Powrót
Zadanie ID:665

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
reakcje fluorowców
Napisz równania reakcji, jaka zaszła w probówce I. i II., lub napisz, że reakcja nie zachodzi. Określ barwę warstwy chloroformowej po doświadczeniu.

Probówka I.
Równanie reakcji: ....................................................
Barwa warstwy chloroformowej: ...........................

Probówka II.
Równanie reakcji: ....................................................
Barwa warstwy chloroformowej: ...........................Zadanie ID:1033

Przeprowadzono doświadczenie:
W naczyniu I sporządzono roztwór manganianu(VII) potasu a następnie dodano do niego roztwór kwasu chlorowodorowego. Wydzielający się gaz wprowadzano rurką do naczynia II zawierającego roztwór jodku potasu z dodatkiem skrobi.

Napisz, co zaobserwowano w naczyniu II: ...................................................

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji, jakia zaszła w naczyniu II:   ......................................Zadanie ID:1077

Zaprojektuj doświadczenie, w którym otrzymasz wodorotlenek glinu.
Substancje do dyspozycji: tlenek glinu, woda, woda amoniakalna, roztwór chlorku glinu, kwas solny.
Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej i obserwacje.

Równanie reakcji: .........................................

Obserwacje: ..................................................Zadanie ID:1157

Po dodaniu heksanu do wody nastąpiło rozwarstwienie obu cieczy i utworzenie dwóch nie mieszających się faz. Następnie dodano brom. Zaobserwowano, że jedna z faz zabarwiła się bardziej intensywnie niż druga.

Uzupełnij zdanie.

Po dodaniu bromu bardziej intensywnie zabarwiła się faza ................. ( wody / heksanu ) ponieważ brom, jako związek .................. (polarny / niepolarny) lepiej rozpuszcza się w rozpuszczalnikach ....................... (polarnych / niepolarnych).Zadanie ID:1185

Określ charakter chemiczny tlenku krzemu(IV).

Charakter chemiczny tlenku krzemu(IV) ...........................

Napisz równania reakcji zachodzące wg schematów lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

tlenek krzemu + wodorotlenek sodu → .............................

tlenek krzemu + kwas solny → ..................................Zadanie ID:1190

Do roztworu chlorku glinu dodawano powoli rozcieńczoną wodę amoniakalną aż do wytrącenia białego osadu.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, jaka zaszła w roztworze.

Równanie reakcji .............................................

 Zadanie ID:1197

Utlenianie amoniaku w zależności od warunków reakcji może prowadzić do różnych produktów. W wyniku spalania amoniaku w warunkach normalnych powstają azot i para wodna a w wyniku utleniania amoniaku tlenem z powietrza w obecności katalizatora platynowego tlenek azotu(II) i para wodna.

Napisz równania obu reakcji.

Utlenianie amoniaku w warunkach normalnych
...........................................................................................
Katalityczne utlenianie amoniaku
...........................................................................................Zadanie ID:1203

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji opisanej schematem:

glin → jon tetrahydroksoglinianowyZadanie ID:1220

Spośród podanych niżej odczynników wybierz dwa, które reagują ze sobą z utworzeniem bromu i napisz równanie tej reakcji.

Cl2, I2, Hl, NaCl, NaI, KBr

Uzupełnij zdanie.
Woda bromowa jest to ...........................Zadanie ID:1223

Napisz równanie reakcji przedstawiające termiczny rozkład chlorku amonu.
.................................

Podaj nazwę i stan skupienia produktów, jakie powstają w tej reakcji.
................................Zadanie ID:1414

Dośw.1. Do probówki z roztworem siarczanu(VI) glinu dodano roztwór amoniaku.
Opisane doświadczenie uzupełnij

1.a) obserwacjami:  ....................................... .
1.b) równaniem reakcji w formie cząsteczkowej: .........................................

Dośw.2. Otrzymaną w dośw.1. substancję stałą odsączono, przemyto i rozdzielono do dwóch probówek I i II. Do probówki I. dodano roztwór zasady sodowej a do probówki II roztwór kwasu chlorowodorowego.

Napisz dla obu doświadczeń obserwacje i cząsteczkowe równania reakcji.

Probówka I
2.a) Obserwacje: ...................................
2.b) Równanie reakcji: ...........................

Probówka II
2.c) Obserwacje: ...................................
2.d) Równanie reakcji: ..........................

3. Napisz wniosek ogólny wynikający z dośw. 2.

Wniosek: ................................................Zadanie ID:1666 Napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

amoniak —[O], kat.→ ............... —[O] → tlenek azotu(IV) —dimeryzacja→ .................Zadanie ID:1667

Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory sumaryczne, reakcje tlenku z wodą (jeśli zachodzą), charakter tlenku.

Nazwa tlenku Wzór sumaryczny Reakcja z wodą Charakter
tlenek azotu(II)      
 tlenek azotu(III)      
tlenek azotu(IV)      
tlenek azotu(V)      

 

 

 

 

 Zadanie ID:1675

Do roztworu metakrzemianu sodu dodano roztwór kwasu chlorowodorowego.

Zapisz cząsteczkowe i jonowe skrócone równanie reakcji i obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: ...................................................
Równanie reakcji jonowe, skrócone:............................................
Obserwacje ............................................................Zadanie ID:2004

   Uzupełnij równania reakcji lub zapisz, że reakcja nie zachodzi.

1. NaCl + H2S  → .................................

2. CaCO3 + HNO3  → ..........................

3. K2SO3 + H2SO4  → ..........................

3. Na2SO4 + HNO2  → .........................Zadanie ID:2147

Za pomocą równań reakcji zapisz ciąg przemian przedstawionych na schemacie

azot → amoniak → tlenek azotu(II) → tlenek azotu (IV) → kwas azotowy(V)


Równanie reakcji I.: .................................................................

Równanie reakcji II.: .................................................................

Równanie reakcji III.: .................................................................

Równanie reakcji IV.: .................................................................

 Zadanie ID:2357

  Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

zadania siarczan(VI) amonu

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: .............................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone:.........................................................

Obserwacje: ...................................................................................

 Zadanie ID:2412

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie
chemia matura właściwości związkw chemicznych

Napisz obserwacje dla każdej probówki.

Probówka A.: .................................................................

Probówka B.: .................................................................

Probówka C.: .................................................................

 

 Zadanie ID:2753

   Po dodaniu kwasu chlorowodorowego do roztworu pewnej soli zaobserwowano wydzielenie bezbarwnego, bezwonnego gazu.

Spośród niżej podanych wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji.

Na2S, Na2SO3, Na2SO4, Na2CO3, NaCl, NaNO2, NaNO3, NH4Cl

Równanie reakcji: .............................................................Zadanie ID:2972

Tlen w laboratorium można otrzymać metodami:
1. Rozkład termiczny manganianu(VII) potasu
2. Rozkład termiczny tlenku rtęci(II)
3. Elektroliza wody

Napisz równania tych reakcji.Zadanie ID:3105

Do probówki zawierającej stały węglan sodu dodano roztwór kwasu siarkowego(VI). 

1. Napisz równanie reakcji w postaci cząsteczkowej

..................................................

2. Napisz równanie reakcji w postaci jonowej skróconej.

...................................................

3. Określ obserwacje w opisanym doświadczeniu.

....................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.