Powrót
Zadanie ID:1740

[2007]  Tlenek cynku nie reaguje z wodą, ale reaguje z kwasami i z zasadami. W reakcji tlenku cynku z roztworem wodorotlenku sodu powstaje związek kompleksowy, w którym cynk ma liczbę koordynacyjną równą 4.

Korzystając z powyższej informacji, określ charakter chemiczny tego tlenku.

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji tlenku cynku z kwasem solnym oraz z wodorotlenkiem sodu.Zadanie ID:1741

[2007]  W przyrodzie występuje kilka minerałów tytanu. Najważniejsze z nich to ilmenit (FeTiO3) i rutyl (TiO2). Czysty metal otrzymuje się z rutylu podczas ogrzewania z węglem i chlorem, w wyniku czego powstaje chlorek tytanu(IV) i tlenek węgla(II). W drugim etapie chlorek tytanu(IV) ogrzewa się w odpowiednich warunkach z magnezem.

Na podstawie powyższego tekstu napisz równania reakcji przebiegających podczas otrzymywania czystego tytanu.Zadanie ID:1742

[2007]  [R]

Zaproponuj dwuetapową metodę otrzymywania tlenku miedzi(II) z roztworu chlorku miedzi(II), pisząc schemat procesu.

W schemacie uwzględnij reagenty i warunki przeprowadzenia reakcji.Zadanie ID:1743

[2008] [R]

Przeanalizuj położenie selenu w układzie okresowym i określ podstawowe właściwości tego pierwiastka. Uzupełnij poniższą tabelę.

1. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie
podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok)
.........
2. Najniższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych .........
3. Najwyższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych .........
4. Wzór związku selenu z wodorem .........
5. Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwyższy stopień
utlenienia
.........
6. Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny,
kwasowy, obojętny) tlenku selenu, o którym jest mowa w p. 5.
.........

 Zadanie ID:1744

[2008]  [R]

Poniżej przedstawiono ciąg przemian.

Ca   --1-->   Ca(OH)2   --2-->   CaCO3  -- 3-->   CaCl2

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji oznaczonych numerami 1, 2 i 3.

 Zadanie ID:1745

[2008]  [R]

Skały wapienne, których głównym składnikiem jest CaCO3, ulegają erozji pod działaniem wody zawierającej rozpuszczony tlenek węgla(IV). W wyniku tego procesu woda staje się twarda.


Napisz w formie jonowej równanie reakcji głównego składnika skał wapiennych z wodą zawierającą tlenek węgla(IV).Zadanie ID:1746

[2008]  Określ stopień utlenienia manganu w tlenkach, których wzory podano, oraz charakter chemiczny tych tlenków.

MnO

MnO2

Mn2O7Zadanie ID:1760

[2009]  [R]

Poniżej przedstawiono wzory pięciu tlenków.
Na2O    P4O10    ZnO    CO    SO3
 

Wpisz  wzory wszystkich tlenków reagujących z podanymi substancjami.

Uwaga: jeżeli dany tlenek reaguje z więcej niż jedną substancją, należy to uwzględnić.

 

Tlenki reagujące z:

mocnymi kwasami: ..................................

wodą ..................................

mocnymi zasadami ....................................Zadanie ID:1761

[2009]  [R]

Przedstaw projekt doświadczenia, które wykaże amfoteryczny charakter wodorotlenku chromu(III).
 

W tym celu:
a) uzupełnij poniższy opis doświadczenia, wpisując wzory lub nazwy potrzebnych
odczynników, wybranych spośród następujących: kwas solny, chlorek sodu(aq),
wodorotlenek sodu(aq)

Probówka I: ............................ + Cr(OH)3(osad)

Probówka II: ........................... + Cr(OH)3(osad)

b) wymień obserwacje, które umożliwią wykazanie amfoterycznego charakteru wodorotlenku chromu(III)

c) zapisz w formie jonowej skróconej równania zachodzących reakcji, wiedząc, że produktem jednej z reakcji jest jon heksahydroksochromianowy(III).

 Zadanie ID:1762

[2009]  [R]

Tlenki niektórych pierwiastków bloku d wykazują różny charakter chemiczny w zależności od stopnia utlenienia pierwiastka. W poniższej tabeli przedstawiono charakter chemiczny wybranych tlenków chromu i manganu.

Wzory tlenków CrO  MnO Cr2O3   MnO2 CrO3    Mn2O7
Charakter chemiczny
tlenków
zasadowy amfoteryczny kwasowy

Określ zależność pomiędzy wartościami stopni utlenienia chromu i manganu w tlenkach a charakterem chemicznym tlenków tych pierwiastków.Zadanie ID:1763

[2009] W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdował się stężony i rozcieńczony roztwór kwasu azotowego(V). W celu zidentyfikowania tych roztworów przeprowadzono doświadczenie zilustrowane rysunkiem.

zadania maturalne

Sformułowano następujące spostrzeżenia:

probówka I: roztwór zabarwił się na kolor niebieskozielony i wydzielał się czerwonobrunatny gaz,

probówka II: roztwór zabarwił się na kolor niebieski i wydzielał się bezbarwny gaz, który w kontakcie z powietrzem zabarwiał się na kolor czerwonobrunatny.

Uzupełnij poniższe zdania, wybierając brakujące określenia spośród podanych:

rozcieńczony  / stężony /  NO / NO2

 

Roztwór A to ........................................... kwas azotowy(V), a roztwór B to ................................................... kwas azotowy(V).

Czerwonobrunatnym gazem, który wydzielał się w probówce I, jest tlenek azotu o wzorze ...................................

W probówce II powstał bezbarwny tlenek o wzorze ...................................Zadanie ID:1764

[2009]  [R]

Przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie, które opisano poniżej.

Do roztworu chlorku żelaza(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu (etap 1).

Następnie do otrzymanej mieszaniny wprowadzono roztwór nadtlenku wodoru (etap 2).


Zadanie 1.

Opisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.

Etap 1: ..........................................................................................

Etap 2: ..........................................................................................
 

Zadanie 2.
Napisz równania reakcji, które zachodzą podczas tego doświadczenia.

Równanie reakcji zachodzącej podczas etapu 1 zapisz w formie jonowej skróconej, a równanie reakcji etapu 2 w formie cząsteczkowej.
 Zadanie ID:1765

[2009]  [R]

Zaprojektuj doświadczenie, które umożliwi redukcję jonów manganianowych(VII) do jonów manganu(II).

W tym celu:

a) wybierz potrzebne odczynniki spośród wodnych roztworów:

kwasu siarkowego(VI), manganianu(VII) potasu, wodorotlenku potasu, siarczanu(IV) sodu

b) napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.Zadanie ID:1766

[2010]  [R]

Chlor tworzy tlenki, w których przyjmuje różne stopnie utlenienia. Tlenek, w którym chlor występuje na najwyższym stopniu utlenienia, otrzymuje się w reakcji odwodnienia (dehydratacji) kwasu chlorowego zawierającego chlor na tym samym stopniu utlenienia.

Napisz równanie reakcji otrzymywania tego tlenku powyższą metodą.Zadanie ID:1767

[2010]  [R]

Do dwóch probówek wprowadzono po 5 cm3 wodnego roztworu chlorku chromu(III). Do każdej z nich dodano po 5 cm3 rozcieńczonej wody amoniakalnej i zaobserwowano wytrącenie się osadu o barwie szarozielonej. Następnie do  pierwszej probówki dodano kilka cm3 stężonego roztworu wodorotlenku sodu, a do drugiej taką samą objętość kwasu solnego.

Zaobserwowano, że szarozielony osad rozpuścił się w obu probówkach.


a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji chlorku chromu(III) z wodą amoniakalną.

b) Na podstawie opisanych wyników doświadczenia określ charakter chemiczny związku tworzącego osad o szarozielonej barwie.
 Zadanie ID:1780

[2011]

Siarkowodór (H2S) można otrzymać w laboratorium w wyniku działania kwasu solnego na siarczek żelaza(II). Oprócz siarkowodoru produktem tej reakcji jest chlorek żelaza(II). Siarkowodór spala się w powietrzu słabym płomieniem, dając w przypadku dostatecznego dopływu tlenu tlenek siarki(IV) i parę wodną. Przy ograniczonym dopływie tlenu wydziela się siarka i para wodna.


Korzystając z powyższej informacji, napisz w formie cząsteczkowej

a) równanie reakcji otrzymywania siarkowodoru w laboratorium.
........................................................................................................................


b) równanie reakcji spalania siarkowodoru przy ograniczonym dostępie tlenu i podaj stopień utlenienia siarki przed reakcją oraz stopień utlenienia siarki po zakończeniu przemiany.

Równanie reakcji:
.........................................................................................................................

Stopień utlenienia siarki przed reakcją:  .......................

Stopień utlenienia siarki po reakcji: ...............................Zadanie ID:1782

[2011]

W trzech probówkach oznaczonych numerami I, II i III znajdują się oddzielnie wodne roztwory następujących substancji: NaCl, MgCl2, CuCl2. Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do każdej probówki dodano wodny roztwór NaOH, i zanotowano obserwacje.

Probówka I: Wytrącił się biały osad.

Probówka II: Wytrącił się niebieski osad.

Probówka III: Brak objawów reakcji.

a) Napisz wzór chemiczny substancji, której roztwór znajdował się w probówce III przed dodaniem wodnego roztworu NaOH.

.........................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce I.

..........................................................................................................................

c) Wyjaśnij, dlaczego odparowanie nie jest odpowiednią metodą, którą można zastosować do oddzielenia powstałego w probówce II osadu od pozostałych składników mieszaniny poreakcyjnej.

...........................................................................................................................Zadanie ID:2512

2012.V/ Informacja do zadań 15.–16.
W reakcji wodnego roztworu chlorku kobaltu(II) z wodnym roztworem wodorotlenku sodu najpierw powstaje niebieski osad hydroksosoli: chlorku wodorotlenku kobaltu(II) o wzorze Co(OH)Cl. Związek ten pod wpływem kolejnych porcji roztworu wodorotlenku sodu przechodzi w różowy osad wodorotlenku kobaltu(II), który praktycznie nie rozpuszcza się w nadmiarze tego odczynnika, ale brunatnieje wskutek utleniania obecnym w powietrzu tlenem.
Opisane przemiany ilustruje poniższy schemat.
CoCl2 (aq)(I) NaOH(aq)→ Co(OH)Cl(s)(II) NaOH (aq)→ Co(OH)2(s)(III) O2/H2O→Co(OH)3
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 2, Warszawa 2005, J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa 2001

Zadanie 15. (3 pkt)
a) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami I i II.
I ..................................................
II .................................................
b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji oznaczonej numerem III.
III .................................................

Zadanie 16. (1 pkt)
Określ charakter chemiczny (kwasowo-zasadowy) wodorotlenku kobaltu(II).
......................................................Zadanie ID:2541

2012.V. / Zadanie 21. (3 pkt)
Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano kilka kropli rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI) i stwierdzono, że roztwór zmienił barwę z żółtej na pomarańczową.
Świadczyło to o powstaniu anionów dichromianowych(VI) (reakcja I). Następnie do otrzymanego roztworu wprowadzono kilka kropli roztworu wodorotlenku potasu i roztwór z powrotem stał się żółty (reakcja II).
a) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji I i II.
I ........................................................
II .......................................................
b) Spośród poniższych zdań wybierz wszystkie, które są wnioskami wynikającymi z opisanego doświadczenia.
I. Chromiany(VI) są silnymi utleniaczami, a ich właściwości utleniające zależą od pH środowiska reakcji.
II. Przemiana anionów chromianowych(VI) w aniony dichromianowe(VI) jest reakcją odwracalną.
III.  W środowisku zasadowym trwałe są aniony chromianowe(VI), a w środowisku kwasowym – aniony dichromianowe(VI).
IV.  W środowisku zasadowym trwałe są aniony dichromianowe(VI), a w środowisku kwasowym – aniony chromianowe(VI).

Numery wybranych zdań: ................Zadanie ID:2548

2012.V. / Zadanie 26. (2 pkt)
Odczynnik Tollensa, potocznie nazywany amoniakalnym roztworem tlenku srebra, otrzymuje się przez dodanie wody amoniakalnej do wodnego roztworu AgNO3. Potoczna nazwa odczynnika nie jest poprawna, ponieważ jon O2– nie występuje w roztworach wodnych. Początkowo wytrąca się czarnobrunatny osad tlenku srebra(I). W miarę dodawania kolejnych porcji wody amoniakalnej osad ten ulega roztworzeniu, ponieważ jony srebra(I) tworzą z cząsteczkami amoniaku jony kompleksowe o wzorze Ag(NH3)2+. W wyniku tej reakcji powstaje bezbarwny roztwór, który jest odczynnikiem Tollensa.

a) Uzupełnij poniższe zapisy, tak aby otrzymać równania (w formie jonowej) opisanych reakcji. Wpisz wzory produktów oraz brakujące współczynniki stechiometryczne.
Równanie reakcji powstawania tlenku srebra(I):
..... Ag+ + ..... OH → ..................................
Równanie reakcji tlenku srebra(I) z amoniakiem:
..... Ag2O + ..... NH3 + ..... H2O → .....................
b) Określ odczyn roztworu będącego odczynnikiem Tollensa.
..................................................................................Zadanie ID:2577

2012.VI. / Zadanie 4. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory wybranych tlenków metali i niemetali.
Al2O3   CaO   SiO2   SO2  CO   Na2O   NO   P4O10 
Z powyższego zbioru wybierz i wpisz do tabeli wzory tych tlenków, które reagują z wodą w temperaturze pokojowej, tworząc zasady lub kwasy.

a) Wzory tlenków, które w reakcji z wodą tworzą zasady: .......................................................

b) Wzory tlenków, które w reakcji z wodą tworzą kwasy: .......................................................Zadanie ID:2578

2012.VI. / Zadanie 5. (1 pkt)
Pewien metal ma barwę srebrzystobiałą, wysoką temperaturę topnienia i wrzenia, nie reaguje z kwasami nieutleniającymi, ulega działaniu kwasu azotowego(V), reaguje ze stężonym, gorącym kwasem siarkowym(VI). Chlorek, bromek i jodek tego metalu są światłoczułe i rozkładają się na pierwiastki pod wpływem światła słonecznego.
Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Chemia, Kraków 2005
Podaj symbol lub nazwę tego metalu.
...................................................................Zadanie ID:2579

2012.VI. / Zadanie 6. (2 pkt)
Wodorotlenek glinu roztwarza się zarówno w kwasach, jak i w zasadach. W tych ostatnich przechodzi w tetrahydroksoglinian lub, przy dużym nadmiarze jonów OH, w heksahydroksoglinian. Procesy te można zilustrować następującym schematem:
Al(OH)3OH→A—2OH→ B
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004
a) Uzupełnij powyższy schemat, podając wzory jonów oznaczonych literami A i B.

Wzór jonu A: ..........................................

Wzór jonu B: ..........................................

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).
.................................................................................Zadanie ID:2580

2012.VI. / Zadanie 7. (2 pkt)
Wykonano dwa doświadczenia, których przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.
HCl + Na2CO3 zadania matura
a) Napisz, co zaobserwowano podczas reakcji zachodzących w probówkach I i II.
Probówka I: ..........................................................................................................
Probówka II: .........................................................................................................
b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce II.
...............................................................................................................................Zadanie ID:2582

2012.VI. / Zadanie 8. (3 pkt)
Dysponujesz następującymi odczynnikami:
Cu     NaOH(aq)      HCl(aq)      CuSO4(aq)      H2O
a) Wybierz odczynniki spośród podanych powyżej i opisz kolejne czynności, które należy wykonać w celu otrzymania roztworu chlorku miedzi(II).
.......................................................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia.
.......................................................................................................................................................
 Zadanie ID:2594

2012.VI. / Zadanie 16. (1 pkt)
W trzech nieoznakowanych probówkach znajdowały się: stężony kwas siarkowy(VI), rozcieńczony kwas azotowy(V) i stężony kwas azotowy(V). W celu identyfikacji zawartości probówek przeprowadzono reakcje tych kwasów z miedzią i zanotowano obserwacje.
Probówka I: Zaobserwowano intensywne wydzielanie się brunatnego gazu.
Probówka II: Wydzielał się bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu.
Probówka III: Po delikatnym ogrzaniu zawartości probówki stwierdzono wydzielanie się bezbarwnego gazu, który po zetknięciu z powietrzem stawał się brunatny.

Napisz wzory kwasów znajdujących się w probówkach I, II i III, uwzględniając, czy kwas był stężony, czy rozcieńczony.
Probówka I: ....................................

Probówka II: ...................................

Probówka III: ..................................Zadanie ID:2598

2012.VI. / Zadanie 20. (2 pkt)
Trzy płytki metalowe o znanych masach zanurzono do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) zgodnie z poniższym rysunkiem.
zadania matura chemia
Po pewnym czasie płytki wyjęto z roztworu, osuszono i zważono. Okazało się, że masa płytki kadmowej zmalała.
a) Określ, jak zmieniły się (wzrosły, nie uległy zmianie, zmalały) masy pozostałych płytek.
Masa płytki glinowej .....................................................................................
Masa płytki srebrnej ......................................................................................
b) Uzasadnij, dlaczego masa płytki kadmowej zmalała.
...............................................................................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl