Powrót
Zestaw 18

Zad.18.1 ID:1319

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji

I. propynu z bromem

II. propynu z bromowodorem

w stosunku molowym 1:1. Podaj nazwy produktów i  określ typ zapisanych reakcji.

 

Reakcja I ...................................... Nazwa produktu ............................

Reakcja II ...................................... Nazwa produktu ...........................

Typ reakcji ........................................Zad.18.2 ID:714

Iloczyn rozpuszczalności AgI wynosi 1·10−16.
Oblicz stężenie molowe jonów I w nasyconym roztworze AgI.Zad.18.3 ID:1454

W dwóch probówkach znajduje się I. etyn i  II. propyn.

Masz do dyspozycji odczynniki: NaOH, H2O, H2SO4(stęż),CuSO4, FeCl3, HgSO4,

Za pomocą schematów reakcji z wzorami półstrukturalnymi zaproponuj cykl reakcji pozwalający na rozróżnienie zawartości obu probówek. Zapisz obserwacje.

Cykl reakcji w probówce I................................. Obserwacje ........................

Cykl reakcji w probówce II................................ Obserwacje ........................

 Zad.18.4 ID:690

Stężenie kwasu cyjanowodorowego wynosi 0,002 mol/dm3 a stała dysocjacji Ka=6,3·10-4.
Oblicz stężenie jonów H3O+ w tym roztworze.Zad.18.5 ID:1447

W dolegliwości zwanej "zespół suchego oka" powierzchnię gałki ocznej nawilża się za pomocą leku, którego głównym składnikiem jest kwas poliakrylowy będący polimerem kwasu propenowego (akrylowego).

Napisz wzorami półstrukturalnymi równanie polimeryzacji kwasu propenowego.

 

Równanie reakcji ...................................Zad.18.6 ID:572

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

węglowodory reakcja addycjiZad.18.7 ID:394

Do 500 ml roztworu soli o stężeniu 10% i gęstości 1,5g/cm3 dodano jeszcze 50g soli.

Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.18.8 ID:743

  Narysuj wzór D-glukozy w projekcji Fischera i zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.Zad.18.9 ID:784

Przeprowadzono doświadczenie przebiegające wg schematu

C2H5OH — KMnO4, H2SO4, T → CH3COOH

Określ barwę mieszaniny reakcyjnej przed reakcją i po reakcji.

Przed reakcją ..........................

Po reakcji ...............................Zad.18.10 ID:1464

Napisz równania reakcji przedstawione na schemacie i określ typ reakcji organicznej.

propan-ol —Al2O3, T. → .............. —Cl2 → .......................

 

Równanie reakcji I.: ................................. Typ reakcji .......................

Równanie reakcji II: ................................. Typ reakcji .......................Zad.18.11 ID:2412

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie
chemia matura właściwości związkw chemicznych

Napisz obserwacje dla każdej probówki.

Probówka A.: .................................................................

Probówka B.: .................................................................

Probówka C.: .................................................................

 

 Zad.18.12 ID:2132

   Jon X2+ pewnego pierwiastka posiada 24 elektrony.

Napisz symbol tego pierwiastka: ..................................................................................

Napisz konfigurację elektronową tego jonu w zapisie klatkowym

.................................................................................................................................................

Określ liczbę niesparowanych elektronów w jonie tego pierwiastka: .................Zad.18.13 ID:2

Napisz równanie reakcji estryfikacji, w której bierze udział kwas propanowy i kwas 2-hydroksypropanowy.Zad.18.14 ID:175

Zmieszano 30g KBr i 50g wody o temp. 30oC.

Uzupełnij zdanie.

Otrzymano roztwór ..................... (nasycony/nienasycony/przesycony), ponieważ ...............................

Rozpuszczalność KBr wynosi 70,6g/100g wody w temp.30oC.Zad.18.15 ID:382

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy siarczanu(VI) glinu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zad.18.16 ID:741

Kwasy karboksylowe i estry, które posiadają taką samą ilość atomów węgla w cząsteczce są izomerami funkcyjnymi.

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów kwasu butanowego będących estrami.Zad.18.17 ID:1043

Oblicz stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać roztwory HCl o stężeniach
C1=0,05 M i C2 = 0,005 M,
aby otrzymać roztwór, którego pH wynosi 2.Zad.18.18 ID:2784

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie


a) Spośród niżej podanych wzorów substancji wybierz tą, która została dodana do probówki, aby nastąpiła zmiana zabarwienia
K2MnO4, Na2SO4, NaOH, Na2SO3, KNO3, MnO2 

Wybrany związek: ...........................................

b) Napisz obserwacje w tym doświadczeniu

Obserwacje: ...................................................

 Zad.18.19 ID:1220

Spośród podanych niżej odczynników wybierz dwa, które reagują ze sobą z utworzeniem bromu i napisz równanie tej reakcji.

Cl2, I2, Hl, NaCl, NaI, KBr

Uzupełnij zdanie.
Woda bromowa jest to ...........................Zad.18.20 ID:1412

Kwas fosfatydowy to pochodna gliceryny, w której jedna z pierwszorzędowych grup –OH jest zestryfikowana kwasem fosforowym(V) a pozostałe kwasami tłuszczowymi.

Narysuj wzór półstrukturalny kwasu fosfatydowego, jeśli do estryfikacji gliceryny użyto kwasu stearynowego i kwasu fosforowego(V).Zad.18.21 ID:2028

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

 zadania maturalne cukry

Napisz obserwacje i wnioski wynikające z doświadczenia.

 

Probówka I

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................

Probówka II

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................Zad.18.22 ID:1925 Oblicz entalpię reakcji
C2H4(g) + H2O(c) → C2H5OH(c)
mając dane:
C2H5OH(c) + 3 O2(g) → 3 H2O(c) + 2 CO2(g)             ΔH1o= -1367
C2H4(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 2 H2O(c)                       ΔH2o = -1411Zad.18.23 ID:341 Stała dysocjacji zasady amonowej o stężeniu 0,5 mol/dm3 wynosi 1,8·10-5.
Oblicz stopień dysocjacji.


Zad.18.24 ID:12

W naczyniu o objętości 1dm3 w stanie równowagi znajduje się 0,5 mola kwasu octowego, 0,2 mola etanolu, 0,3 mola octanu etylu i  0,4 mola wody. Do naczynia wprowadzono dodatkowo 0,3 mola etanolu.
Oblicz ilość moli octanu etylu, jaka znajduje się w naczyniu po dodaniu etanolu. Wynik podaj z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.Zad.18.25 ID:438

Oblicz, ile gramów chlorku potasu należy rozpuścić w 150 g wody, aby otrzymać roztwór nasycony w temp. 40oC.

Rozpuszczalność KCl w temp.40oC wynosi 40g/100g wody.Zad.18.26 ID:729

  Do reaktora wprowadzono 2,5 mola etanolu, 6 moli tlenu i przeprowadzono reakcję przedstawioną równaniem.
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Oblicz  liczbę moli każdego reagentu w mieszaninie  poreakcyjnej.

 

 Zad.18.27 ID:1905

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

glukoza fruktoza

Uzupełnij zdanie.

Za pomocą tego doświadczenia ....................... (można / nie można) odróżnić oba cukry, ponieważ .....................................................Zad.18.28 ID:1122

Zapisz równania reakcji przedstawionych na schemacie.

Al → Al2O3→ AlCl3  →  Al(OH)3 → Al2O3

Równanie I.: .................................................................................

Równanie II.: ................................................................................

Równanie III.: ...............................................................................

Równanie IV.: ..............................................................................
 Zad.18.29 ID:499

Do 50g roztworu o stężeniu 12% dolano 10g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Zad.18.30 ID:354

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

...CH3CH(OH)CH3 + ...Cr2O72– + ...H+ → ...CH3COCH3 + ...Cr3+ + ...H2OPowrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl