Powrót
Zadanie ID:40

18 Miedź występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. 69,1% tej mieszaniny to izotop o masie 63u. Średnia masa atomowa miedzi jest równa 63,546u.
Oblicz masę atomową drugiego izotopu miedzi. Wynik podaj z dokładnością do jedności.Zadanie ID:184

Wybierz izotopy tego samego pierwiastka:

2040X, 1840X,  2042X,  2048X, 1940X,

i określ jaki to pierwiastek.Zadanie ID:185

Pogrupuj podane izotopy wg takiej samej liczby neutronów.

510B,    511B,    49Be,   612C,    613C,    714N.Zadanie ID:390

Liczba masowa izotopu pewnego pierwiastka jest równa 56. Neutrony stanowią 53,57% liczby nukleonów.
Oblicz wartość liczby atomowej i podaj symbol tego pierwiastka.

Liczba atomowa: ......................

Symbol pierwiastka: ................
 Zadanie ID:495

Atom pewnego pierwiastka zawiera 170 cząstek, wśród których jest 29,4% protonów.

Oblicz liczbę masową i liczbę atomową izotopu pierwiastka i napisz symbol tego izotopu w postaci AZX.

Liczba masowa .........

Liczba atomowa .........

Symbol: ........Zadanie ID:1029

Bor w środowisku naturalnym występuje w postaci dwóch izotopów. Na jeden atom 10B przypada 4 atomy 11B.

Oblicz średnią masę atomową boru.Zadanie ID:1829

   Iryd występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów. Jeden z nich posiada 114 neutronów i jest go 38,5% a drugi posiada 116 neutronów i jest go 61,5%.

Oblicz średnią masą atomową irydu.Zadanie ID:1969
W tabeli przedstawiono składniki trzech cząstek chemicznych.
cząstka ilość protonów ilość elektronów ilość neutronów
X. 3 3 4
Y. 3 3 3
Z. 3 2 4

Uzupełnij wpisując symbole (X.,Y, Z.) cząstek pasujących do opisów.
1. Atomy obojętne: ........... 
2. Jony ujemne: ................
3. Jony dodatnie: ..............
3. Obojętne izotopy tego samego pierwiastka: .......... 

 

 Zadanie ID:2121

Węgiel występuje w postaci izotopów 12C, 13C, 14C.

1. Podaj liczbę protonów w jądrze izotopu 14C: ..........

2. Podaj liczbę neutronów w jądrze izotopu 13C: .......... 

3. Podaj liczbę elektronów a obojętnym atomie izotopu 12C: ..........Zadanie ID:2128

Argon występuje w przyrodzie w postaci izotopów 36Ar, 38Ar i 40Ar.

Określ, który izotop występuje w przyrodzie w największej ilości masowej.Zadanie ID:2234

Chlor w przyrodzie występuje jako mieszanina dwóch izotopów, z których jeden zawiera 18 neutronów a drugi 20 neutronów.
Oblicz zawartość procentową poszczególnych izotopów, jeśli średnia masa atomowa chloru wynosi 35,5u.Zadanie ID:2244 Pewien pierwiastek jest mieszaniną dwóch izotopów. Jeden z nich stanowi 69% i zawiera 34 neutrony w jądrze a drugi zawiera 36 neutronów. Masa atomowa tego pierwiastka wynosi 63,6u.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj liczbę atomową oraz symbol pierwiastka.


Zadanie ID:2254

Wodór w przyrodzie występuje w postaci dwóch izotopów 1H i 2H. Średnia masa atomowa wodoru to 1,0079u. 
Oblicz udział procentowy izotopów wodoru.

Udział procentowy 1H: .........

Udział procentowy 2H: .........Zadanie ID:2255

Oblicz średnią masę atomową pierwiastka, który w przyrodzie występuje w postaci mieszaniny dwóch izotopów o liczbach masowych: 107 (51,4%) i 109 (48,6%). Podaj symbol tego pierwiastka.

Masa atomowa .................

Symbol pierwiastka ..........Zadanie ID:2581

Izotony to nuklidy różnych pierwiastków o takiej samej liczbie neutronów.

Napisz wzór nuklidu wapnia, który jest izotonem względem nuklidu 2248Ti.Zadanie ID:2631

Izotony to atomy pierwiastków mające tę samą liczbę neutronów w jądrze atomowym.

Wybierz nuklidy będące względem siebie izotonami.

6Li, 7Li, 9Be, 10B, 11BZadanie ID:2832

Bor  występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów o masach 10u i 11u. Średnia masa atomowa boru wynosi 10,811u

Oblicz skład izotopowy tego pierwiastka w procentach masowych.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl