Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:277

Zmierzono pH dwóch roztworów soli NaCl i NH4NO3 o jednakowych stężeniach 0,1 mol/dm3:

Wyższe pH ma roztwór (wybierz wlaściwą odpowiedź)

A. NaCl      B . NH4NO3

Odpowiedź uzasadnij: ...........................................Zadanie ID:294

   Po przyłączeniu protonu do cząsteczki wody powstaje jon hydroniowy zgodnie z równaniem reakcji:
H+ + H2O → H3O+  
Wybierz z tabeli własciwe określenia, aby powstało zdanie prawdziwe.

 Między cząsteczką wody a protonem powstało wiązanie A. spolaryzowane utworzone przez 1. elektron wodoru i elektron tlenu
B. kowalencyjne 2. wolną parę elektronową tlenu
C. koordynacyjne 3. przeniesienie elektronu z wodoru do tlenu
D. jonowe 4. przeniesienie elektronu z tlenu do wodoru

 Zadanie ID:364

a) Napisz równanie reakcji protolitycznej, jaka zachodzi w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego(III).

.......................................................................................................

b) Napisz wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji. W wyrażeniu stężenie wody przyjmij równe 1.

.......................................................................................................

c) Do roztworu kwasu azotowego(III) dodano kilka kropel kwasu azotowego(V).
Oceń, jak zmieni się stan równowagi.

Stan równowagi ................................................................... (pozostanie bez zmian, przesunie się w lewo, przesunie się  w prawo)Zadanie ID:528

Dane są dwa kwasy o jednakowych stężeniach:
kwas jodowy(I)          HIO       K=2,39·10−5
kwas azotowy(III)       HNO2    K=3,88·10−2

Określ, który kwas ma wyższe pH ............................................................

Określ, który kwas ma bardziej spolaryzowane wiązanie O-H .......................Zadanie ID:673

Kwas ortofosforowy H3PO4 dysocjuje wielostopniowo. Poniżej podano wartości stałych dysocjacji kwasu ortofosforowego dla różnych stopni.

6,2*10−9            7,5*10−3          2,2*10−13

Przyporządkuj wartości stałych dysocjacji do poszczególnych równań reakcji:

I etap dysocjacji : H3PO4 → H+ + H2PO4    KI=...........
II etap dysocjacji: H2PO4 → H+ + HPO42   KII=..........
III etap dysocjacji: HPO42– → H+ + PO43    KIII=..........Zadanie ID:722

   Kwas ortoborowy wprowadzony do wody ulega reakcji
H3BO3 + H2O ⇌ B(OH)4 + H+

Uzupełnij zdanie wpisując odpowiednie określenia z nawiasów.

Kwas ortoborowy w tej reakcji zachowuje się jak ..........................(kwas, zasada ). według teorii ....................  (Arrheniusa, Bronsteda, Lewisa)Zadanie ID:734

   Kwas ortoborowy wprowadzony do wody ulega reakcji, w wyniku której powstaje anion tetrahydroksoboranowy.
H3BO3 + H2O ⇌ B(OH)4 + H+

Określ typ hybrydyzacji atomu boru w anionie tetrahydroksoboranowym i kształt anionu.

Typ hybrydyzacji: .....................................

Kształt cząsteczki: ..................................Zadanie ID:1045

   Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu hydroniowego H3O+.

Określ rodzaje wiązań między atomem tlenu a atomami wodoru.

 Zadanie ID:1074

Określ, w którym z poniższych roztworów o tym samym stężeniu molowym jest wyższe pH.

a) roztwór kwasu fluorowodorowego

b) roztwór kwasu chlorowodorowegoZadanie ID:1127

W roztworze kwasu etanowego zachodzi reakcja zgodnie z równaniem
CH3COOH + H2O ⇆ CH3COO + H3O+  
Określ, jak zmieni się stężenie jonów H3O+ (wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się), jeśli do roztworu doda się

a) octanu sodu .....................................

b) chlorku potasu ..................................

c) kwasu solnego ..................................Zadanie ID:1142

W roztworach wodnych węglany ulegają hydrolizie zgodnie z równaniem
CO32− + H2O  ⇄ HCO3 +OH

Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Podwyższenie pH roztworu węglanu .........................
A. spowoduje zwiększenie stężenia jonów CO32−
B. spowoduje zmniejszenie stężenia jonów CO32−
C. nie spowoduje zmiany stężenia jonów CO32−Zadanie ID:1202

Określ rodzaj wszystkich wiązań w anionie tetrahydroksoglinianowym.Zadanie ID:1221

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równanie reakcji, jaka zajdzie po zmieszaniu roztworu chlorku amonu z roztworem wodorotlenku potasu.

Równanie reakcji cząsteczkowe  ..........................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .......................................Zadanie ID:1512

Do wodnego roztworu amoniaku dodano roztwór wodny chlorku amonu.
Określ, jak zmieni się stężenie NH3 w otrzymanej mieszaninie.
a) zmaleje
b) wzrośnie
c) pozostanie bez zmianZadanie ID:1865 Do roztworu kwasu siarkowego(IV) dodano roztwór kwasu solnego.

Określ, jak zmienił się stopień dysocjacji kwasu siarkowego(IV):
a) zmalał
b) pozostał bez zmian
c) wzrósłZadanie ID:2213

Rozpuszczono w wodzie chlorek amonu.

a) określ pH powstałego roztworu ........................ [pH<7, pH=7, pH>7]

b) napisz w formie jonowej skóconej równanie reakcji hydrolizy zgodne z teorią Bronsteda-Lowry`ego, jaka zaszła w roztworze

..............................................................................................

c) określ, jaką rolę, kwasu, czy zasady pełnią jony amonowe w tej reakcji.

............................................Zadanie ID:2299

Stałe dysocjacji amoniaku i kwasu fluorowodorowego wynoszą: Kb NH3(aq) = 1,81·10−5,    Ka HF = 6,76·10−4  

Napisz równanie reakcji hydrolizy fluorku amonu, określ odczyn roztworu a odpowiedź uzasadnij.

Równanie reakcji: .....................................

Odczyn: ..................................................

Uzasadnienie: ..........................................Zadanie ID:2421

Określ, jaki odczyn mają roztwory KHCO3 i Al(OH)2Cl i napisz skrócone, jonowe równania reakcji uzasadniające odpowiedź.

Odczyn KHCO3: ..............................................

Równanie reakcji: ............................................

Odczyn Al(OH)2Cl: ..........................................

Równanie reakcji: ............................................Zadanie ID:2422

Zakwalifikuj podane w tabeli jony zgodnie z teorią Brønsteda do kwasów, zasad lub jonów amfiprotycznych i napisz równania reakcji uzasadniających wybór.

Jon kwas / zasada / jon amfiprotyczny równanie reakcji chemicznej
HCO3    
NH4+     
SO42–      

 Zadanie ID:2491

Ciekły amoniak ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
2NH3 ⇄ NH4+  + NH2 

Określ, który jon pełni rolę kwasu, a który zasady Brønsteda w podanym równaniu reakcji.

NH4+: ..................

NH2: ..................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.