Powrót
Zadanie ID:196

Pewien pierwiastek położony jest w grupie II. Jego jon ma taką samą konfigurację elektronową jak atom argonu w stanie podstawowym.

Napisz wzór tego jonu i  jego konfigurację elektronową.

Wzór jonu: .....................

Konfiguracja elektronowa: ...............................Zadanie ID:198

Spośród niżej podanych jonów wybierz te, które mają taką samą konfigurację elektronową:

Be2+, O2–, Ca2+, I, Cl, S2–, Br.Zadanie ID:200

Napisz wzór jonu wiedząc, że spełnia on jednocześnie oba warunki:

a) ma taką samą konfigurację elektronową jak jon K+

b) pochodzi od atomu pierwiastka położonego w 16 grupie.Zadanie ID:202

Jon X2– ma konfigurację elektronową:

1s22s2 2p6

Napisz wzór tego jonu.Zadanie ID:203

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową elektronów walencyjnych

3s23p5

a) określ jego położenie w układzie okresowym

b) podaj jego symbolZadanie ID:243

Podaj liczbę atomową pierwiastka, którego atomy mają konfigurację [Ne]3s23p5.Zadanie ID:245

Określ wielkość ładunku jądra atomu o konfiguracji [Ne] 3s2Zadanie ID:465

Jon X2+ pewnego pierwiastka ma konfigurację  1s22s22p63s23p6 a jego jądro 26 neutrony.

Podaj symbol, liczbę atomową pierwiastka i liczbę masową jego izotopu.

 Zadanie ID:678

Zapisz konfigurację elektronową elektronów walencyjnych atomu, którego rdzeń atomowy składa się z 16 protonów i 10 elektronów. Zadanie ID:686

W stanie podstawowym elektrony walencyjne atomu pewnego pierwiastka mają konfigurację 5s25p5.

Napisz wzór anionu prostego tego pierwiastka.

Wzór anionu ..........................Zadanie ID:874

Napisz pełną konfigurację elektronową atomu azotu i określ do jakiego bloku energetycznego przynależy.

Konfiguracja elektronowa: ........................................

Blok energetyczny: ..............Zadanie ID:1841

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową K2L8M18N6.

Napisz symbol tego pierwiastka i podaj liczbę protonów w jego atomie.

Symbol: .......
Liczba protonów: ..............Zadanie ID:1868

Zapisz powłokową konfigurację elektronową dla rdzenia atomowego atomu siarki.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl