Powrót
Zadanie ID:381

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

odczyn roztworu zadania

Napisz obserwacje, odczyn roztworów i równanie reakcji  potwierdzające odczyn dla każdej z probówek.

Probówka I:
Obserwacje: ........................................................................

Odczyn: .................................................................................

Równanie reakcji: ..............................................................

Probówka II:
Obserwacje: ........................................................................

Odczyn: .................................................................................

Równanie reakcji: ..............................................................Zadanie ID:410

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z wapniem.Zadanie ID:484

Kwas 2,3-dibromobutanodiowy posiada wzór HOOC−CHBr−CHBr−COOH.

Uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał on dwa stereoizomery będące względem siebie diastereoizomerami.


węglowodory nienasycone
 Zadanie ID:487

Przeprowadzono reakcję równomolowej ilości kwasu stearynowego i zasady sodowej a następnie do otrzymanego roztworu włożono papierek wskaźnikowy.

Napisz równanie reakcji kwasu stearynowego z zasadą sodową .........................

Określ barwę papierka wskaźnikowego ...........................

Napisz jonowe skrócone równanie reakcji uzasadniające barwę wskaźnika ..............................Zadanie ID:498

Kwas jabłkowy to hydroksykwas dikarboksylowy o wzorze HOOC–CH2–CH(OH)–COOH. Posiada on w cząsteczce asymetryczny atom węgla i dlatego można przedstawić jego dwa enancjomery

Narysuj wzory półstrukturalne kwasu jabłkowego, aby przedstawiały parę enancjomerów.

 .............................................

 .............................................Zadanie ID:537

   Napisz równanie dysocjacji wodoroszczawianu amonu (NH4)HC2O4.Zadanie ID:589

Do probówki I zawierającej glicerol i probówki II zawierającej kwas mrówkowy dodano wodorotlenek miedzi(II), przy czym probówkę II dodatkowo ogrzano.

Zapisz obserwacje towarzyszące reakcjom w obu probówkach.

Obserwacje w probówce I: .................................

Obserwacje w probówce II: ................................Zadanie ID:599

Zapisz równaniami reakcji ciąg przemian prowadzących do związków:

alkohol etylowy → aldehyd octowy → kwas octowy

Równanie reakcji I:..........................................

Równanie reakcji II.: .......................................Zadanie ID:641

Narysuj wzory półstrukturalne izomerów cis i trans kwasu but-2-enowego.

Izomer cis ................................

Izomer trans..............................Zadanie ID:672

Określ liczbę wiązań π i σ w cząsteczce kwasu etanodiowego.Zadanie ID:816

   Uzupełnij równanie reakcji i zdanie

...HCOOH + ...H+ + ...MnO4  —T→ ............. + ...CO2 + ...............

Kwas mrówkowy ma własności .......................... (redukujące / utleniające)Zadanie ID:832

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu
kwas propanowy → etan
i podaj nazwę tej przemiany.

Równanie reakcji: .....................................

Nazwa przemiany: ....................................Zadanie ID:900

Do wodnego roztworu winianu disodu NaOOC–CH(OH)–CH(OH)–COONa, który jest bezbarwną cieczą wprowadzono zawiesinę wodorotlenku miedzi(II).

Opisz zmiany, jakie zaobserwowano podczas tego doświadczenia.Zadanie ID:1044

Kwas octowy występuje w postaci cyklicznych dimerów.
dimery kwasu octowego

Określ rodzaje wiązań wyróżnionych cyframi. Użyj określeń spośród podanych:
jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe, metaliczne, siły van der Waalsa

Wiązanie 1:.......................................

Wiązanie 2:.......................................

Wiązanie 3:.......................................
 Zadanie ID:1047

Określ typ hybrydyzacji zaznaczonego atomu węgla w związku
C6H5COOH.Zadanie ID:1067

Mleczan sodu (2-hydroksypropionian sodu) to organiczny związek chemiczny stosowany jako dodatek do żywności (E325) konserwujący mięso i chroniący je przed mikroorganizmami.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej pokazujące, jak zachowuje się mleczan sodu w środowisku mocnego kwasu na przykładzie kwasu chlorowodorowego.

............................................................................................................................................................Zadanie ID:1472

W danym związku o wzorze HC≡C–CH(OH)–COOH określ liczbę atomów węgla z hybrydyzacją sp, sp2, sp3.

 

Ilość atomów węgla z hybrydyzacją

sp:....   sp2....   sp3.....Zadanie ID:1834

Rysunek przedstawia fragment struktury stałego kwasu octowego (lodowaty kwas octowy).
struktura kwasu octowego lodowatego

Temperatura topnienia kwasu octowego wynosi +16,7oC, podczas, gdy temperatury topnienia kwasów o podobnej budowie jest niższa (kwas propanowy -21oC, kwas butanowy -5,1oC, kwas pentanowy -34oC).

Podaj przyczynę stosunkowo wysokiej temperatury topnienia kwasu octowego w porównaniu z temperaturami topnienia podanych kwasów.
 Zadanie ID:2771

a) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji kwasu mlekowego z roztworem zasady sodowej.

CH3–CH(OH)–COOH —NaOH → ..................................................

   b) Napisz wzór półstrukturalny organicznego produktu reakcji dekarboksylacji kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —dekarboksylacja → ..................................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl