Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:416

Uzupełnij równania reakcji spalania węglowodorów

I. .................. + ....................... → 11CO2 + 12H2O

II. ............... + 7O2 → 13C + ..................Zadanie ID:1085

Uzupełnij równanie reakcji

................... + 2KOH —etanol→ HC≡C−CH2−CH3 + 2KBr + .........Zadanie ID:1159

  1. Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów związku o wzorze C3H6Cl2.

2. We wzorze izomeru zawierającego asymetryczny atom węgla oznacz ten atom gwiazdką *C

3. Napisz równanie reakcji dla tej dichloropochodnej, która po reakcji z cynkiem utworzy propen.Zadanie ID:1281

Dokończ równanie reakcji.

 

/
 


Zadanie ID:1304

Uzupełnij podane równanie reakcji polimeryzacji i podaj nazwę substratu.

....... →  –[–CHCl–CHCl–]–n

 

Równanie reakcji: ...................................

Nazwa substratu .................................Zadanie ID:1311

Przeprowadzono reakcję bromowania but-2-enu i otrzymano jego dibromopochodną,

Dla powstałego produktu narysuj parę steroizomerów, które są enancjomerami i parę stereoizomerów, które nie są enancjomerami.

Wykorzystaj schemat:

enencjomery matura zadania

 Zadanie ID:1312

Zapisz równaniem reakcji otrzymywanie polimeru, którego fragment przedstawiono poniżej.

zadania maturalne węglowodory

Podaj nazwę systematyczną substratu i produktu.

 

Równanie reakcji ..................................................

Nazwa substratu ................................................

Nazwa produktu ................................................Zadanie ID:1313

W wyniku reakcji pewnego związku organicznego z wodorem w obecności katalizatora otrzymano chloroetan.

Napisz równanie tej reakcji za pomocą wzorów półstrukturalnych.

 

Równanie reakcji .................................................Zadanie ID:1323

Napisz dwa równania reakcji otrzymywania butanu, gdy substratami są: sód i odpowiednie chloroalkany.

Równanie reakcji 1.: ........................................................

Równanie reakcji 2.: ........................................................Zadanie ID:1330

Dla podanego schematu napisz równanie reakcji z uwzględnionymi warunkami i określ typ reakcji organicznej.

etanol → eten

 

Równanie reakcji ................................

Typ reakcji ............................................

 Zadanie ID:1338

W dwóch nieoznakowanych naczyniach znajdują się propan i propen. Twoim zadaniem jest identyfikacja zawartości obu naczyń za pomocą dostępnych odczynników.

Spośród niżej wymienionych wybierz odpowiedni odczynnik, który posłuży do identyfikacji.

MnO2(s), H2, Cl2(aq), Br2(aq), H2SO4, HNO3, FeCl3(aq)  

Odczynnik ......................................

Zapisz obserwacje: ..............................................................

Napisz równanie reakcji, która posłużyła do identyfikacji:

.............................................................................................

Określ typ tej reakcji ..................................... (addycja / eliminacja / substytucja)

Określ mechanizm tej reakcji ..................................... (rodnikowy / elektrofilowy / nukleofilowy)Zadanie ID:1346

W wyniku reakcji pewnego węglowodoru z chlorowodorem otrzymano chloroeten.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji.

 

Równanie reakcji ...........................................................Zadanie ID:1350

Narysuj wzorem strukturalnym 4-węglowy fragment łańcucha polimeru, który powstał w wyniku reakcji polimeryzacji chloroetenu. Podaj nazwę tego polimeru.

 

Fragment łańcucha: ...............................................

Nazwa polimeru ....................................................Zadanie ID:1366

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie:

2-metylo-buta-1,3-dien.

Wzór związku ........................................................Zadanie ID:1383

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów alkinu mającego 5 atomów węgla.

Podaj ich nazwyZadanie ID:1386

Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz równania reakcji propenu z chlorem:

I. w środowisku obojętnym, w temp. pokojowej

II. w obecności światła, w wysokiej temperaturze

Określ typ każdej reakcji.

 

Równanie reakcji I.: ...................................................

Typ reakcji I.: .............................................................

Równanie reakcji II.: ...................................................

Typ reakcji II.: .............................................................Zadanie ID:1388

Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz równania reakcji przedstawionych schematami:

I. propyn + HCl → A.

II. A + HCl → B

Podaj nazwy powstałych produktów A i B.

 

Równanie reakcji I.: ....................................

Nazwa produktu A .....................................

Równanie reakcji II.: ....................................

Nazwa produktu B .....................................

 Zadanie ID:1424

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzącej według schematu:

I.  2,3-dichlorobutan  → A

II. A → 2,3-dibromobutan

Określ typ reakcji I. i II.Zadanie ID:2182 Pewien związek poddano reakcji substytucji, w wyniku której otrzymano 2-bromopropan.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie opisanej reakcji.Zadanie ID:2773

W wyniku bromowania 2-metylobutanu otrzymuje się mieszaninę różnych produktów.
Narysuj wzór półstrukturalny produktu, którego powstaje najwięcej i napisz jego nazwę systematyczną.

Wzór: ..........................................

Nazwa: ......................................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.