Powrót
Zadanie ID:1071

W reaktorze o objętości 1dm3 wprowadzono w warunkach normalnych mieszaninę wodoru i tlenu w stosunku molowym 1:2. Przeprowadzono reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem
2H2(g) + O2(g)  → 2 H2O(g)  

Po ustaleniu stanu równowagi w reaktorze stwierdzono obecność 0,008 mola wody.

Oblicz stężeniową stałą równowagi reakcji.Zadanie ID:2049

Do zamkniętego naczynia o pojemności 0,5 dm3 wprowadzono 2 mole HI i podgrzano do temp. 620K.  
Ustaliła się równowaga
2HI ⇌ H2 + I2      K=2,25

Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi.Zadanie ID:2056 Stała równowagi układu w którym zachodzi reakcja
 2CO(g) ⇌ C(s) + CO2(g)
wynosi Kc=1,5.
Stężenia początkowe reagentów gazowych wynosiły: [CO]=2mol/dm3, [CO2]=1mol/dm3.

Oblicz stężenia reagentów gazowych w stanie równowagi.


Zadanie ID:2057

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 6 moli wodoru, 4 mole jodu i mieszaninę ogrzano do temperatury T. Po osiągnięciu stanu równowagi w reaktorze stwierdzono obecność  4 moli jodowodoru.

Oblicz stałą równowagi tworzenia jodowodoru.Zadanie ID:2058

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:
2NOCl(g)⇌2NO(g)+Cl2(g)
W reaktorze o pojemności 100dm3 umieszczono 4 mole NOCl. Po pewnym czasie uległo rozkładowi 2,5 mola NOCl.

Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.Zadanie ID:2059

Do zamkniętego naczynia o objętości 200dm3 wprowadzono 10 moli PCl3 i 9 moli Cl2, Po ustaleniu się równowagi zgodnie z równaniem
PCl3 + Cl2 ⇌ PCl5
w naczyniu stwierdzono obecność 5 moli PCl5.

Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.Zadanie ID:2060

W reaktorze zaszła reakcja
C2H4(g) + H2(g) ⇌ C2H6(g)      Kc = 5,2
Stężenia początkowe wynosiły: [C2H4]= 2 mol/dm3, [H2]= 5 mol/dm3
Oblicz stężenia równowagowe reagentów.

Stężenie C2H4: ................ Stężenie H2: ................ Stężenie C2H6: .............Zadanie ID:2061

Do zamkniętego naczynia o objętości 2dm3 wprowadzono 2 mole SO2, 4 mole NO2, 1 mol NO i 2 mole SO3 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
SO2(g) + NO2(g) ⇌ NO(g) + SO3(g)       K=8.

Oblicz liczbę moli poszczególnych reagentów w stanie równowagi.Zadanie ID:2063

W układzie przebiega reakcja
H2(g) + Cl2(g) + ⇌ 2HCl(g)    
Stężenia początkowe: [H2]=0,8mol·dm−3,  [Cl2]=0,3mol·dm−3.
Stężenie HCl w stanie równowagi [HCl]=0,2mol·dm−3.

Oblicz stężenia równowagowe Cl2 i H2.Zadanie ID:2067

Do reaktora o pojemności 1dm3 wprowadzono azot i wodór. Reakcja zaszła zgodnie z równaniem
N2 + 3H2 ⇌ 2NH3
Po ustaleniu stanu równowagi stężenia wynosiły:
[N2 ]=0,8 mol·dm−3,  [H2 ]=1,2 mol·dm−3, [NH3 ]=1,0 mol·dm−3.

Oblicz początkowe ilości moli N2 i H2.

Ilość moli N2: ..... Ilość moli H2: .....Zadanie ID:2069

Reakcja przebiega wg równania
CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)
Do naczynia o pojemności 1dm3 wprowadzono 4 mole CO i 8 moli H2O i podgrzano do temp. 900oC. Stała równowagi w tej temp. wynosi Kc=1,8.

Oblicz stężenia równowagowe reagentów.Zadanie ID:2072

Do naczynia po pojemności 1 dm3 wprowadzono N2O4 i przeprowadzono reakcję wg równania
N2O4 ⇌ 2NO2      Kc = 64
Po osiągnięciu stanu równowagi stężenie [NO2]=8 mol/dm3.

Oblicz stężenie początkowe N2O4.Zadanie ID:2075

W reaktorze o objętości 1dm3 zachodzi reakcja A + B ⇌ C + D.
W stanie równowagi stężenia równowagowe wynoszą: [A]=4 mol/dm3, [B]=0,5 mol/dm3, [C]=1 mol/dm3, [D]=3 mol/dm3 a Kc=1,5.
Do układu wprowadzono 6,5 mola substancji B.

Oblicz nowe stężenia równowagowe.

 Zadanie ID:2129

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
P4 + 6H2 → 4PH3  
Do naczynia reakcyjnego wprowadzono 2 mole P4 i 3 mole H2 Po ustaleniu stanu równowagi stwierdzono.obecność (2-x) moli P4.

Wyznacz ilość moli wodoru w stanie równowagi za pomocą zmiennej x.Zadanie ID:2131

Do naczynia po pojemności 2 dm3 wprowadzono 8 moli N2O4  i 4 mole NO2. Przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
N2O4 ⇌ 2NO2    
Po osiągnięciu stanu równowagi stężenie [NO2]=6 mol/dm3.

1. Określ, który z wykresów ilustruje przebieg procesu, który przebiegł w zbiorniku. Wybierz właściwą odpowiedź.
A. pierwszy   B. drugi    C. oba   D. żaden

równowagi

2. Oblicz średnią szybkość reakcji zaniku N2O4, doprowadzającej układ do stanu równowagi.Zadanie ID:2939

Stężeniowa stała równowagi reakcji
NO2(g) + CO(g) ⇄ NO(g) + CO2(g)  
w temperaturze T jest równa 1.
W reaktorze o stałej pojemności umieszczono 8 moli tlenku azotu(IV).
Oblicz, ile moli tlenku węgla(II) należy wprowadzić do reaktora, aby po ustaleniu się równowagi tlenku węgla(IV) była równa 4.Zadanie ID:3036

Jodowodór w temp. 448oC rozkłada się i pozostaje w równowadze z jodem i wodorem zgodnie z równaniem reakcji
2HI(g) ⇄ H2(g) + I2(g)      K=0,02

Do reaktora o objętości 2dm2 wprowadzono 1 mol wodoru i 2 mole jodu.

Oblicz stężenie jodowodoru w stanie równowagi.  Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl