Powrót
Zadanie ID:21

   Napisz wzór sumaryczny tlenku chromu, w którym chrom przyjmuje maksymalny stopień utlenienia.Zadanie ID:73

W jednej z grup układu okresowego znajdują się pierwiastki, których wzór ogólny konfiguracji elektronów walencyjnych przedstawia się następująco:
(n-1)d2ns2

a) Podaj nazwę tej grupy i symbol bloku energetycznego

b) Napisz wzór ogólny tlenków, jaki tworzą pierwiastki tej grupy, jeśli znajdują się na maksymalnym stopniu utlenienia

Nazwa grupy: ................................. Blok energetyczny

Wzór ogólny tlenku ....................................

 Zadanie ID:333

Konfiguracja elektronowa jonu X3+ pewnego pierwiastka zapisana schematem klatkowym jest następująca
3d[↑ |↑ |↑ |  |  ]

Określ maksymalny stopień utlenienia, jaki może przyjąć ten pierwiastek.

Maksymalny stopień utlenienia: ...................................Zadanie ID:780

Poniżej przedstawiono dwie odmiany alotropowe węgla.
odmiany alotropowe węgla

Podaj ich nazwy i określ stopnie utlenienia atomów węgla.

A. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................

B. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................Zadanie ID:2033

W jednej z grup układu okresowego znajdują się pierwiastki, których wzór ogólny konfiguracji elektronów walencyjnych przedstawia się następująco:
ns2np3

a) Podaj nazwę tej grupy i symbol bloku energetycznego

b) Napisz wzór ogólny tlenków, jaki tworzą pierwiastki tej grupy, jeśli znajdują się na maksymalnym stopniu utlenienia

Nazwa grupy: ................................. Blok energetyczny

Wzór ogólny tlenku ....................................Zadanie ID:2235

Spośród podanych niżej pierwiastków wybierz ten, którego jon prosty spełnia jednocześnie dwa warunki:
- jest reduktorem
- ma konfigurację elektronową argonu


sód • fluor • wapń • siarka

Wybrany pierwiastek .......................................Zadanie ID:2291

Określ, który z podanych niżej procesów jest utlenianiem a który redukcją.

2NH3 → N2H4 + 2H+                    .......................
4H+ + MnO4  → MnO2 + 2H2O    ........................
3H2O + Cl2O7  → 2ClO2¯ + 6OH¯ .......................
4OH¯ + Zn  → [Zn(OH)4]2−            .......................
8H+ + BrO4→ Br + 4H2O        ........................
2H2O + ClO   → Cl + H2O          ........................Zadanie ID:2293

Wodór może pełnić rolę utleniacza lub reduktora. Poniżej przedstawiono równania reakcji

A)   2Fe + 8HCl → 2HFeCl4 + 3H2  
B)   CuO + H2 → Cu + H2O
C)   C + H2O → CO + H

Określ, w których reakcjach wodór jest utleniaczem a w których reduktorem.

A: .........................
B: .........................
C: .........................Zadanie ID:2294

Podaj nazwę pierwiastka położonego w okresie 3, którego maksymalny stopień utlenienia wynosi +VI a minimalny -II.

Nazwa pierwiastka: .............................................Zadanie ID:2306

Spośród podanych równań reakcji
A. 2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2 
B. 6HNO3 +HBr → 6NO2 + HBrO3 + 3H2O
C. HBrO4 + 4H2SO3 → HBr + 4H2SO4
D. AgNO3 + NaBr → AgBr + NaNO3
wybierz to, w której brom jest utleniaczem i napisz dla niego elektronowe równania połówkowe utleniania i redukcji.

Wybór równania A / B / C / D  ............

Utlenianie ....................................................................
Redukcja .....................................................................Zadanie ID:2307

Spośród podanych równań reakcji

A. 4Al + 3O2 → 2Al2O3 
B. 3H2S + H2SO4 → 4S + 4H2O
C. HClO4 + 4H2SO3 → HCl + 4H2SO4 
D. 2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2  

wybierz to, które jest dysproporcjonowaniem i napisz dla niego równania połówkowe utleniania i redukcji.

Wybór równania A / B / C / D: ........

Utlenianie: .............................................

Redukcja: ..............................................Zadanie ID:2308

Dla podanego równania redoks napisz wzory reagenta, który pełni rolę utleniacza i reagenta, który pełni rolę reduktora.

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 2MnCl2 + 5KCl + 8H2O

Wzór utleniacza: .................

Wzór reduktora: .................Zadanie ID:2369

Napisz wzory utleniacza i reduktora w reakcji przebiegającej wg równania

6H+ + 6I + ClO3 → 3I2 + Cl + 3H2O

Utleniacz: .........
Reduktor: ........Zadanie ID:2370

Wybierz właściwą odpowiedź

Utleniacz
A. Redukuje się tracąc elektrony
B. Redukuje się przyjmując elektrony
C. Utlenia się tracąc elektrony
D. Utlenia się przyjmując elektronyZadanie ID:2371

Wybierz prawidłową odpowiedź.

W reakcjach chemicznych jon Fe2+ 

A. może być reduktorem lub utleniaczem
B. nie może być reduktorem ani utleniaczem
C. może być tylko reduktorem
D. może być tylko utleniaczemZadanie ID:2373

Wybierz właściwą odpowiedź.

W reakcji przedstawionej równaniem

2Mn2+ + 5BiO3  + 14H+ → 2MnO4  + 5Bi3+ + 7H2O

jon BiO3  

A. utlenił się i stracił elektrony
B. utlenił się i zyskał elektrony
C. zredukował się i stracił elektrony
D. zredukował się i zyskał elektronyPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl