Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:47

Glin reaguje z kwasem chlorowodorowym tworząc sole. W reakcji glinu z zasadą sodową tworzy się związek koordynacyjny, w którym liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 4.

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania reakcji glinu z kwasem chlorowodorowym i zasadą sodową.

 

Równanie reakcji z kwasem
cząsteczkowe: .................................................
jonowe, skrócone:  ........................................

Równanie reakcji z zasadą:
cząsteczkowe: .................................................
jonowe, skrócone:  ........................................Zadanie ID:146

Uszereguj tlenki według wzrostu ich charakteru zasadowego.

MgO, K2O, Al2O3, Na2OZadanie ID:222

Przeprowadzono doświadczenie. Do roztworu chlorku glinu dodano stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Powstały biały osad odsączono i poddano prażeniu. Po wyprażeniu otrzymany biały proszek roztworzono w kwasie solnym.

Napisz równania wszystkich reakcji, opisanych w doświadczeniu.Zadanie ID:250

Określ liczbę wiązań jonowych i koordynacyjnych w siarczanie(VI) amonu.

Liczba wiązań jonowych: .....
Liczba wiązań koordynacyjnych: .....
 Zadanie ID:251

Uzupełnij równania reakcji.

...HCl + ...MnO2 → ...MnCl2 + ...H2O + .....A.......

.....A....... + ...KBr → .....C......... + ......D...........Zadanie ID:254

Napisz równania reakcji
I. tlenku azotu(III)           II. tlenku azotu(IV)      III. tlenku azotu(V)
z zasadą sodową.Równanie reakcji I.: ...................................................................

Równanie reakcji II.: ...................................................................

Równanie reakcji III.: ...................................................................
 Zadanie ID:283

   Napisz jonowe, skrócone równanie reakcji glinu z rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI).Zadanie ID:307

   Uzupełnij tabelę wpisując wzory odpowiednich tlenków spośród podanych poniżej.
SO2   Al2O3   K2O   CaO   SiO2   CO     NO   P4O10

tlenki reagujące z wodą, tworzące zasady .................................................
tlenki reagujące z woda, tworzące kwasy .................................................
tlenki obojętne .................................................

 Zadanie ID:308

   Napisz równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).

 Zadanie ID:315

Atom pewnego pierwiastka ma w stanie podstawowym konfigurację elektronową
1s22s22p63s23p64s23d104p4.

Napisz wzór sumaryczny tlenku tego pierwiastka dla jego najwyższego stopnia utlenienia

Napisz wzór sumaryczny wodorku tego pierwiastka.

Wzór tlenku: .................................
Wzór wodorku:..............................

 Zadanie ID:317

   Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu

woda amoniakalna + kwas fosforowy(V) → wodorofosforan(V) amonu + wodaZadanie ID:366

   Do roztworu wodnego zawierającego 1 mol wodorotlenku baru dodano 2 mole glinu.

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w roztworze.Zadanie ID:472

  Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
kwas + sl reakcja

Tylko w jednej probówce zaszła reakcja.

Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone tej reakcji.

Równanie cząsteczkowe:.....................................................................

Równanie jonowe skrócone: ..............................................................

Uzupełnij wniosek wynikający z tego doświadczenia.

Przepowadzone doświadczenie dowodzi, że kwas ............................................ jest mocniejszy niż kwas ............................................
 Zadanie ID:496

Masz do dyspozycji roztwory wodne: chloranu(V) sodu, bromianu(V) sodu, kwasu chlorowego(V), kwasu bromowego(V), kwas jodowego(V).

Wybierz dwa odczynniki, które należy zmieszać, aby zaszła reakcja.

Napisz równanie tej reakcji.

 

Wybrane odczynniki: ........................................

Równanie reakcji ................................................

 Zadanie ID:634

Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej wodorków azotowców wzrasta również ich temperatura wrzenia, co jest naturalną prawidłowością. 

wodorek XH3 t.wrz. różnica elektroujemności X−H
NH3 −34,5oC 0,84
PH3 −87,5oC 0
AsH3 −62,4oC 0,2
SbH3 −18,4oC 0,2

Podaj przyczynę, z powodu której amoniak nie stosuje się do tej reguły. Zadanie ID:650

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
chlorowce aktywność
Wybierz zdanie prawdziwe.

A. Reakcja zaszła w obu probówkach.
B. Reakcja zaszła tylko w probówce I.
C. Reakcja zaszła tylko w probówce II.

Uzupełnij zdanie
Przeprowadzone doświadczenie dowodzi, że najbardziej aktywnym pierwiastkiem jest ......... [ Cl / Br / I ] a najmniej aktywnym jest ............ [ Cl / Br / I ]  Zadanie ID:712

Spośród podanych niżej metali wybierz ten, który ma największą aktywność i napisz równanie reakcji tego metalu z wodą w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

sód, wapń, glin, potas, litZadanie ID:727

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku
K4SiO4 + HCl

Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone opisujące przebieg tego doświadczenia.

Równanie cząsteczkowe: .......................................................................

Równanie jonowe skrócone: ................................................................Zadanie ID:731

  Do roztworu bromku potasu dodano roztwór pewnej substancji i chloroform a następnie wstrząśnięto probówkę. Po rozwarstwieniu się cieczy zaobserwowano zabarwienie warstwy chloroformowej.

Spośród podanych niżej odczynników wybierz ten, który dodano do roztworu bromku potasu i określ barwę warstwy chloroformowej.

KBr, KCl, KI, woda bromowa, woda chlorowa

 

Wybrany odczynnik: ...........................................................

Barwa warstwy chloroformowej: ....................................

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce: ...........................................................

Napisz wniosek z tego doświadczenia: ....................................................................................Zadanie ID:754

   Do probówki zawierającej węglan wapnia dodawano roztwór kwasu solnego.

Napisz obserwacje tego doświadczenia

................................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej

................................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

................................................................................................................................Zadanie ID:1046

Do roztworu NaOH dodano opiłki glinu w stosunku molowym 1:1 i podgrzano.

a) Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

b) Napisz obserwacje Zadanie ID:1064

   Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
MnO2, H2O2

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce,Zadanie ID:1076

Napisz równanie reakcji przebiegającej wg schematu

ortofosforan(V) wapnia → diwodorofosforan(V) wapniaPowrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.