Powrót
Zadanie ID:101

Określ, które z podanych par związków są względem siebie homologami.

benzen i cykloheksan (Tak/Nie)
2–metylobutan  i   2,2–dimetylobutan (Tak/Nie)
3–metylobutanon i 2–metylopropanal (Tak/Nie)
2–metylopropanol i 2–metylobutanol (Tak/Nie)


Zadanie ID:223

Narysuj wzór strukturalny związku o nazwie

2,3-dichloro-pent-4-ynalZadanie ID:604

Akroleina to najprostszy aldehyd nienasycony o nazwie systematycznej prop-2-enal.

1. Zaprojektuj doświadczenie wykrywające obecność grupy aldehydowej w akroleinie. Masz do dyspozycji odczynniki:
woda bromowa, roztwór chlorku żelaza(III), roztwór wodorotlenku sodu, stężony kwas siarkowy(VI), roztwór siarczanu(VI) miedzi(II).
Uzupełnij opis doświadczenia.

Do probówki z próbką akroleiny dodano ............................................, a następnie .........................

Zaobserwowano .....................................................................

Zaszła reakcja opisana równaniem: ..............................................................................................

2. Uzupełnij zdanie.
Akroleina ....................... (może / nie może) występować w postaci izomerów ci-trans, ponieważ ...............................Zadanie ID:629

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji otrzymywania propanonu i propanalu metodę dehydrogenacji (odwodornienia)  odpowiednich alkoholi.

Równanie reakcji I:......................................

Równanie reakcji II:......................................

Uzupełnij zdanie.

Propanon i propanal są względem siebie .............................. Zadanie ID:685

   Aldehydy mają wyższe temperatury wrzenia niż odpowiadające im alkany.

Podaj przyczynę tego zjawiska.

..................................................................................Zadanie ID:695

Używając wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji redukcji propanalu za pomocą wodoru.Zadanie ID:945

1. Uzupełnij schemat ciągu przemian

CH2=CH−CH2−CH3 → ....................... → butanon

2. Napisz wzór półstrukturalny związku, który dla butanonu jest jego izomerem funkcyjnym.

................................Zadanie ID:1446

Polioksymetylen (POM) to tworzywo sztuczne stosowane do produkcji armatury wodnej, podzespołów samochodowych, elementów urządzeń elektrotechnicznych, sprzętu AGD.

Polioksymetylen otrzymuje się w reakcji polimeryzacji metanalu. Metanal jest nietrwały i ulega samorzutnej polimeryzacji inicjowanej substancjami o budowie polarnej lub jonowej (aminy, tlenek i wodorotlenek glinu, fluorek boru itp.) w niskiej temperaturze, poniżej 100oC.

Napisz równanie reakcji polimeryzacji metanalu.

 

Równanie reakcji .........................................Zadanie ID:1449

Paraldehyd to organiczny związek chemiczny, cykliczny trimer aldehydu octowego. Powstaje w wyniku polimeryzacji aldehydu octowego pod wpływem kwasu siarkowego.  Dawniej używany był jako środek uspokajający. Obecnie jest stosowany do m.in. do produkcji barwników oraz jako rozpuszczalnik.

Wikipedia.

Na podstawie powyższej informacji narysuj półstrukturalny wzór paraldehydu.Zadanie ID:1459

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji całkowitego uwodornienia związku o nazwie: pent-3-en-2-on i podaj nazwę produktu.

 

Równanie reakcji ....................................

Nazwa produktu .....................................

 Zadanie ID:1626

1. Narysuj wzór półstrukturalny aldehydu o wzorze sumarycznym C7H6O i podaj jego nazwę.

Wzór .........................................................

Nazwa systematyczna ..............................

2. Napisz wzór związku, jaki powstanie  w wyniku redukcji tego aldehydu.

Wzór związku: ............................................
 Zadanie ID:2247 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
ketony

Napisz obserwacje i podaj nazwę produktu.

Obserwacje ...................................................................................................

Nazwa produktu ....................................................Zadanie ID:2251 Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji polimeryzacji etanalu.


Równanie reakcji .......................................


Zadanie ID:2263

Za pomocą wzorów półstrukturalnych uzupełnij równania reakcji zapisane schematami

aldehyd A + H2kat→ alkohol B

alkohol B  —Al2O3t→ 2-metylobut-1-en + wodaPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl