzono roztwór manganianu(VII) potasu a następnie dodano do niego roztwór kwasu chlorowodorowego. Wydzielający się gaz wprowadzano rurką do naczynia II zawierającego roztwór jodku potasu z dodatkiem skrobi.

Napisz, co zaobserwowano w naczyniu II: ...................................................

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji, jakia zaszła w naczyniu II:   ......................................Zadanie ID:1075

Uzupełnij tabelę wpisując charakter chemiczny tlenków i jego równanie reakcji z wodą, jeśli taka zachodzi.

tlenek charakter równanie reakcji z wodą
SiO2    
Na2O    
FeO    
NO    
SO2    Zadanie ID:1077

Zaprojektuj doświadczenie, w którym otrzymasz wodorotlenek glinu.
Substancje do dyspozycji: tlenek glinu, woda, woda amoniakalna, roztwór chlorku glinu, kwas solny.
Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej i obserwacje.

Równanie reakcji: .........................................

Obserwacje: ..................................................Zadanie ID:1079

Tlenek krzemu(IV) SiO2 w warunkach normalnych jest krystalicznym ciałem stałym o dużej twardości. Nie rozpuszcza się w wodzie i ma wysoką temperaturę topnienia (1713oC).
Tlenek węgla(IV) CO2 w warunkach normalnych jest gazem. Rozpuszcza się w wodzie,  w temp. -74oC ulega sublimacji.
Pierwiastki położone w tej samej grupie układu okresowego jak i ich związki na ogół mają podobne właściwości, jednak w przypadku tlenku krzemu(IV) i tlenku węgla(IV) ta prawidłowość się nie sprawdza.

Wyjaśnij przyczynę tak dużych różnic we własnościach tlenku krzemu(IV) i tlenku węgla(IV).Zadanie ID:1122

Zapisz równania reakcji przedstawionych na schemacie.

Al → Al2O3→ AlCl3  →  Al(OH)3 → Al2O3

Równanie I.: .................................................................................

Równanie II.: ................................................................................

Równanie III.: ...............................................................................

Równanie IV.: ..............................................................................
 Zadanie ID:1157

Po dodaniu heksanu do wody nastąpiło rozwarstwienie obu cieczy i utworzenie dwóch nie mieszających się faz. Następnie dodano brom. Zaobserwowano, że jedna z faz zabarwiła się bardziej intensywnie niż druga.

Uzupełnij zdanie.

Po dodaniu bromu bardziej intensywnie zabarwiła się faza ................. ( wody / heksanu ) ponieważ brom, jako związek .................. (polarny / niepolarny) lepiej rozpuszcza się w rozpuszczalnikach ....................... (polarnych / niepolarnych).Zadanie ID:1185

Określ charakter chemiczny tlenku krzemu.

Charakter chemiczny tlenku krzemu ...........................

Napisz równania reakcji zachodzące wg schematów lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

tlenek krzemu + wodorotlenek sodu → .............................

tlenek krzemu + kwas solny → ..................................Zadanie ID:1190

Do roztworu chlorku glinu dodawano powoli rozcieńczoną wodę amoniakalną aż do wytrącenia białego osadu.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, jaka zaszła w roztworze.

Równanie reakcji .............................................

Zapisz obserwacje.

Obserwacje: ..........................................Zadanie ID:1197

Utlenianie amoniaku w zależności od warunków reakcji może prowadzić do różnych produktów. W wyniku spalania amoniaku w warunkach normalnych powstają azot i para wodna a w wyniku utleniania amoniaku tlenem z powietrza w obecności katalizatora platynowego tlenek azotu(II) i para wodna.

Napisz równania obu reakcji.

Utlenianie amoniaku w warunkach normalnych
...........................................................................................
Katalityczne utlenianie amoniaku
...........................................................................................Zadanie ID:1203

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji opisanej schematem:

glin → jon tetrahydroksoglinianowyZadanie ID:1208

Amfoteryczny wodorotlenek glinu reaguje z kwasem chlorowodorowym i zasadą sodową.

Napisz równania reakcji jakie wówczas zachodzą.

 

Równanie reakcji z kwasem .......................................................

Równanie reakcji z zasadą ........................................................Zadanie ID:1220

Spośród podanych niżej odczynników wybierz dwa, z których można otrzymać wodę bromową i napisz równanie reakcji.

Cl2, I2, Hl, NaCl, NaI, KBr,Zadanie ID:1223

Zapisz równanie reakcji przedstawiające termiczny rozkład chlorku amonu.Zadanie ID:1666 Napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

amoniak —[O], kat.→ ............... —[O] → tlenek azotu(IV) —dimeryzacja→ .................Zadanie ID:1667

Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory sumaryczne, reakcje tlenku z wodą (jeśli zachodzą), charakter tlenku.

Nazwa tlenku Wzór sumaryczny Reakcja z wodą Charakter
 
tlenek azotu(II)
 
     
 
tlenek azotu(III)
 
     

tlenek azotu(IV)
 
     

 tlenek azotu(V)
 
     

 

 

 Zadanie ID:1675

Do roztworu metakrzemianu sodu dodano roztwór kwasu chlorowodorowego.

Zapisz cząsteczkowe i jonowe skrócone równanie reakcji i obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: ...................................................
Równanie reakcji jonowe, skrócone:............................................
Obserwacje ............................................................Zadanie ID:2004

   Uzupełnij równania reakcji lub zapisz, że reakcja nie zachodzi.

1. NaCl + H2S  → .................................

2. CaCO3 + HNO3  → ..........................

3. K2SO3 + H2SO4  → ..........................

3. Na2SO4 + HNO2  → .........................Zadanie ID:2147

Za pomocą równań reakcji zapisz ciąg przemian przedstawionych na schemacie

azot → amoniak → tlenek azotu(II) → tlenek azotu (IV) → kwas azotowy(V)


Równanie reakcji I.: .................................................................

Równanie reakcji II.: .................................................................

Równanie reakcji III.: .................................................................

Równanie reakcji IV.: .................................................................

 Zadanie ID:2160

Przeprowadzono dwa doświadczenia.
I. Do roztworu chlorku glinu stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Postały osad przemyto i odsączono.
II. Do otrzymanego osadu dodano roztwór wodorotlenku sodu w stosunku molowym 1:1

Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej, jakie zaszły w tych doświadczenich.

Doświadczenie I
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Doświadczenie II
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Napisz nazwę produktu końcowego w dośw. II:....................................................................Zadanie ID:2199

Do wodorotlenku glinu dodano wodorotlenek potasu. Powstał związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 4.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej i podaj nazwy produktów.

Równanie cząsteczkowe: ...........................................................

Nazwa związku kompleksowego ...............................................

Równanie jonowe ........................................................................

Nazwa jonu ...................................................................................Zadanie ID:2357

  Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

zadania siarczan(VI) amonu

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: .............................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone:.........................................................

Obserwacje: ...................................................................................

 Zadanie ID:2412

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie
chemia matura właściwości związkw chemicznych

Napisz obserwacje dla każdej probówki.

Probówka A.: .................................................................

Probówka B.: .................................................................

Probówka C.: .................................................................

 

 Zadanie ID:2753

   Po dodaniu kwasu chlorowodorowego do roztworu pewnej soli zaobserwowano wydzielenie bezbarwnego, bezwonnego gazu.

Spośród niżej podanych wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji.

Na2S, Na2SO3, Na2SO4, Na2CO3, NaCl, NaNO2, NaNO3, NH4Cl

Równanie reakcji: .............................................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.