Powrót
Zadanie ID:211

Uzupełnij zdanie.

W reakcji przedstawionej równaniem
[Al(H2O)6]3+ + H2O →  [Al(H2O)5(OH)]2+ + H3O+   

jon [Al(H2O)6]3+ pełni rolę ............. (kwasu / zasady) zgodnie z teorią ................ (Arrheniusa /  Brønsteda / Lewisa).Zadanie ID:241

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek rozpada się na jony pod wpływem innych cząsteczek tego samego związku. Jednocześnie pełnią one rolę kwasu i zasady. Związkiem taki jest woda, która ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
W analogiczny sposób może dysocjować ciekły amoniak, kwas siarkowy(VI) i inne związki.

Napisz równanie autodysocjacji ciekłego amoniaku i zaznacz sprzężone pary kwas--zasada według teorii Brønsteda-Lowry'ego.

 Zadanie ID:920

  Wskaż, które z podanych cząstek mogą być jednocześnie kwasami i zasadami Brønsteda-Lowry`ego:

HS , HCO3 , H2SO4, NH4+ , H2O, OH .

...............................................................Zadanie ID:973

Dane są wg Brønsteda: kwas  HSO4 i zasada PO43– .
Dobierz sprzężony kwas i sprzężoną zasadę i ułóż równanie reakcji.

 Zadanie ID:974

Zmieszano wodny roztwór amoniaku z kwasem bromowodorowym.
Napisz równanie reakcji i określ kwas, zasadę, sprzężony kwas i sprzężoną zasadę. 

Równanie reakcji: .................................................................................

Kwas: .......................  zasada: ..............................

Sprzężony kwas: ....................... sprzężona zasada: ........................Zadanie ID:975

Napisz równanie reakcji jonu fosforanowego(V) z jonem oksoniowym.
Określ kwas, zasadę, sprzężony kwas i sprzężoną zasadę.Zadanie ID:976

Napisz równanie reakcji jonu wodorosiarczanowego(VI) z wodą, w której woda pełni rolę zasady. Napisz wzory dwóch sprzężonych par kwas-zasada dla tego równania.

Równanie reakcji: ..............................................................

kwas 1 - zasada 1: ............................................................

kwas 2 - zasada 2: ............................................................Zadanie ID:979

Wyjaśnij dlaczego jon OH jest zasadą

a) wg teorii Bronsteda-Lowry`ego

b) wg teorii LewisaZadanie ID:984

Wybierz wzory jonów i cząsteczek, które nie mogą być kwasami Bronsteda

H3O+, NH4+, Na+, H2O, CO2, HCl, HSO4 , HPO42– , S2–

 .......................................................Zadanie ID:985

Wybierz te cząstki, które w roztworze wodnym nie mogą być zasadami Bronsteda

Cu+, H2O, NH3, CO2, HCl, HSO4 , S2–

Wybrane cząstki: ..................................Zadanie ID:1432

W roztworze wodnym wolne kationy Co2+ nie istnieją, gdyż przyłączają cząsteczki wody i tworzą z nią jony kompleksowe [Co(H2O)6]2+. Proces ten nazywa się hydratacją jonów.

Uzupełnij zdanie wpisując określenia z nawiasów.

W omawainym procesie hydratacji woda jest .................. (kwasem / zasadą / jonem amfiprotycznym) według teorii ..................... (Arrheniusa / Brønsteda / Lewisa) ponieważ jest ........................... (donorem / akceptorem)  ................................. (protonu / pary elektronowej)Zadanie ID:1636

Poniżej przedstawiono wzory trzech zasad Brønsteda.

zasada Kb
F 1,5·10−11
CH3COO 5,6·10−10
HCO3 2,3·10−8

Ułóż odpowiadające im sprzężone kwasy według wzrastającej mocy.

 Zadanie ID:2382

Dane są zasady Bronsteda:
CN          Kb = 1,6·10−5  
NH3          Kb = 1,8·10−5  
CO32–        Kb = 1,8·10−4  

Ułóż szereg, w którym przedstawione są kwasy z nimi sprzężone w kolejności wzrastającej mocy.Zadanie ID:2385

Reakcja protolizy zachodzi zgodnie z równaniem
H2O2 + H2O ⇆ H3O+ + HO2  

Napisz wzór reagenta, który pełni rolę silniejszego kwasu.Zadanie ID:2402

Napisz równanie reakcji dysocjacji kwasu chlorowodorowego, podczas której powstaje jon oksoniowy.
...............................Zadanie ID:2449

Dane jest równanie reakcji
NH3 + H2O → NH4+ + OH     

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby były one prawdziwe.

W podanym równaniu reakcji amoniak jest .................. (kwasem / zasadą / jonem amfiprotycznym) wg teorii Bronsteda, ponieważ jest ........................... [donorem / akceptorem]  ................................. [protonu / pary elektronowej]

W podanym równaniu reakcji amoniak jest .................. (kwasem / zasadą / jonem amfiprotycznym) wg teorii Lewisa, ponieważ jest ........................... [donorem / akceptorem]  ................................. [protonu / pary elektronowej]Zadanie ID:2497

Z podanych niżej wzorów cząsteczek i jonów wybierz wzory kwasów kationowych i kwasów anionowych.

HSO3,   H2CO3,   OH,   NH4+,  NH3,  HI,  I,  HS,  HCl,  H3O+,  HCO3  

Kwasy kationowe: .................................................................

Kwasy anionowe: ..................................................................Zadanie ID:3031

Określ, która reakcja zajdzie w większym stopniu, jeśli moc HF jest większa od mocy H3O+.

(1) HF + H2O H3O+ + F
(2) H3O+ + F HF + H2O


Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl