Powrót
Zadanie ID:224

Benzen i n-heksan są cieczami w warunkach normalnych. Masz do dyspozycji odczynniki: brom w CCl4, bromek żelaza(III), wodorotlenek miedzi(II), roztwór manganianu(VII) potasu.

Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego można odróżnić oba węglowodory, napisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji.

Opis doświadczenia: .........................................................................

Benzen
obserwacje: ........................................................................................

równanie reakcji: ...............................................................................

n-heksan
obserwacje: ........................................................................................

równanie reakcji: ...............................................................................Zadanie ID:539

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg schematu

benzen → metylobenzen

Uwzględnij warunki reakcji.Zadanie ID:572

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

węglowodory reakcja addycjiZadanie ID:587

1. Uzupełnij schemat reakcji wpisując wzory substancji A i B.
benzen otrzymywanie nitrowanie

2. Napisz typ i mechanizm reakcji, w której benzen jest substratem.

Typ reakcji: .........................  Mechanizm: .......................Zadanie ID:628

Napisz równanie reakcji z uwzględnieniem jej warunków przebiegającej wg schematu

benzen + chloroetan → .................................

Określ typ reakcji .............................. i jej mechanizm ............................Zadanie ID:732

Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji zapisanej schematem
nitrowanie nitrobenzen zadaniaZadanie ID:987

Określ ile jest wiązań σ i π w benzenie.Zadanie ID:1177

W podanym schemacie reakcji uzupełnij wzorami reagenty A i C oraz katalizator B.
weglowodory zadania

Uzupełnij wybierając z nawiasów właściwe określenia.
Typ reakcji: ..................... (substytucja / addycja / eliminacja)
Mechanizm reakcji: ..................... (elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy)
Substrat reagujący z benzenem; ..................... (anion Br- / kation Br+ / rodnik •Br)Zadanie ID:1228

Zapisz wzorami półstrukturalnymi wszystkie możliwe produkty powstałe w wyniku monochlorowania w obecności światła związku o nazwie 2-chloro-1,4-dimetylobenzen.Zadanie ID:1236

Uzupełnij poniższe schematy reakcji wzorami półstrukturalnymi głównych produktów i podaj ich nazwy.

 /

Uzupełnij zdania.
Reakcja metylobenzenu z bromem pod wpływem światła przebiega wg mechanizmu .................... (elektrofilowego / nukleofilowego / rodnikowego).
Reakcja metylobenzenu z bromem w obecności katalizatora przebiega wg mechanizmu .................... (elektrofilowego / nukleofilowego / rodnikowego).Zadanie ID:1242

Napisz równanie reakcji bromowania nitrobenzenu, jeśli grupa nitrowa kieruje brom w pozycję meta.Zadanie ID:1289

W wyniku polimeryzacji styrenu otrzymuje sie polistyren - tworzywo wykorzystywane do produkcji elementów zabawek, szczoteczek do zębów, opakowań i innych przedmiotów. Poniżej przedstawiono wzór styrenu. Styren to nazwa zwyczajowa.
styren
Napisz nazwę systematyczną styrenu i narysuj fragment łańcucha polistyrenu zbudowany z 2 monomerów.

Nazwa systematyczna styrenu ...............................................

Fragment wzoru polistyrenu ...................................................Zadanie ID:1301

Przeprowadzono reakcję metylobenzenu z mieszaniną nitrującą.
1. Napisz wzory półstrukturalne i nazwy produktów, które powstają w tej reakcji z największą wydajnością .
2. Podaj obserwacje w tym doświadczeniu.Zadanie ID:1302

Napisz równanie reakcji, w której można otrzymać 1-metylo-3-nitrobenzen, jeśli jednym z substratów jest nitrobenzen.Zadanie ID:1307

W probówce nr I umieszczono próbkę benzenu a w probówce nr II. próbkę toluenu.

Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić benzen od toluenu.
Zapisz warunki reakcji i obserwacje.
Zapisz równanie reakcji przebiegającego doświadczenia w obu probówkach lub zaznacz, jeśli nie zachodzi.
Określ typ reakcji.

Dostępne odczynniki, które możesz wykorzystać: C6H5-Cl, roztwór Br2 w CCl4, NaOH, HNO3(stęż), H2SO4(stęż)

 

Opis doświadczenia...........................................

Warunki reakcji ................................................

Obserwacje

Probówka nr I .....................................................

Probówka nr II ..................................................

Równanie reakcji I. ..........................................

Równanie reakcji II. ..........................................

Typ reakcji ............................. (eliminacja/substytucja/addycja)Zadanie ID:1309

Spośród niżej podanych związków wybierz te, które są homologami benzenu.

zadania maturalne węglowodory

Numery związków ...........................Zadanie ID:1310

Określ hybrydyzację zaznaczonych atomów węgla w związkach:

 zadania do matury węglowodory

Hybrydyzacja atomu 1.: ............ Hybrydyzacja atomu 5.: .................

Hybrydyzacja atomu 2.: ............ Hybrydyzacja atomu 6.: .................

Hybrydyzacja atomu 3.: ............ Hybrydyzacja atomu 7.: .................

Hybrydyzacja atomu 4.: .............Zadanie ID:1320

Spośród poniższych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić benzen od heksenu.

HCl, NaOH(aq), KMnO4(aq), Cu(OH)2, CH3OH, H2SO4(stęż).

Zapisz obserwacje.

 

Odczynnik: .........................................

Obserwacje .......................................Zadanie ID:1328

Przeprowadzono reakcję 1 mola benzenu z 1 molem chloru w obecności chlorku żelaza(III).

1. Napisz równanie tej reakcji.

2. Podaj nazwę otrzymanej pochodnej benzenu.

3. Określ rolę, jaką pełni chlorek żelaza(III).

4. Określ typ i mechanizm tej reakcjiZadanie ID:1641

Określ typ hybrydyzacji atomów węgla pierścienia benzenowego i atomów węgla grupy metylowej w metylobenzenie.

a) Typ hybrydyzacji atomów węgla pierścienia benzenowego: ...................

b) Typ hybrydyzacji atomów węgla w grupie metylowej: ...............................


 Zadanie ID:2239 Ułóż podane niżej nazwy związków w kolejności wzrastającej długości wiązań węgiel-węgiel w cząsteczkach.

eten, benzen, etan, etyn


................... < ...................... < ...................... < ........................


Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.