Powrót
Zadanie ID:277

Zmierzono pH dwóch roztworów soli NaCl i NH4NO3 o jednakowych stężeniach 0,1 mol/dm3:

Wyższe pH ma roztwór (wybierz właściwą odpowiedź)

A. NaCl      B . NH4NO3

Odpowiedź uzasadnij: ...........................................Zadanie ID:294

   Po przyłączeniu protonu do cząsteczki wody powstaje jon oksoniowy zgodnie z równaniem reakcji:
H+ + H2O → H3O+  
Wybierz z tabeli własciwe określenia, aby powstało zdanie prawdziwe.

 Między cząsteczką wody a protonem powstało wiązanie A. spolaryzowane utworzone przez 1. elektron wodoru i elektron tlenu
B. kowalencyjne 2. wolną parę elektronową tlenu
C. koordynacyjne 3. przeniesienie elektronu z wodoru do tlenu
D. jonowe 4. przeniesienie elektronu z tlenu do wodoru

 Zadanie ID:364

Zadanie 1. Napisz równanie reakcji protolitycznej, jaka zachodzi w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego(III).

.....................................................

Zadanie 2. Napisz wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji. W wyrażeniu stężenie wody przyjmij równe 1.

.....................................................

Zadanie 3. Do 100cm3 roztworu kwasu azotowego(III) dodano kilka kropel kwasu azotowego(V).

Oceń, jak zmieni się stopień dysocjacji kwasu azotowego(III) stała równowagi reakcji.

Stopień dysocjacji HNO2 ...................... (wzrośnie / zmalejepozostanie bez zmian).
Stała równowagi ................................... (wzrośnie / zmalejepozostanie bez zmian).Zadanie ID:387

Uzupełnij zdanie, aby było ono prawdziwe.

 Spośród kwasów przedstawionych wzorami HF, HCl, HBr, HI najmocniejszy jest .........., ponieważ .......................................... Zadanie ID:494

Do roztworu kwasu azotowego(III) dodano kilka kropel roztworu kwasu azotowego(V).

Uzupełnij zdania.

a) Wartość stałej dysocjacji kwasu azotowego(III) ..................... (zmalała / pozostała bez zmian   / wzrosła), ponieważ ............................

b) Wartość stopnia dysocjacji kwasu azotowego(III) ..................... (pozostanie bez zmian, wzrośnie, zmaleje), ponieważ .........................Zadanie ID:528

Dane są dwa kwasy o jednakowych stężeniach:
kwas jodowy(I)          HIO       K=2,39·10−5
kwas azotowy(III)       HNO2    K=3,88·10−2

Określ, który kwas ma wyższe pH ............................................................

Określ, który kwas ma bardziej spolaryzowane wiązanie O-H .......................Zadanie ID:673

Kwas ortofosforowy H3PO4 dysocjuje wielostopniowo. Poniżej podano wartości stałych dysocjacji kwasu ortofosforowego dla różnych stopni.

6,2*10−9            7,5*10−3          2,2*10−13

Przyporządkuj wartości stałych dysocjacji do poszczególnych równań reakcji:

I etap dysocjacji : H3PO4 → H+ + H2PO4    KI=...........
II etap dysocjacji: H2PO4 → H+ + HPO42   KII=..........
III etap dysocjacji: HPO42– → H+ + PO43    KIII=..........Zadanie ID:722

Kwas ortoborowy wprowadzony do wody ulega reakcji
H3BO3 + H2O ⇌ B(OH)4 + H+

Uzupełnij zdanie wpisując odpowiednie określenia z nawiasów.

Kwas ortoborowy w tej reakcji zachowuje się jak ..........................(kwas, zasada ). według teorii ....................  (Arrheniusa, Bronsteda, Lewisa)Zadanie ID:734

   Kwas ortoborowy wprowadzony do wody ulega reakcji, w wyniku której powstaje anion tetrahydroksoboranowy.
H3BO3 + H2O ⇌ B(OH)4 + H+

Określ typ hybrydyzacji atomu boru w anionie tetrahydroksoboranowym i kształt anionu.

Typ hybrydyzacji: .....................................

Kształt cząsteczki: ..................................Zadanie ID:1045

   Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu oksoniowego H3O+.

Określ rodzaje wiązań między atomem tlenu a atomami wodoru.

 Zadanie ID:1074

Określ, w którym z poniższych roztworów o tym samym stężeniu molowym jest wyższe pH.

a) roztwór kwasu fluorowodorowego

b) roztwór kwasu chlorowodorowegoZadanie ID:1127

W roztworze kwasu etanowego zachodzi reakcja zgodnie z równaniem
CH3COOH + H2O ⇆ CH3COO + H3O+  
Określ, jak zmieni się stężenie jonów H3O+ (wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się), jeśli do roztworu doda się

a) octanu sodu .....................................

b) chlorku potasu ..................................

c) kwasu solnego ..................................Zadanie ID:1142

W roztworach wodnych węglany ulegają hydrolizie zgodnie z równaniem
CO32− + H2O  ⇄ HCO3 +OH

Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Podwyższenie pH roztworu węglanu .........................
A. spowoduje zwiększenie stężenia jonów CO32−
B. spowoduje zmniejszenie stężenia jonów CO32−
C. nie spowoduje zmiany stężenia jonów CO32−Zadanie ID:1202

Określ rodzaj wszystkich wiązań w anionie tetrahydroksoglinianowym.Zadanie ID:1221

Do probówki zawierającej roztwór chlorku amonowego dodano stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu rozpuszczonego w wodzie.

1. Napisz jonowe równanie reakcji,  jaka zachodzi w probówce przed zmieszaniem obu roztworów

........................................

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, jaka zajdzie po zmieszaniu roztworów.

