Powrót
Zadanie ID:8

10g pewnego gazu zajmuje objętość 2500 cm3.
Oblicz masę molową tego gazu w warunkach normalnych.

Masa molowa: .........

 Zadanie ID:13

Mieszanina tlenku węgla(II) i wodoru o objętości 35,84 dm3 ma masę 5,8 g w warunkach normalnych.

Oblicz skład procentowy tej mieszaniny w procentach masowych.Zadanie ID:230

W warunkach normalnych zmieszano wodór i metan w stosunku molowym 1 : 4 i otrzymano 1 dm3 mieszaniny.

Oblicz liczbę moli wodoru i liczbę moli metanu w tej mieszaninie.

Liczba moli wodoru: ..................

Liczba moli metanu: ..................Zadanie ID:311

Oblicz, ile wszystkich atomów znajduje się w 1 dm3 amoniaku NH3 w warunkach normalnych.

Ilość atomów: .........................Zadanie ID:314

Zmieszano 14g azotu i 32g tlenu w warunkach normalnych.
Oblicz, jaką objętość zajmuje ta mieszanina.

Objętość mieszaniny: .............Zadanie ID:320

Pewien tlenek azotu ma gęstość w warunkach normalnych 2,05·10-3g /cm3.
Określ, czy tlenkiem tym jest N2O czy NO2.

Wzór prawidłowego tlenku: ..........................Zadanie ID:371

W 92g pewnego tlenku azotu jest 28g azotu.
Oblicz wartościowość azotu w tym tlenku.Zadanie ID:377

W wyniku reakcji metanu z parą wodną powstaje tzw. gaz syntezowy czyli mieszanina tlenku węgla(II) i wodoru w stosunku objętościowym 1:3.

Oblicz stosunek wagowy tlenku węgla(II) i wodoru w tej mieszaninie.Zadanie ID:412

Gęstość cynku wynosi 71,4g / cm3.
Oblicz, jaką objętość zajmie 5 moli atomów cynku.

Objętość: ....................Zadanie ID:544

Oblicz masę sztabki złota wiedząc, że znajduje się w niej tyle samo atomów co w 22,4dm3 tlenu.

Masa sztabki: ..........Zadanie ID:548

Mieszanina gazów przeznaczona do butli do głębokich nurkowań ma skład wyrażony w % objętościowych: 16% tlenu, 50% helu, 34% azotu.
Oblicz masę 1 m3 takiej mieszaniny w warunkach normalnych. Obliczenia wykonuj z dokładnością 1 miejsca po przecinku.

Masa mieszaniny: ...............Zadanie ID:663

Zmieszano 7g azotu i 12g helu w warunkach normalnych.

Oblicz objętość otrzymanej mieszaniny.Zadanie ID:700

Pewien związek ma skład: wapń 24,39% masowych, azot 17,07% masowych, tlen 58,50% masowych.
Wyznacz jego wzór empiryczny. 
Przyjmij masy molowe: M Ca 40,09g/mol, M N = 14,01g/mol, M O = 16,00g/mol

Wzór empiryczny: ......................................Zadanie ID:716

W zbiorniku nr I umieszczono 3 dm3 amoniaku NH3 a w zbiorniku nr II 1dm3 tlenku siarki(IV) SO2. W zbiornikach jest identyczna temperatura i ciśnienie.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, w którym zbiorniku jest większa masa gazu.

Większa masa gazu jest w zbiorniku nr :.............

 Zadanie ID:720

Zmieszano tlen i azot w stosunku objętościowym 3:1 w warunkach normalnych.
Oblicz gęstość otrzymanej mieszaniny. Wynik podaj w g/dm3 z dokładnością do 0,01.Zadanie ID:1489

Uzupełnij zdanie wpisując właściwe określenie.

W tych samych warunkach ciśnienia i temperatury gęstość tlenu jest ..................... (taka sama jak / większa niż / mniejsza niż) gęstość azotu, ponieważ .........................................Zadanie ID:1722

Mieszanina gazów zawiera 24g tlenu, 35g azotu i 2 g helu.

Oblicz zawartość tlenu w tej mieszaninie wyrażoną w procentach molowych.Zadanie ID:2948

Oblicz
a) ilość wszystkich atomów
b) ilość moli cząsteczek
jaka, znajduje się w ciekłej wodzie o objętości 25cm3 i gęstości 1g/cm3.

a) ........... wszystkich atomów

b) ........... moli cząsteczekZadanie ID:2952

Oblicz, ile gramów tlenu znajduje się w 5 molach tlenku węgla(IV).Zadanie ID:2970

Gęstość pewnego tlenku azotu w warunkach normalnych jest gazem wynosi 4,82·10−3g/cm3.

Oblicz masę molową tego tlenku.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl