Powrót
Zadanie ID:1740

[2007]  Tlenek cynku nie reaguje z wodą, ale reaguje z kwasami i z zasadami. W reakcji tlenku cynku z roztworem wodorotlenku sodu powstaje związek kompleksowy, w którym cynk ma liczbę koordynacyjną równą 4.

Korzystając z powyższej informacji, określ charakter chemiczny tego tlenku.

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji tlenku cynku z kwasem solnym oraz z wodorotlenkiem sodu.Zadanie ID:1741

[2007]  W przyrodzie występuje kilka minerałów tytanu. Najważniejsze z nich to ilmenit (FeTiO3) i rutyl (TiO2). Czysty metal otrzymuje się z rutylu podczas ogrzewania z węglem i chlorem, w wyniku czego powstaje chlorek tytanu(IV) i tlenek węgla(II). W drugim etapie chlorek tytanu(IV) ogrzewa się w odpowiednich warunkach z magnezem.

Na podstawie powyższego tekstu napisz równania reakcji przebiegających podczas otrzymywania czystego tytanu.Zadanie ID:1742

[2007]  [R]

Zaproponuj dwuetapową metodę otrzymywania tlenku miedzi(II) z roztworu chlorku miedzi(II), pisząc schemat procesu.

W schemacie uwzględnij reagenty i warunki przeprowadzenia reakcji.Zadanie ID:1743

[2008] [R]

Przeanalizuj położenie selenu w układzie okresowym i określ podstawowe właściwości tego pierwiastka. Uzupełnij poniższą tabelę.

1. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie
podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok)
.........
2. Najniższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych .........
3. Najwyższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych .........
4. Wzór związku selenu z wodorem .........
5. Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwyższy stopień
utlenienia
.........
6. Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny,
kwasowy, obojętny) tlenku selenu, o którym jest mowa w p. 5.
.........

 Zadanie ID:1744

[2008]  [R]

Poniżej przedstawiono ciąg przemian.

Ca   --1-->   Ca(OH)2   --2-->   CaCO3  -- 3-->   CaCl2

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji oznaczonych numerami 1, 2 i 3.

 Zadanie ID:1745

[2008]  [R]

Skały wapienne, których głównym składnikiem jest CaCO3, ulegają erozji pod działaniem wody zawierającej rozpuszczony tlenek węgla(IV). W wyniku tego procesu woda staje się twarda.


Napisz w formie jonowej równanie reakcji głównego składnika skał wapiennych z wodą zawierającą tlenek węgla(IV).Zadanie ID:1746

[2008]  Określ stopień utlenienia manganu w tlenkach, których wzory podano, oraz charakter chemiczny tych tlenków.

MnO

MnO2

Mn2O7Zadanie ID:1760

[2009]  [R]

Poniżej przedstawiono wzory pięciu tlenków.
Na2O    P4O10    ZnO    CO    SO3
 

Wpisz  wzory wszystkich tlenków reagujących z podanymi substancjami.

Uwaga: jeżeli dany tlenek reaguje z więcej niż jedną substancją, należy to uwzględnić.

 

Tlenki reagujące z:

mocnymi kwasami: ..................................

wodą ..................................

mocnymi zasadami ....................................Zadanie ID:1761

[2009]  [R]

Przedstaw projekt doświadczenia, które wykaże amfoteryczny charakter wodorotlenku chromu(III).
 

W tym celu:
a) uzupełnij poniższy opis doświadczenia, wpisując wzory lub nazwy potrzebnych
odczynników, wybranych spośród następujących: kwas solny, chlorek sodu(aq),
wodorotlenek sodu(aq)

Probówka I: ............................ + Cr(OH)3(osad)

Probówka II: ........................... + Cr(OH)3(osad)

b) wymień obserwacje, które umożliwią wykazanie amfoterycznego charakteru wodorotlenku chromu(III)

c) zapisz w formie jonowej skróconej równania zachodzących reakcji, wiedząc, że produktem jednej z reakcji jest jon heksahydroksochromianowy(III).

 Zadanie ID:1762

[2009]  [R]

Tlenki niektórych pierwiastków bloku d wykazują różny charakter chemiczny w zależności od stopnia utlenienia pierwiastka. W poniższej tabeli przedstawiono charakter chemiczny wybranych tlenków chromu i manganu.

Wzory tlenków CrO  MnO Cr2O3   MnO2 CrO3    Mn2O7
Charakter chemiczny
tlenków
zasadowy amfoteryczny kwasowy

Określ zależność pomiędzy wartościami stopni utlenienia chromu i manganu w tlenkach a charakterem chemicznym tlenków tych pierwiastków.Zadanie ID:1763

[2009] W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdował się stężony i rozcieńczony roztwór kwasu azotowego(V). W celu zidentyfikowania tych roztworów przeprowadzono doświadczenie zilustrowane rysunkiem.

zadania maturalne

Sformułowano następujące spostrzeżenia:

probówka I: roztwór zabarwił się na kolor niebieskozielony i wydzielał się czerwonobrunatny gaz,

probówka II: roztwór zabarwił się na kolor niebieski i wydzielał się bezbarwny gaz, który w kontakcie z powietrzem zabarwiał się na kolor czerwonobrunatny.

Uzupełnij poniższe zdania, wybierając brakujące określenia spośród podanych:

rozcieńczony  / stężony /  NO / NO2

 

Roztwór A to ........................................... kwas azotowy(V), a roztwór B to ................................................... kwas azotowy(V).

Czerwonobrunatnym gazem, który wydzielał się w probówce I, jest tlenek azotu o wzorze ...................................

W probówce II powstał bezbarwny tlenek o wzorze ...................................Zadanie ID:1764

[2009]  [R]

Przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie, które opisano poniżej.

Do roztworu chlorku żelaza(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu (etap 1).

Następnie do otrzymanej mieszaniny wprowadzono roztwór nadtlenku wodoru (etap 2).


Zadanie 1.

Opisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.

Etap 1: ..........................................................................................

Etap 2: ..........................................................................................
 

Zadanie 2.
Napisz równania reakcji, które zachodzą podczas tego doświadczenia.

Równanie reakcji zachodzącej podczas etapu 1 zapisz w formie jonowej skróconej, a równanie reakcji etapu 2 w formie cząsteczkowej.
 Zadanie ID:1765

[2009]  [R]

Zaprojektuj doświadczenie, które umożliwi redukcję jonów manganianowych(VII) do jonów manganu(II).

W tym celu:

a) wybierz potrzebne odczynniki spośród wodnych roztworów:

kwasu siarkowego(VI), manganianu(VII) potasu, wodorotlenku potasu, siarczanu(IV) sodu

b) napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.Zadanie ID:1766

[2010]  [R]

Chlor tworzy tlenki, w których przyjmuje różne stopnie utlenienia. Tlenek, w którym chlor występuje na najwyższym stopniu utlenienia, otrzymuje się w reakcji odwodnienia (dehydratacji) kwasu chlorowego zawierającego chlor na tym samym stopniu utlenienia.

Napisz równanie reakcji otrzymywania tego tlenku powyższą metodą.Zadanie ID:1767

[2010]  [R]

Do dwóch probówek wprowadzono po 5 cm3 wodnego roztworu chlorku chromu(III). Do każdej z nich dodano po 5 cm3 rozcieńczonej wody amoniakalnej i zaobserwowano wytrącenie się osadu o barwie szarozielonej. Następnie do  pierwszej probówki dodano kilka cm3 stężonego roztworu wodorotlenku sodu, a do drugiej taką samą objętość kwasu solnego.

Zaobserwowano, że szarozielony osad rozpuścił się w obu probówkach.


a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji chlorku chromu(III) z wodą amoniakalną.

b) Na podstawie opisanych wyników doświadczenia określ charakter chemiczny związku tworzącego osad o szarozielonej barwie.
 Zadanie ID:1780

[2011]

Siarkowodór (H2S) można otrzymać w laboratorium w wyniku działania kwasu solnego na siarczek żelaza(II). Oprócz siarkowodoru produktem tej reakcji jest chlorek żelaza(II). Siarkowodór spala się w powietrzu słabym płomieniem, dając w przypadku dostatecznego dopływu tlenu tlenek siarki(IV) i parę wodną. Przy ograniczonym dopływie tlenu wydziela się siarka i para wodna.


Korzystając z powyższej informacji, napisz w formie cząsteczkowej

a) równanie reakcji otrzymywania siarkowodoru w laboratorium.
........................................................................................................................


b) równanie reakcji spalania siarkowodoru przy ograniczonym dostępie tlenu i podaj stopień utlenienia siarki przed reakcją oraz stopień utlenienia siarki po zakończeniu przemiany.

Równanie reakcji:
.........................................................................................................................

Stopień utlenienia siarki przed reakcją:  .......................

Stopień utlenienia siarki po reakcji: ...............................Zadanie ID:1782

[2011]

W trzech probówkach oznaczonych numerami I, II i III znajdują się oddzielnie wodne roztwory następujących substancji: NaCl, MgCl2, CuCl2. Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do każdej probówki dodano wodny roztwór NaOH, i zanotowano obserwacje.

Probówka I: Wytrącił się biały osad.

Probówka II: Wytrącił się niebieski osad.

Probówka III: Brak objawów reakcji.

a) Napisz wzór chemiczny substancji, której roztwór znajdował się w probówce III przed dodaniem wodnego roztworu NaOH.

.........................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce I.

..........................................................................................................................

c) Wyjaśnij, dlaczego odparowanie nie jest odpowiednią metodą, którą można zastosować do oddzielenia powstałego w probówce II osadu od pozostałych składników mieszaniny poreakcyjnej.

...........................................................................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl