Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 17

Zad.17.1 ID:1911 Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
H2(g) I2(g) ⇆ 2HI(g)   ΔHo < 0
 
Określ, jak zmieni się wydajność reakcji
a) po zmniejszeniu ciśnienia
b) po obniżeniu temperatury
c) po wprowadzenie HI do układu
d) po wprowadzeniu wodoru do układu
e) po wprowadzeniu katalizatoraZad.17.2 ID:728

   Napisz wzory tlenków chromu spełniających warunki

a) reaguje z NaOH, ale nie reaguje z HCl: ...........................................

b) reaguje z HCl, ale nie reaguje z NaOH: ...........................................

c) reaguje z HCl i  z NaOH: ......................................................................Zad.17.3 ID:2130 Spośród poniższych wybierz symbole tych pierwiastków, które nie reagują ze stężonym kwasem azotowym(V) z powodu pasywacji.

Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca, Cr


Zad.17.4 ID:2757

Oblicz zawartość procentową wody w CoCl2·6 H2O wyrażoną w procentach masowych.

Zawartość procentowa wody: ...........................Zad.17.5 ID:812

Azotan(V) amonu topi się w temperaturze 169 °C a w temperaturze 210 °C rozkłada się wybuchowo wytwarzając tylko produkty gazowe: azot, tlen i parę wodną

Oblicz sumaryczną objętość gazów, obliczoną w warunkach normalnych powstałą w wyniku rozkładu 50g azotany(V) amonu.Zad.17.6 ID:720

Zmieszano tlen i azot w stosunku objętościowym 3:1 w warunkach normalnych.
Oblicz gęstość otrzymanej mieszaniny. Wynik podaj w g/dm3 z dokładnością do 0,01.Zad.17.7 ID:260

Sporządzono roztwór chlorku wapnia o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenia jonów w tym roztworze.Zad.17.8 ID:2457

Oblicz objętość roztworu węglanu potasu o stężeniu 50% i gęstości 1,54 g/cm3, jaką należy dodać do wody, aby powstało 200g roztworu, w którym zawartość węglanu potasu wynosi 5%.

Objętość roztworu: .................Zad.17.9 ID:595

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz schemat reakcji eliminacji bromowodoru z 2-bromo-2,3-dimetylobutanu uwzględniający warunki i podaj nazwę produktu organicznego.

Schemat reakcji ...................................................................

Nazwa produktu .....................................................................Zad.17.10 ID:2316

Za pomocą kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 zobojętniono roztwór zasady sodowej, w której znajdowało się 5g NaOH.

Oblicz objętość kwasu solnego użytego do reakcji.

Objetość kwasu solnego: ..........................Zad.17.11 ID:936

Rozpuszczalność NaNO3 w wodzie o temp. 30oC wynosi 100g/100g wody. Zmieszano 300g NaNO3 i 250g wody o temp. 30C.
Na podstawie podanej informacji zaznacz prawidłową odpowiedź.

Otrzymano
a) roztwór nienasycony i osad
b) roztwór nasycony i osad
c) roztwór nienasycony bez osadu
d) roztwór nasycony bez osaduZad.17.12 ID:713

Do reaktora wprowadzono 10dm3 mieszaniny tlenu i wodoru odmierzonej w warunkach normalnych a następnie przeprowadzono reakcję spalania
2H2 + O2 → 2H2O
Po reakcji pozostało 1dm3 tlenu.
Oblicz masę tlenu i masę wodoru w poczatkowej mieszaninie. Obliczenia przeprowadź z dokładnością 0,1.

Masa tlenu: .............. Masa wodoru: ................Zad.17.13 ID:177

   Przeprowadzono reakcję 2g pewnego II-wartościowego metalu z 1,12 dm3 wodoru i otrzymano wodorek tego metalu.

Podaj wzór tego wodorku.

Wzór wodorku: ......................................Zad.17.14 ID:918

Dla podanych równaniach reakcji wskaż kwas, zasadę, sprzeżony kwas i sprzężoną zasadę

             
HCl + NH3 NH4+ + Cl
             
HCO3 + HCl H2CO3 + Cl
             
HCO3 + OH  H2O +  CO32–
             
HPO42– +  H2O  OH +  H2PO4

 Zad.17.15 ID:1016

W 0,2-molowym roztworze kwasu cyjanowodorowego stężenie jonów wodorowych wynosi 1,22*10-5 mol/dm3. Oblicz stałą dysocjacji kwasu cyjanowodorowego. Zad.17.16 ID:142

Dobierz współczynniki w równaniu metodą bilansu jonowo-elektronowego.

H2S + NO3  + H+ →  S8 + NO + H2OZad.17.17 ID:2299

Stałe dysocjacji amoniaku i kwasu fluorowodorowego wynoszą: Kb NH3(aq) = 1,81·10−5,    Ka HF = 6,76·10−4  

Napisz równanie reakcji hydrolizy fluorku amonu, określ odczyn roztworu a odpowiedź uzasadnij.

Równanie reakcji: .....................................

Odczyn: ..................................................

Uzasadnienie: ..........................................Zad.17.18 ID:2422

Zakwalifikuj podane w tabeli jony zgodnie z teorią Brønsteda do kwasów, zasad lub jonów amfiprotycznych i napisz równania reakcji uzasadniających wybór.

Jon kwas / zasada / jon amfiprotyczny równanie reakcji chemicznej
HCO3    
NH4+     
SO42–      

 Zad.17.19 ID:436

13,35 g chlorku glinu rozpuszczono w wodzie i otrzymano 500cm3 roztworu.
Oblicz stężenia molowe jonów chlorkowych i jonów glinowych, jeśli stopień dysocjacji wynosi 100%.

Stężenie jonów chlorkowych: ..............................

Stężenie jonów glinowych: ..................................Zad.17.20 ID:2033

W jednej z grup układu okresowego znajdują się pierwiastki, których wzór ogólny konfiguracji elektronów walencyjnych przedstawia się następująco:
ns2np3

a) Podaj nazwę tej grupy i symbol bloku energetycznego

b) Napisz wzór ogólny tlenków, jaki tworzą pierwiastki tej grupy, jeśli znajdują się na maksymalnym stopniu utlenienia

Nazwa grupy: ................................. Blok energetyczny

Wzór ogólny tlenku ....................................Zad.17.21 ID:762

   Dokończ równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

Al + H2SO4(stęż.) → ......................................................................

Ag + HNO3(rozc.) → ......................................................................

Zn + H2SO4(rozc.) → ......................................................................Zad.17.22 ID:905

Oblicz ΔH reakcji:

H2C=CH2(g) + H2O(l) → CH3-CH2-OH(l)

na podstawie energii wiązań:

EC=C = 602 kJ/mol  EC−H = 412 kJ/mol EC−C = 338 kJ/mol  
EO−H = 460kJ/mol  EC−O = 345 kJ/mol    

 Zad.17.23 ID:236

Ile różnych pierwiastków kryje się pod symbolem X?

817X,  816X,  1632X,  1836X,  1636X,  2040X,  1940X,  1939XZad.17.24 ID:265

W probówce I. rozpuszczono w wodzie węglan sodu. 

1) Napisz równanie skrócone jonowe procesu chemicznego, jaki odbył się w roztworze:

.......................................................................................

2) Określ odczyn roztworu ......................................................

3) Określ barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny ......................................

W probówce II. rozpuszczono w wodzie chlorek cynku

1) Napisz równanie skrócone jonowe procesu chemicznego, jaki odbył się w roztworze:

.......................................................................................

2) Określ odczyn roztworu ......................................................

3) Określ barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny ......................................

 Zad.17.25 ID:938

Do 500 g wody o temp. 80oC dodano taką ilość KI, aby powstał roztwór nasycony, a następnie roztwór ten ochłodzono do temperatury 20oC.
Rozpuszczalność KI w wodzie wynosi: w temp. 80oC - 192g/100g wody, w temp. 20oC - 145g/100g wody.

Oblicz, ile gramów KI wytrąciło się z roztworu.Zad.17.26 ID:1166

   Masz do dyspozycji siarczan(VI) miedzi(II)-woda 1/5 i wodę, cylinder miarowy i wagę.
Opisz, jakie czynności należy wykonać, aby przygotować 250cm3 roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 0,2 mol/dm3.Zad.17.27 ID:476

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji

Na2SO3 + I2 + NaOH → Na2SO4 + NaI + H2OZad.17.28 ID:55

  Kwas ortoborowy ma wzór H3BO3.

a. Określ: 

Typ hybrydyzacji atomu boru: ..................................

Kształt cząsteczki: ................................................

Liczba przestrzenna: ..............................................

b. Określ Prawda / Fałsz

W cząsteczce kwasu ortoborowego bor ma oktet elektronowy.   P/FZad.17.29 ID:934

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(IV).


...........................................................

Określ liczbę przestrzenną .................................

Określ typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

Określ kształt jonu ...............................................Zad.17.30 ID:234

W wyniku reakcji wodorotlenku pewnego metalu z grupy litowców z tlenkiem węgla(IV) powstała sól obojętna o masie molowej 106g/mol.
Napisz wzór sumaryczny tej soli.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.