Powrót
Zadanie ID:181

Oblicz masę wyrażoną w gramach jednej cząsteczki kwasu bromowodorowego.Zadanie ID:891

Oblicz bezwzględną masę cząsteczki azotu (wyrażoną w gramach).
Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Masę molową atomu azotu przyjmij 14g/mol.Zadanie ID:1439

Oblicz masę wyrażoną w gramach:
a) 10 milimoli wodorotlenku sodu
b) 0,5 mola kwasu chlorowodorowego
c) 0,1 mola siarczanu(VI) potasuZadanie ID:1443

Oblicz, ile moli cząsteczek chlorku żelaza(III) FeCl3 znajduje się w 200g tego związku.Zadanie ID:1883

Oblicz, ile atomów znajduje się w 30g sodu.Zadanie ID:1884

Oblicz, ile cząsteczek znajduje się w 50g tlenku miedzi(II).Zadanie ID:1885

Oblicz masę wyrażoną w gramach 100 cząsteczek wody.Zadanie ID:1888

Oblicz masę (wyrażoną w gramach) próbki złota, w której znajduje się 1020 atomów złota. Wynik podaj z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.Zadanie ID:2942

Określ liczbę moli poszczególnych atomów zawartych w 0,8 mola kwasu siarkowego(VI) H2SO4.Zadanie ID:2943

Określ liczbę moli poszczególnych atomów zawartych w 3,2 mola tlenku fosforu(III) P4O6.Zadanie ID:2944

Oblicz liczbę atomów tlenu zawartych w 0,2 mola kwasu azotowego(III) HNO3.Zadanie ID:2945

Określ stosunek molowy pierwiastków

a) w kwasie fosforowym(V) H3PO4  
b) w tlenku fosforu(V) P4O10  Zadanie ID:2946

Oblicz łączną liczbę atomów znajdujących się w 34,5g tlenku sodu Na2O.Zadanie ID:2950

W kawałku druta miedzianego znajduje się 0,02 mola atomów miedzi. Gęstość miedzi wynosi 8,9g/cm3.

Oblicz masę i objętość tego kwawałka druta.

m = ........g
V = ........ cm3  Zadanie ID:2953

Oblicz liczbę atomów chloru w 20g chloru.Zadanie ID:2954

Oblicz liczbę atomów azotu zawartą w 8·1026 cząsteczek azotu.Zadanie ID:2956

Oblicz liczbę wszystkich atomów zawartych w 15g kwasu azotowego(V).Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.