Powrót
Zadanie ID:305

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku sodu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

K2SO4, NaCl, FeCl3, BaCl2 

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zadanie ID:1049

Wskaż prawidłowe skrócone jonowe równanie reakcji węglanu sodu z chlorkiem wapnia:

A. Ca2+ + CO32– → CaCO3(aq)

B. 2Na+ + 2Cl → 2NaCl(aq)

C. Na+ + Cl  → NaCl(aq)

D. Ca2+ +CO32–→ CaCO3(s)

E. Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 2NaCl(aq) + CaCO3(s)Zadanie ID:1080

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania reakcji azotanu(V) srebra z chlorkiem amonu.

 Równanie cząsteczkowe: .......................................... 

Równanie jonowe skrócone: ......................................Zadanie ID:1455

Napisz równania reakcji strąceniowej w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej jeśli substratami są

a) chlorek żelaza(III) i wodorotlenek potasu

b) azotan(V) srebra i siarczek potasu

Za wzorem związku, który się wytrącił narysuj  strzałkę.Zadanie ID:2413

Klarowny roztwór zawierający jony Ag+ i Ba2+ o stężeniach po 0,1mol/dm3 zawiera również jony

A. Cl
B. OH
C. SO42– 
D. PO43– 
E. NO3Zadanie ID:2414

Wybierz wzór substancji, jaką należy użyć, aby odróżnić roztwór (NH4)2S od roztworu (NH4)2SO3.

A. Ba(OH)2
B. NaOH
C. Na2CO3
D. MgNO3 
E. NaClZadanie ID:2754

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku potasu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

(NH4)2SO3, Zn(NO3)2, BaCl2, Na2CO3

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zadanie ID:3038

Do roztworu chlorku glinu dodano parę kropel roztworu wodorotlenku potasu.

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce w postaci cząsteczkowej (a), jonowej (b) i jonowej skróconej (c).

a) .................................................

b) .................................................

c) .................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl