Powrót
Zadanie ID:106

Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej przebiegającej wg schematu:

Cr2O72−  → CrO42−Zadanie ID:253

Napisz w formie skróconej jonowej równania reakcji zachodzących wg schematów:

I. wodorotlenek chromu(III) + kwas solny → .........................
II. wodorotlenek chromu(III) + wodorotlenek sodu → .........................

Określ charakter wodorotlenku chromu(III).

Równanie reakcji I.: .........................................................................................


Równanie reakcji II.: ........................................................................................

Charakter chemiczny wodorotlenku chromu(III) ...............................................................Zadanie ID:282

   Na schemacie przedstawiono ciąg reakcji chemicznych

.....................  —NaOH → .........................  —HCl → CuCl2   

Napisz równania reakcji w postaci jonowej skróconej.

Przemiana I: ...........................................................................

Premiana II: ..........................................................................Zadanie ID:346

Masz do dyspozycji roztwory wodne:
wodorotlenku potasu, kwasu siarkowego(VI), siarczanu(VI) sodu, siarczanu(IV) sodu, manganianu(VI) potasu, manganianu(VII) potasu.

Wybierz te roztwory, które potrzebne są do wykonania doświadczenia przebiegającego wg schematu
jon manganianowy(VII) → jon manganianowy(VI)
Napisz obserwacje w tym doświadczeniu.

Wybrane roztwory: ......................................................................................................

Obserwacje: ................................................................................................................
 Zadanie ID:509

   W wyniku reakcji manganianiu(VII) potasu z siarczanem(IV) potasu zaobserwowano odbarwienie roztworu i wytrącenie bruntnego sadu.

Napisz równanie reakcji jaka zaszła w formie jonowej skróconej. Współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego. Zadanie ID:532

Za pomocą równań reakcji zapisz przemiany przedstawione schematem:

Cr2O3 → Cr → CrCl3 → Cr(OH)3 → Na3[Cr(OH)6]

Równanie reakcji I.: .....................................................................

Równanie reakcji II.: .....................................................................

Równanie reakcji III.: .....................................................................

Równanie reakcji IV.: .....................................................................Zadanie ID:956

Do produkcji K2MnO4 używa się piroluizyt - minerał zawierający  MnO2. Roztwarza się go w 50% roztworze KOH i w obecności tlenu z powietrza powstaje K2MnO4 i woda.   

Napisz równanie jonowe skrócone opisanej reakcji i obserwacje.Zadanie ID:986

   Do probówki I. zawierającej stężony kwas azotowy(V) dodano metaliczną rtęć. Wydzielający się gaz wprowadzano do probówki nr II. zawierającej wodę z dodatkiem oranżu metylowego.

Napisz obserwacje i równanie reakcji, która zaszła w probówce nr II. 

Obserwacje: ......................................................

Równanie reakcji: ............................................Zadanie ID:1082

W celu zbadania własności chemicznych tlenku cynku wykonano doświadczenie przedstawione na schemacie
ZnO + HCl + NaOH
Napisz odpowiednie równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi a następnie sformułuj wniosek z doświadczenia.

Probówka I.
Równanie cząsteczkowe ...................................................
Równanie jonowe skrócone ................................................
Probówka II.
Równanie cząsteczkowe ...................................................
Równanie jonowe skrócone ................................................
Wniosek: .........................................................................Zadanie ID:1165

   Przeprowadzono reakcję przebiegającą wg równania

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl

a) Podaj obserwacje w tym doświadczeniu

...................................................................

b) Uzupełnij zdanie 
Reakcja przedstawiona powyższym równaniem .................. ( jest / nie jest ) reakcją utleniania-redukcji, ponieważ ..............................................................Zadanie ID:1192

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające rozróżnić kwas azotowy(V) stężony od rozcieńczonego.

Napisz odpowiednie równania reakcji i obserwacje.

 

Wykonywane czynności: .....................................

Równania reakcji .................................................

Obserwacje .......................................................Zadanie ID:1198

1) Spośród wymienionych tlenków wybierz ten, który reagując z stężonym roztworem NaOH tworzy hydroksokompleks o liczbie koordynacyjnej atomu centralnego wynoszącej 4.

  P4O10  •   SiO2    •   Cr2O3   •   CrO3   •  Cl2O7  

Wybrany tlenek: ..................

2) Napisz równanie jonowe skrócone wymienionej reakcji.

Równanie jonowe: ....................................Zadanie ID:1210

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować zmianę zabarwienia roztworu z fioletowego na zielony i napisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

tlenek manganu(IV), azotan(III) potasu, siarczan(VI) potasu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek potasu


Wybrane związki ................................................................................

Równanie reakcji cząsteczkowe ..........................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .....................................................Zadanie ID:2328

   Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
H2S + CuSO4

a) napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

b) napisz obserwacjeZadanie ID:2637

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie


a) Spośród niżej podanych wzorów substancji wybierz tą, która została dodana do probówki, aby nastąpiła zmiana zabarwienia
K2MnO4, Na2SO4, NaOH, Na2SO3, KNO3, MnO2 

Wybrany związek: ...........................................

b) Napisz obserwacje w tym doświadczeniu

Obserwacje: ...................................................

 Zadanie ID:2783

Uzupełnij zdanie wpisując właściwe określenie z nawiasu.

Największe własności utleniające jon MnO4 wykazuje w środowisku ......................................[ kwasowym / zasadowym / obojętnym ]

 

 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.