Powrót
Zadanie ID:214

  Atomy litu i atomy sodu tworzą wiązanie jonowe z tlenem poprzez oderwanie elektronu walencyjnego z ich atomów.

Uzupełnij zdania.

1. W atomie litu elektron walencyjny znajduje się ............... (bliżej jądra / dalej od jądra) niż elektron walencyjny w atomie sodu i dlatego ............. (łatwiej / trudniej) odrywa się on od atomu litu niż elektron walencyjny atomu sodu.

2. Atom litu po oderwaniu elektronu walencyjnego uzyskuje konfigurację elektronową atomu ................... (helu / neonu / argonu) a atom sodu konfigurację elektronową atomu ..................... (helu / neonu / argonu).Zadanie ID:2164

Uzupełnij.

W grupie 2 zdolność atomów do oddawania elektronów wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka .............( A / B / C), ponieważ ................................. (1 / 2 / 3)

A. wzrasta   B.maleje   C. nie zmienia się
1. atomy w grupie mają tyle samo elektronów walencyjnych
2. maleje promień atomowy
3. jądra atomów coraz słabiej przyciągają elektrony walencyjne

 Zadanie ID:2186

Uzupełnij
Największą tendencję do przyciągania elektronów w utworzonym wiązaniu ma atom ........................ (potasu / siarki / glinu / boru / krzemu).
Atom ten charakteryzuje się ...................... (wysokim / niskim) powinowactwem elektronowym oraz ....................... (wysoką / niską) wartością energii jonizacji.Zadanie ID:2200

Uzupełnij.

Elektroujemność chloru jest .............................. (większa niż niż / mniejsza niż / taka sama jak) elektroujemność bromu, ponieważ .............................

 Zadanie ID:2201

Wybierz właściwe dokończenie zdania.

Atom ksenonu Xe nie ma tendencji do tworzenia cząsteczek Xe2, podobnie jak tlen O2, czy azot N2, ponieważ ................

A. ma zbyt duży promień atomowy
B. ma zbyt dużo elektronów
C. ma trwałą konfigurację elektronową
D. ma za dużą masę atomową
E. nie może utworzyć jonówZadanie ID:2202

Uzupełnij wybierając właściwe określenia.

W układzie okresowym elektroujemność w okresie 2 ............... (A/B) wraz ze wzrostem numeru grupy ponieważ .......................... (1/2/3/4/5)

A. zwiększa się    B. zmniejsza się

1. zwiększa się ilość elektronów walencyjnych
2. zwiększa się ładunek jądra atomowego
3. wzrasta aktywność chemiczna pierwiastków
4. maleje promień atomowy
5. pierwiastki położone są coraz bliżej gazów szlachetnychZadanie ID:2231

Uzupełnij zdanie.

Atom siarki tworzy wiązania, ponieważ dąży do uzyskania konfiguracji elektronowej, jaką posiada atom .................... (neonu / argonu / kryptonu).
Osiąga to przez ...................... (oddanie / pobranie) .................. (elektronów / protonów).
Po uzyskaniu takiej konfiguracji ilość powłok elektronowych w atomie siarki .................... (zwiększa się / zmniejsza się / nie zmienia się)Zadanie ID:2232

Wybierz właściwą odpowiedź.

Energia wiązania H−H jest to energia

A. jaką należy dostarczyć, aby utworzyło się wiązanie H−H
B. jaką należy dostarczyć, aby rozerwało się wiązanie H−H
C. jaka wydziela się podczas rozrywania wiązania H−H
D. jaka wydziela się podczas tworzenia wiązania H−HZadanie ID:2242

Wybierz symbol pierwiastka, który jest położony w układzie okresowym najbliżej gazu szlachetnego.

P  •  B   •  CaZadanie ID:2261

1. Za pomocą wzorów elektronowych przedstaw asocjat dwóch cząsteczek wody z zaznaczeniem wiązania wodorowego. Podaj symbol atomu, który jest donorem wiązania wodorowego.

Rysunek asocjatu .......................................
Symbol atomu, donora wiązania wodorowego ........

2. Wybierz właściwą odpowiedź.

Wiązanie wodorowe jest rodzajem
A. wiązania jonowego
B. wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego
C. wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego
D. oddziaływań międzycząsteczkowych

3. Uzupełnij zdania.
3.1. Moc wiązania kowalencyjnego w cząsteczce wody jest ................... (mniejsza niż / większa niż / taka sama jak) moc wiązania wodorowego między cząsteczkami wody.
3.2. Długość wiązania wodorowego między cząsteczkami w ciekłej wodzie jest ................ (mniejsza niż / większa niż / taka sama jak) długość wiązania wodorowego między cząsteczkami w lodzie.Zadanie ID:2321

Cząsteczka przedstawiona wzorem
cząsteczka C2H6 wzór elektronowy
jest niepolarna.

Wybierz właściwe uzasadnienie tej niepolarności.

A. Elektrony wiązań C−H są mocno przesunięte w stronę atomów C
B. Wszystkie elektrony w cząsteczce są rozmieszczone symetrycznie.
C. Elektrony wiązań C−H są równo rozłożone między atomami H i atomami C.
D. Wszystkie elektrony w cząsteczce są rozmieszczone asymetrycznie.Zadanie ID:2324

Temperatura wrzenia HF wynosi +19,5oC a HCl -85oC. Obie cząsteczki mają bardzo podobną budowę.

Wybierz właściwe dokończenie zdania.

Wiązanie wodorowe między cząsteczkami w HF jest

A. takie same, jak w HCl, ponieważ obie cząsteczki mają bardzo podobną budowę.
B. jest silniejsze niż w HCl i dlatego HF ma wyższą temperaturę wrzenia niż HCl.
C. jest słabsze niż w HCl i dlatego HF ma wyższą temperaturę wrzenia niż HCl.Zadanie ID:2983

Uzupełnij zdania.

1. Promień atomu Be jest ..................... (większy niż / mniejszy niż / taki sam jak) promień atomu C ponieważ .............................

2. Promień atomu O jest ..................... (większy niż / mniejszy niż / taki sam jak) promień atomu S ponieważ .............................Zadanie ID:3025

Wybierz właściwe odpowiedzi.

Atom fosforu w porównaniu z atomem sodu ma
a. większy promień atomowy
b. wyższą energię jonizacji
c. większą liczbę protonów
d. bardziej metaliczny charakter
e. większą liczbę elektronów walencyjnychZadanie ID:3026

Wpisz symbol właściwego pierwiastka azotu N, lub antymonu Sb pasującego do podanych niżej określeń. 


a. Większy promień atomowy ............................
b. Wyższa energia jonizacji ............................... 
c. Większa liczba protonów ............................... 
d. Bardziej metaliczny charakter ....................... 
e. Większy promień jonowy ...............................Zadanie ID:3027

1. Napisz symbol atomu położonego w grupie 2 układu okresowego, który ma największy promień atomowy: .........

2. Napisz sumbol atomu grupy 14 układu okresowego, który ma najwyższą energię jonizacji: ..........

3. Napisz symbol atomu położonego w okresie 4 układu okresowego, który ma największy promień atomowy: .........Zadanie ID:3049

Powinowactwo elektronowe pewnego pierwiastka X wynosi 60kJ/mol a pierwiastka Y 349kJ/mol.

Uzupełnij zdania

Niskie powinowactwo elektronowe pierwiastka X świadczy o tym, że ....................... (łatwo / trudno) tworzy on kationy.
Pierwiastek X leży w układzie okresowym w grupie ....... (1 / 17).Zadanie ID:3054

Uzupełnij zdanie.

Pierwsza energia jonizacji atomu sodu jest .......................... (większa niż / mniejsza niż / taka sama jak) pierwsza energia jonizacji atomu potasu, ponieważ ..........................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl