Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:6

Oblicz gęstość azotu w warunkach normalnych.

Gęstość azotu: ...........................Zadanie ID:8

10g pewnego gazu zajmuje objętość 2500 cm3.
Oblicz masę molową tego gazu w warunkach normalnych.

Masa molowa: .........

 Zadanie ID:230

W warunkach normalnych zmieszano wodór i metan w stosunku molowym 1 : 4 i otrzymano 1 dm3 mieszaniny.

Oblicz liczbę moli wodoru i liczbę moli metanu w tej mieszaninie.Zadanie ID:311

Oblicz, ile wszystkich atomów znajduje się w 1 dm3 amoniaku NH3 w warunkach normalnych.

Ilość atomów: .........................Zadanie ID:314

Zmieszano 14g azotu i 32g tlenu w warunkach normalnych.
Oblicz, jaką objętość zajmuje ta mieszanina.

Objętość mieszaniny: .............Zadanie ID:320

Pewien tlenek azotu ma gęstość w warunkach normalnych 2,05·10-3g /cm3.
Określ, czy tlenkiem tym jest N2O czy NO2.

Wzór prawidłowego tlenku: ..........................Zadanie ID:412

Gęstość cynku wynosi 71,4g / cm3.
Oblicz, jaką objętość zajmie 5 moli atomów cynku.

Objętość: ....................Zadanie ID:543

Oblicz gęstość tlenku azotu(V) [g/dm3] w warunkach normalnych.

Gęstość: .............Zadanie ID:544

Oblicz masę sztabki złota wiedząc, że znajduje się w niej tyle samo atomów co w 22,4dm3 tlenu.

Masa sztabki: ..........Zadanie ID:548

Mieszanina gazów przeznaczona do butli do głębokich nurkowań ma skład wyrażony w % objętościowych: 16% tlenu, 50% helu, 34% azotu.
Oblicz masę 1 m3 takiej mieszaniny w warunkach normalnych. Obliczenia wykonuj z dokładnością 1 miejsca po przecinku.

Masa mieszaniny: ...............Zadanie ID:705

Wodorowęglan amonu ulega rozkładowi zgodnie z równaniem
NH4HCO3(temp.)→ NH3 + H2O + CO2 , gdzie wszystkie produkty są gazami.
Oblicz sumaryczną objętość wszystkich gazów w warunkach normalnych powstałych z rozkładu 5 moli wodorowęglanu amonu.

Objętość gazów: ............

 

 Zadanie ID:706

W celu otrzymania wapna palonego wapienie poddaje się prażeniu zgodnie z reakcją chemiczną
CaCO3(temp.)→ CaO + CO2
Oblicz ile m3 CO2 powstanie w wyniku rozkładu 10 moli węglanu wapnia w warunkach normalnych.

Objętość CO2: ..........................

 

 Zadanie ID:716

W zbiorniku nr I umieszczono 3 dm3 amoniaku NH3 a w zbiorniku nr II 1dm3 tlenku siarki(IV) SO2. W zbiornikach jest identyczna temperatura i ciśnienie.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, w którym zbiorniku jest większa masa gazu.

Większa masa gazu jest w zbiorniku nr :.............

 Zadanie ID:720

Zmieszano tlen i azot w stosunku objętościowym 3:1 w warunkach normalnych.
Oblicz gęstość otrzymanej mieszaniny. Wynik podaj w g/dm3 z dokładnością do 0,01.Zadanie ID:812

Azotan(V) amonu topi się w temperaturze 169 °C a w temperaturze 210 °C rozkłada się wybuchowo wytwarzając tylko produkty gazowe: azot, tlen i parę wodną

Oblicz sumaryczną objętość gazów, obliczoną w warunkach normalnych powstałą w wyniku rozkładu 50g azotany(V) amonu.Zadanie ID:834

   Do reaktora wprowadzono 600 g tlenku azotu(II) i wodór i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
2NO + 2H2 → N2 + 2H2O
W wyniku reakcji otrzymano 200 dm3 azotu w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wydajność reakcji otrzymywania azotu. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zadanie ID:891

Oblicz bezwzględną masę cząsteczki azotu (wyrażoną w gramach).
Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Masę molową atomu azotu przyjmij 14g/mol.Zadanie ID:1026

Tlenek siarki(IV) na skalę przemysłową otrzymuje się w wyniku spalania pirytu FeS2

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Oblicz objętość tlenku siarki(IV), jaka otrzyma się w wyniku spalenia 5kg pirytu. Wynik zaokrąglij do jedności.

 Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.