Powrót
Zadanie ID:546

W reaktorze umieszczono 3 mole tlenu i 2 mole węgla i przeprowadzono reakcję.
Oblicz objętość tlenku wegla(IV), jaka powstała w wyniku reakcji.Zadanie ID:551

Zmieszano roztwór zawierający 0,2 mola wodorotlenku  potasu z roztworem zawierającym 20g chlorku ołowiu(II).
Oblicz masę otrzymanego osadu wodorotlenku ołowiu(II). Zadanie ID:710

W reaktorze zmieszano 100 cm3 tlenu i 100 cm3 wodoru i przeprowadzono reakcję.
Oblicz masę poszczególnych składników mieszaniny poreakcyjnej.Zadanie ID:713

Do reaktora wprowadzono 10dm3 mieszaniny tlenu i wodoru odmierzonej w warunkach normalnych a następnie przeprowadzono reakcję
2H2 + O2 → 2H2O
Po reakcji pozostało 1dm3 tlenu.
Oblicz masę tlenu i masę wodoru w początkowej mieszaninie. Obliczenia przeprowadź z dokładnością 0,1.

Masa tlenu: .............. Masa wodoru: ................Zadanie ID:717

W reaktorze zmieszano 3 dm3 azotu i 6 dm3 wodoru i przeprowadzono reakcję syntezy amoniaku.
Oblicz skład mieszaniny gazów poreakcyjnych wyrażony w procentach objętościowych.Zadanie ID:718

  Do reaktora wprowadzono 0,2 mola propanu oraz 1,2 mola tlenu i przeprowadzono reakcję przedstawioną równaniem.
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Oblicz  liczbę moli każdego reagentu w mieszaninie  poreakcyjnej.

liczba moli C3H8 : ...............  liczba moli O2 : ...................
liczba moli CO2 : .................  liczba moli H2O :..................Zadanie ID:729

  Do reaktora wprowadzono 2,5 mola etanolu, 6 moli tlenu i przeprowadzono reakcję przedstawioną równaniem.
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Oblicz  liczbę moli każdego reagentu w mieszaninie  poreakcyjnej.

 

 Zadanie ID:803

Zmieszano 50g węgla z 200g tlenku żelaza(II) i przeprowadzono reakcję redukcji, w wyniku której powstało metaliczne żelazo i tlenek węgla(IV).
Oblicz ilość moli otrzymanego żelaza.

Ilość moli Fe: ...........................Zadanie ID:808

Zmieszano roztwory zawierające 20g wodorotlenku sodu i 25g kwasu azotowego(V).
Oblicz masę wodorotlenku sodu, który nie przereagował.

Masa wodorotlenku sodu: .....................Zadanie ID:825

Zmieszano roztwór zawierający 100g wodorotlenku sodu i roztwór zawierający 100g kwasu solnego.
Oblicz masę chlorku sodu, jaki powstał w wyniku tej reakcji. Wynik podaj z dokładnością do części dziesiętnych.Zadanie ID:826

Do reaktora wprowadzono 39,75 g tlenku miedzi(II) i 4,48 dm3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych i przeprowadzono reakcję.
Oblicz masę miedzi, jaka powstała w wyniku tej reakcji. Wynik podaj z dokładnością 0,01.Zadanie ID:827

Do reaktora wprowadzono 4,48dm3 tlenku węgla(II) i 1mol tlenu, odmierzonych w warunkach normalnych i zainicjowano reakcję, w wyniku której powstał tlenek węgla(IV).
Oblicz masę mieszaniny poreakcyjnej.Zadanie ID:1875

W zamkniętym naczyniu zmieszano 2 mole C3H8 z 2 molami O2 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
C3H8(g) + 5O2(g) ⇄ 3CO2(g) + 4H2O(g)  

Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w ilościach moli poszczególnych reagentów.

ilość C3H8: ...... moli
ilość O2: .......... moli
ilość CO2: ....... moli
ilość H2O: ....... moliZadanie ID:2304

Spalono 2g magnezu w naczyniu zawierającym 1 g tlenu.

Oblicz masę tlenku magnezu, jaka powstała w wyniku reakcji.Zadanie ID:2331

Do reaktora wprowadzono 50g metanu (CH4) i  150g tlenu. W wyniku reakcji powstał tlenek węgla(IV) i woda.

Oblicz masę powstałej wody.Zadanie ID:2448

Sporządzono mieszaninę o składzie 60% objętościowych wodoru i 40% objętościowych tlenu a nastepnie zainicjowano reakcję, w której powstała woda. Po reakcji stwierdzono, że przereagowało 80% początkowej objętości wodoru.

Przedstaw skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w % objętościowych.Zadanie ID:2644

Do roztworu zawierającego 50g kwasu solnego dodano 20g sodu.
Oblicz objętość wydzielonego wodoru. 

Objętość wodoru: ........................Zadanie ID:2646

Do reaktora wprowadzono 30 dm3 amoniaku i 25 dm3 tlenu w warunkach normalnych. W wyniku przeprowadzonej reakcji powstał tlenek azotu(II) i woda.
Oblicz masę powstałej wody.Zadanie ID:2648

Do reaktora wprowadzono 5 dm3 chloru i 2 dm3 wodoru i przeprowadzono reakcję syntezy.
Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.

Odpowiedź: .......................................Zadanie ID:2968

Do roztworu zawierającego 10g wodorotlenku wapnia dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V).

Uzupełnij zdanie.

Odczyn roztworu po reakcji jest ........................, ponieważ ........................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.