.......................................Zadanie ID:1512

Do wodnego roztworu amoniaku dodano roztwór wodny chlorku amonu.
Określ, jak zmieni się stężenie NH3 w otrzymanej mieszaninie.
a) zmaleje
b) wzrośnie
c) pozostanie bez zmianZadanie ID:1622

Do roztworu siarczanu(IV) potasu dodano roztwór kwasu chlorowodorowego.

Napisz jonowe, skrócone równanie reakcji, jaka zaszła po zmieszaniu roztworów i obserwacje.
Równanie reakcji: .................................
Obserwacje: .........................................

Uzupełnij zdanie.
Doświadczenie to dowodzi, że kwas siarkowy(IV) jest ....................... (silniejszy / słabszy) niż kwas chlorowodorowy.Zadanie ID:1720

W wodzie rozpuszczono siarczan(IV) sodu a następnie dodano kroplę fenoloftaleiny.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu i równanie reakcji, jaka zaszła w probówce w formie jonowej skróconej.

Obserwacje: ....................................................
Równanie reakcji: ............................................

Uzupełnij zdanie.
W reakcji hydrolizy siarczanu(IV) sodu woda pełni rolę .................. (kwasu / zasady) zgodnie z teorią ................. (Arrheniusa / Brønsteda / Lewisa).Zadanie ID:1801

Dane są stale dysocjacji kwasów:

HIO3   Ka=1,7·10−1 
H2CO3 Ka=4,5·10−7 

Przeprowadzono 2 doświadczenia. 
Podczas doświadczenia 1. do roztworu węglanu sodu dodano kwas jodowy(V).
Podczas doświadczenia 2. do roztworu jodanu(V) sodu dodano kwas węglowy.
Stwierdzono, że reakcja zaszła tylko podczas jednego doświadczenia.

Uzupełnij zdanie.

Reakcja zaszła tylko podczas doświadczenia ......... (1. / 2.) ponieważ ..................................

Napisz równanie reakcji, która zaszła w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

równanie cząsteczkowe: ...............................................
równanie jonowe skrócone: ...........................................Zadanie ID:1865

Do 100cm3 roztworu kwasu siarkowego(IV) dodano kilka kropel roztworu kwasu siarkowego(VI).

Określ, jak zmienił się stopień dysocjacji kwasu siarkowego(IV):
a) zmalał        b) pozostał bez zmian        c) wzrósł

Uzasadnij swój wybór:

....................................................................
 Zadanie ID:2213

Rozpuszczono w wodzie chlorek amonu.

a) określ pH powstałego roztworu ........................ [pH<7, pH=7, pH>7]

b) napisz w formie jonowej skóconej równanie reakcji hydrolizy zgodne z teorią Brønsteda-Lowry`ego, jaka zaszła w roztworze

..............................................................................................

c) określ, jaką rolę, kwasu, czy zasady pełnią jony amonowe w tej reakcji.

............................................Zadanie ID:2299

Stałe dysocjacji amoniaku i kwasu fluorowodorowego wynoszą: Kb NH3(aq) = 1,81·10−5,    Ka HF = 6,76·10−4  

Napisz równanie reakcji hydrolizy fluorku amonu, określ odczyn roztworu a odpowiedź uzasadnij.

Równanie reakcji: .....................................

Odczyn: ..................................................

Uzasadnienie: ..........................................Zadanie ID:2408

Dane są dwa kwasy o jednakowych stężeniach i ich Ka:
HCN     Ka=6,2·10−10  
HClO    Ka=3,2·10−8  

Wybierz zdanie prawdziwe.

A. HCN odłącza H+ w większym stopniu i dlatego ma niższą Ka.
B. Oba kwasy odłączają H+ w takim samym stopniu, bo mają takie same stężenia.
C. HClO odłącza H+ w większym stopniu i dlatego ma wyższą Ka.
D. Oba kwasy nie odłączają H+, bo są bardzo słabe.

 Zadanie ID:2409

Dane są stale dysocjacji kwasów:
H3AsO4   Ka=5,5·10−3   i   HClO Ka=4,0·10−8 

Określ, czy zajdą reakcje przebiegające wg schematów
I. Na3AsO4  +  HClO → .........
II. H3AsO4  +  NaClO → .........

A. zajdą obie reakcje I i II.
B. nie zajdzie żadna reakcja - ani I, ani II.
C. zajdzie tylko reakcja I.
D. zajdzie tylko reakcja II.Zadanie ID:2416

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku.

HCl + (NH4)2S
1. Napisz równanie reakcji, jaka zaszla w probówce.
..........................
2. Określ, jak zmieniło się pH roztworu w probówce po reakcji
................ (wzrosło / zmalało / nie zmieniło się)Zadanie ID:2421

Określ, jaki odczyn mają roztwory KHCO3 i Al(OH)2Cl i napisz skrócone, jonowe równania reakcji uzasadniające odpowiedź.

Odczyn KHCO3: ..............................................

Równanie reakcji: ............................................

Odczyn Al(OH)2Cl: ..........................................

Równanie reakcji: ............................................Zadanie ID:2422

Zakwalifikuj podane w tabeli jony zgodnie z teorią Brønsteda do kwasów, zasad lub jonów amfiprotycznych i napisz równania reakcji uzasadniających wybór.

Jon kwas / zasada / jon amfiprotyczny równanie reakcji chemicznej
HCO3    
NH4+     
SO32–      

 Zadanie ID:2491

Ciekły amoniak ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
2NH3 ⇄ NH4+  + NH2 

Określ, który jon pełni rolę kwasu, a który zasady Brønsteda w podanym równaniu reakcji.

NH4+: ..................

NH2: ..................Zadanie ID:3078

Napisz równania jonowe skrócone ciągu przemian przedstawionych na schemacie

HCO3− → CO32– → CO2  Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl