Powrót
Zadanie ID:1239

Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny pewnego związku organicznego:

weglowodory zadania LO

1) Podaj nazwę systematyczną tego związku
..............................................

2) Napisz wzór ogólny szeregu homologicznego, do którego należy ten związek.
..............................................

3) Określ, czy podany związek posiada izomery cis i trans
.............................. (TAK/NIE)

4) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji tego związku z chlorowodorem.

..................................................................................................Zadanie ID:1281

Dokończ równanie reakcji.

 

/
 


Zadanie ID:1313

W wyniku reakcji pewnego związku organicznego z wodorem w obecności katalizatora otrzymano chloroetan.

Napisz równanie tej reakcji za pomocą wzorów półstrukturalnych.

 

Równanie reakcji .................................................Zadanie ID:1323

Napisz dwa równania reakcji otrzymywania butanu, gdy substratami są: sód i odpowiednie chloroalkany.

Równanie reakcji 1.: ........................................................

Równanie reakcji 2.: ........................................................Zadanie ID:1330

Dla podanego schematu napisz równanie reakcji z uwzględnionymi warunkami i określ typ reakcji organicznej.

etanol → eten

 

Równanie reakcji ................................

Typ reakcji ............................................

 Zadanie ID:1338

W dwóch nieoznakowanych naczyniach znajdują się propan i propen. Twoim zadaniem jest identyfikacja zawartości obu naczyń za pomocą dostępnych odczynników.

Spośród niżej wymienionych wybierz odpowiedni odczynnik, który posłuży do identyfikacji.

MnO2(s), H2, Cl2(aq), Br2(aq), H2SO4, HNO3, FeCl3(aq)  

Odczynnik ......................................

Zapisz obserwacje: ..............................................................

Napisz równanie reakcji, która posłużyła do identyfikacji:

.............................................................................................

Określ typ tej reakcji ..................................... (addycja / eliminacja / substytucja)

Określ mechanizm tej reakcji ..................................... (rodnikowy / elektrofilowy / nukleofilowy)Zadanie ID:1346

W wyniku reakcji pewnego węglowodoru z chlorowodorem otrzymano chloroeten.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji.

 

Równanie reakcji ...........................................................Zadanie ID:1386

Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz równania reakcji propenu z chlorem:

I. w środowisku obojętnym, w temp. pokojowej

II. w obecności światła, w wysokiej temperaturze

Określ typ każdej reakcji.

 

Równanie reakcji I.: ...................................................

Typ reakcji I.: .............................................................

Równanie reakcji II.: ...................................................

Typ reakcji II.: .............................................................Zadanie ID:1388

Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz równania reakcji przedstawionych schematami:

I. propyn + HCl → A.

II. A + HCl → B

Podaj nazwy powstałych produktów A i B.

 

Równanie reakcji I.: ....................................

Nazwa produktu A .....................................

Równanie reakcji II.: ....................................

Nazwa produktu B .....................................

 Zadanie ID:1424

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzącej według schematu:

I.  2,3-dichlorobutan  → A

II. A → 2,3-dibromobutan

Określ typ reakcji I. i II.Zadanie ID:1700

Uzupełnij schemat reakcji wzorem półstrukturalnym substratu, podaj jego nazwę i określ typ reakcji.

.............................. —KOH, etanol → H2C=CH2  

Nazwa substratu: ................................

Typ reakcji: ..........................................
 Zadanie ID:2182 Pewien związek poddano reakcji substytucji, w wyniku której otrzymano 2-bromopropan.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie opisanej reakcji.Zadanie ID:2233 Za pomocą wzorów ogólnych zapisz równanie reakcji otrzymania alkenu metodą odwodnienia alkoholu. Określ typ reakcji.

Równanie reakcji ................................................................

Typ reakcji ...........................................................................


Zadanie ID:2652

Używając dowolnych odczynników chemicznych napisz równania reakcji chemicznych prowadzący do otrzymania butanu z etanolu zachodzących według schematu:
etanol → ..................... → .................... → butanZadanie ID:2773

W wyniku bromowania 2-metylobutanu otrzymuje się mieszaninę różnych produktów.
Narysuj wzór półstrukturalny produktu, którego powstaje najwięcej i napisz jego nazwę systematyczną.

Wzór: ..........................................

Nazwa: ......................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.