Powrót
Zestaw 17

Zad.17.1 ID:936

Rozpuszczalność NaNO3 w wodzie o temp. 30oC wynosi 100g/100g wody. Zmieszano 300g NaNO3 i 250g wody o temp. 30C.
Na podstawie podanej informacji zaznacz prawidłową odpowiedź.

Otrzymano
a) roztwór nienasycony i osad
b) roztwór nasycony i osad
c) roztwór nienasycony bez osadu
d) roztwór nasycony bez osaduZad.17.2 ID:713

Do reaktora wprowadzono 10dm3 mieszaniny tlenu i wodoru odmierzonej w warunkach normalnych a następnie przeprowadzono reakcję
2H2 + O2 → 2H2O
Po reakcji pozostało 1dm3 tlenu.
Oblicz masę tlenu i masę wodoru w początkowej mieszaninie. Obliczenia przeprowadź z dokładnością 0,1.

Masa tlenu: .............. Masa wodoru: ................Zad.17.3 ID:177

   Przeprowadzono reakcję 2g pewnego II-wartościowego metalu z 1,12 dm3 wodoru i otrzymano wodorek tego metalu.

Podaj wzór tego wodorku.

Wzór wodorku: ......................................Zad.17.4 ID:918

Dla podanych równaniach reakcji wskaż kwas, zasadę, sprzeżony kwas i sprzężoną zasadę

             
HCl + NH3 NH4+ + Cl
             
HCO3 + HCl H2CO3 + Cl
             
HCO3 + OH  H2O +  CO32–
             
HPO42– +  H2O  OH +  H2PO4

 Zad.17.5 ID:1016

W 0,2-molowym roztworze kwasu cyjanowodorowego stężenie jonów wodorowych wynosi 1,22*10-5 mol/dm3. Oblicz stałą dysocjacji kwasu cyjanowodorowego. Zad.17.6 ID:142

Dobierz współczynniki w równaniu metodą bilansu jonowo-elektronowego.

H2S + NO3  + H+ →  S8 + NO + H2OZad.17.7 ID:2299

Stałe dysocjacji amoniaku i kwasu fluorowodorowego wynoszą: Kb NH3(aq) = 1,81·10−5,    Ka HF = 6,76·10−4  

Napisz równanie reakcji hydrolizy fluorku amonu, określ odczyn roztworu a odpowiedź uzasadnij.

Równanie reakcji: .....................................

Odczyn: ..................................................

Uzasadnienie: ..........................................Zad.17.8 ID:2422

Zakwalifikuj podane w tabeli jony zgodnie z teorią Brønsteda do kwasów, zasad lub jonów amfiprotycznych i napisz równania reakcji uzasadniających wybór.

Jon kwas / zasada / jon amfiprotyczny równanie reakcji chemicznej
HCO3    
NH4+     
SO32–      

 Zad.17.9 ID:436

13,35 g chlorku glinu rozpuszczono w wodzie i otrzymano 500cm3 roztworu.
Oblicz stężenia molowe jonów chlorkowych i jonów glinowych, jeśli stopień dysocjacji wynosi 100%.

Stężenie jonów chlorkowych: ..............................

Stężenie jonów glinowych: ..................................Zad.17.10 ID:2033

W jednej z grup układu okresowego znajdują się pierwiastki, których wzór ogólny konfiguracji elektronów walencyjnych przedstawia się następująco:
ns2np3

a) Podaj nazwę tej grupy i symbol bloku energetycznego

b) Napisz wzór ogólny tlenków, jaki tworzą pierwiastki tej grupy, jeśli znajdują się na maksymalnym stopniu utlenienia

Nazwa grupy: ................................. Blok energetyczny

Wzór ogólny tlenku ....................................Zad.17.11 ID:762

   Dokończ równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

Al + H2SO4(stęż.) → ......................................................................

Ag + HNO3(rozc.) → ......................................................................

Zn + H2SO4(rozc.) → ......................................................................Zad.17.12 ID:905

Oblicz ΔH reakcji:

H2C=CH2(g) + H2O(l) → CH3-CH2-OH(l)

na podstawie energii wiązań:

EC=C = 602 kJ/mol  EC−H = 412 kJ/mol EC−C = 338 kJ/mol  
EO−H = 460kJ/mol  EC−O = 345 kJ/mol    

 Zad.17.13 ID:236

Ile różnych pierwiastków kryje się pod symbolem X?

817X,  816X,  1632X,  1836X,  1636X,  2040X,  1940X,  1939XZad.17.14 ID:265

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy węglanu sodu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zad.17.15 ID:938

Do 500 g wody o temp. 80oC dodano taką ilość KI, aby powstał roztwór nasycony, a następnie roztwór ten ochłodzono do temperatury 20oC.
Rozpuszczalność KI w wodzie wynosi: w temp. 80oC - 192g/100g wody, w temp. 20oC - 145g/100g wody.

Oblicz, ile gramów KI wytrąciło się z roztworu.Zad.17.16 ID:1166

   Masz do dyspozycji siarczan(VI) miedzi(II)-woda 1/5 i wodę, cylinder miarowy i wagę.
Opisz, jakie czynności należy wykonać, aby przygotować 250cm3 roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 0,2 mol/dm3.Zad.17.17 ID:476

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji

Na2SO3 + I2 + NaOH → Na2SO4 + NaI + H2OZad.17.18 ID:55

Kwas ortoborowy ma wzór H3BO3.

a. Określ: 

Typ hybrydyzacji atomu boru: ..................................

Liczbę przestrzenną: ..............................................

b. Określ Prawda / Fałsz

W cząsteczce kwasu ortoborowego bor ma oktet elektronowy.   P/FZad.17.19 ID:934

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(IV).

...........................................................

Określ
a) liczbę przestrzenną .................................
b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................
c) kształt jonu ...............................................
d) liczbę wszystkich elektronów w jonie .......Zad.17.20 ID:234

W wyniku reakcji wodorotlenku pewnego metalu z grupy litowców z tlenkiem węgla(IV) powstała sól obojętna o masie molowej 106g/mol.
Napisz wzór sumaryczny tej soli.Zad.17.21 ID:1388

Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz równania reakcji przedstawionych schematami:

I. propyn + HCl → A.

II. A + HCl → B

Podaj nazwy powstałych produktów A i B.

 

Równanie reakcji I.: ....................................

Nazwa produktu A .....................................

Równanie reakcji II.: ....................................

Nazwa produktu B .....................................

 Zad.17.22 ID:1157

Po dodaniu heksanu do wody nastąpiło rozwarstwienie obu cieczy i utworzenie dwóch nie mieszających się faz. Następnie dodano brom. Zaobserwowano, że jedna z faz zabarwiła się bardziej intensywnie niż druga.

Uzupełnij zdanie.

Po dodaniu bromu bardziej intensywnie zabarwiła się faza ................. ( wody / heksanu ) ponieważ brom, jako związek .................. (polarny / niepolarny) lepiej rozpuszcza się w rozpuszczalnikach ....................... (polarnych / niepolarnych).Zad.17.23 ID:1557

Na rysunku przedstawiono niepełny wzór elektronowy cząsteczki HN3.

wzory elektronowe

Uzupełnij wzór rysując odpowiednie wiązania i pary elektronowe.

  Określ typ hybrydyzacji środkowego atomu azotu. ...............................Zad.17.24 ID:432

Stosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2:3.
Ustal jego wzór sumaryczny.

Przyjmij: m S = 32u,  m O = 16u.Zad.17.25 ID:1367

Pewna substancja jest syropowatą cieczą, tłustą w dotyku, bezbarwną, przezroczystą, dobrze rozpuszczalną w wodzie. Niebieski osadu wodorotlenku miedzi(II) roztwarza się w niej i powstaje charakterystyczne intensywne niebieskie zabarwienie.

Spośród podanych niżej związków wybierz substancję, która odpowiada powyższemu opisowi i napisz jej wzór półstrukturalny i podaj nazwę zwyczajową.

kwas etanowy, octan sodu, etanal, propano-1,2,3-triol, etanol, hydroksybenzenZad.17.26 ID:634

Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej wodorków azotowców wzrasta również ich temperatura wrzenia, co jest naturalną prawidłowością. 

wodorek XH3 t.wrz. różnica elektroujemności X−H
NH3 −34,5oC 0,84
PH3 −87,5oC 0
AsH3 −62,4oC 0,2
SbH3 −18,4oC 0,2

Podaj przyczynę, z powodu której amoniak nie stosuje się do tej reguły. Zad.17.27 ID:568

Oblicz stałą dysocjacji kwasu chlorowego(III), którego pH wynosi 1,4 a stopień dysocjacji 20%.

Do wykorzystania: log(0,04) = -1,4Zad.17.28 ID:406

Wykonano doświadczenie mające na celu identyfikację skały wapiennej.

Spośród niżej podanych odczynników wybierz ten, który użyto do doświadczenia i uzupełnij schemat
wodorotlenek wapnia(aq), kwas, węglowy, chlorek sodu(aq), kwas chlorowodorowy, wodorotlenek sodu(aq)

Wybrany odczynnik: ...............................................

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji jaka zaszła w probówce i  obserwacje.

Równanie reakcji: ..................................................................................

Obserwacje ..................................................................................................................................Zad.17.29 ID:1319

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji

I. propynu z bromem

II. propynu z bromowodorem

w stosunku molowym 1:1. Podaj nazwy produktów i  określ typ zapisanych reakcji.

 

Reakcja I ...................................... Nazwa produktu ............................

Reakcja II ...................................... Nazwa produktu ...........................

Typ reakcji ........................................Zad.17.30 ID:714

Iloczyn rozpuszczalności AgI wynosi 1·10−16.
Oblicz stężenie molowe jonów I w nasyconym roztworze AgI.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl