Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 18

Zad.18.1 ID:1388

Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz równania reakcji przedstawionych schematami:

I. propyn + HCl → A.

II. A + HCl → B

Podaj nazwy powstałych produktów A i B.

 

Równanie reakcji I.: ....................................

Nazwa produktu A .....................................

Równanie reakcji II.: ....................................

Nazwa produktu B .....................................

 Zad.18.2 ID:1157

Po dodaniu heksanu do wody nastąpiło rozwarstwienie obu cieczy i utworzenie dwóch nie mieszających się faz. Następnie dodano brom. Zaobserwowano, że jedna z faz zabarwiła się bardziej intensywnie niż druga.

Uzupełnij zdanie.

Po dodaniu bromu bardziej intensywnie zabarwiła się faza ................. ( wody / heksanu ) ponieważ brom, jako związek .................. (polarny / niepolarny) lepiej rozpuszcza się w rozpuszczalnikach ....................... (polarnych / niepolarnych).Zad.18.3 ID:1557

Na rysunku przedstawiono niepełny wzór elektronowy cząsteczki HN3.

wzory elektronowe

Uzupełnij wzór rysując odpowiednie wiązania i pary elektronowe.

  Określ typ hybrydyzacji środkowego atomu azotu. ...............................Zad.18.4 ID:432

Stosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2:3.
Ustal jego wzór sumaryczny.Zad.18.5 ID:1367

Pewna substancja jest syropowatą cieczą, tłustą w dotyku, bezbarwną, przezroczystą, dobrze rozpuszczalną w wodzie. Niebieski osadu wodorotlenku miedzi(II) roztwarza się w niej i powstaje charakterystyczne intensywne niebieskie zabarwienie.

Spośród podanych niżej związków wybierz substancję, która odpowiada powyższemu opisowi i napisz jej wzór półstrukturalny i podaj nazwę zwyczajową.

kwas etanowy, octan sodu, etanal, propanotriol, etanol, hydroksybenzenZad.18.6 ID:634

Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej wodorków azotowców wzrasta również ich temperatura wrzenia, co jest naturalną prawidłowością. 

wodorek XH3 t.wrz. różnica elektroujemności X−H
NH3 −34,5oC 0,84
PH3 −87,5oC 0
AsH3 −62,4oC 0,2
SbH3 −18,4oC 0,2

Podaj przyczynę, z powodu której amoniak nie stosuje się do tej reguły. Zad.18.7 ID:568

Oblicz stałą dysocjacji kwasu chlorowego(III), którego pH wynosi 1,4 a stopień dysocjacji 20%.

Do wykorzystania: log(0,04) = -1,4Zad.18.8 ID:406

Wykonano doświadczenie mające na celu identyfikację skały wapiennej.

Spośród niżej podanych odczynników wybierz ten, który użyto do doświadczenia i uzupełnij schemat
wodorotlenek wapnia(aq), kwas, węglowy, chlorek sodu(aq), kwas chlorowodorowy, wodorotlenek sodu(aq)

Wybrany odczynnik: ...............................................

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji jaka zaszła w probówce i  obserwacje.

Równanie reakcji: ..................................................................................

Obserwacje ..................................................................................................................................Zad.18.9 ID:1319

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji

I. propynu z bromem

II. propynu z bromowodorem

w stosunku molowym 1:1. Podaj nazwy produktów i  określ typ zapisanych reakcji.

 

Reakcja I ...................................... Nazwa produktu ............................

Reakcja II ...................................... Nazwa produktu ...........................

Typ reakcji ........................................Zad.18.10 ID:714

Iloczyn rozpuszczalności AgI wynosi 1·10−16.
Oblicz stężenie molowe jonów I w nasyconym roztworze AgI.Zad.18.11 ID:1454

W dwóch probówkach znajduje się I. etyn i  II. propyn.

Masz do dyspozycji odczynniki: NaOH, H2O, H2SO4(stęż),CuSO4, FeCl3, HgSO4,

Za pomocą schematów reakcji z wzorami półstrukturalnymi zaproponuj cykl reakcji pozwalający na rozróżnienie zawartości obu probówek. Zapisz obserwacje.

Cykl reakcji w probówce I................................. Obserwacje ........................

Cykl reakcji w probówce II................................ Obserwacje ........................

 Zad.18.12 ID:690

Stężenie kwasu cyjanowodorowego wynosi 0,002 mol/dm3 a stała dysocjacji Ka=6,3·10-4.
Oblicz stężenie jonów H3O+ w tym roztworze.Zad.18.13 ID:113

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

 Pb + PbO2 + H2SO4 → PbSO4 + H2OZad.18.14 ID:1447

W dolegliwości zwanej "zespół suchego oka" powierzchnię gałki ocznej nawilża się za pomocą leku, którego głównym składnikiem jest kwas poliakrylowy będący polimerem kwasu propenowego (akrylowego).

Napisz wzorami półstrukturalnymi równanie polimeryzacji kwasu propenowego.

 

Równanie reakcji ...................................Zad.18.15 ID:572

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

węglowodory reakcja addycjiZad.18.16 ID:394

Do 500 ml roztworu soli o stężeniu 10% i gęstości 1,5g/cm3 dodano jeszcze 50g soli.

Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.18.17 ID:743

  Narysuj wzór D-glukozy w projekcji Fischera i zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.Zad.18.18 ID:784

Przeprowadzono doświadczenie przebiegające wg schematu

C2H5OH — KMnO4, H2SO4, T → CH3COOH

Określ barwę mieszaniny reakcyjnej przed reakcją i po reakcji.

Przed reakcją ..........................

Po reakcji ...............................Zad.18.19 ID:1464

Napisz równania reakcji przedstawione na schemacie i określ typ reakcji organicznej.

propan-ol —Al2O3, T. → .............. —Cl2 → .......................

 

Równanie reakcji I.: ................................. Typ reakcji .......................

Równanie reakcji II: ................................. Typ reakcji .......................Zad.18.20 ID:2412

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie
chemia matura właściwości związkw chemicznych

Napisz obserwacje dla każdej probówki.

Probówka A.: .................................................................

Probówka B.: .................................................................

Probówka C.: .................................................................

 

 Zad.18.21 ID:2132

   Jon X2+ pewnego pierwiastka posiada 24 elektrony.

Napisz symbol tego pierwiastka: ..................................................................................

Napisz konfigurację elektronową tego jonu w zapisie klatkowym

.................................................................................................................................................

Określ liczbę niesparowanych elektronów w jonie tego pierwiastka: .................Zad.18.22 ID:2

Napisz równanie reakcji estryfikacji, w której bierze udział kwas propanowy i kwas 2-hydroksypropanowy.Zad.18.23 ID:175

Zmieszano 30g KBr i 50g wody o temp. 30oC.

Uzupełnij zdanie.

Otrzymano roztwór ..................... (nasycony/nienasycony/przesycony), ponieważ ...............................

Rozpuszczalność KBr wynosi 70,6g/100g wody w temp.30oC.Zad.18.24 ID:382

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji hydrolizy siarczanu(VI) glinu.

Równanie reakcji: ................................................

Uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe.

Roztwór siarczanu(VI) glinu wykazuje odczyn .............................
Jest to spowodowane obecnością ..............................
Po dodaniu kropli oranżu metylowego roztwór zabarwia sią na ..............................Zad.18.25 ID:741

Kwasy karboksylowe i estry, które posiadają taką samą ilość atomów węgla w cząsteczce są izomerami funkcyjnymi.

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów kwasu butanowego będących estrami.Zad.18.26 ID:1043

Oblicz stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać roztwory HCl o stężeniach
C1=0,05 M i C2 = 0,005 M,
aby otrzymać roztwór, którego pH wynosi 2.Zad.18.27 ID:2784

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie


a) Spośród niżej podanych wzorów substancji wybierz tą, która została dodana do probówki, aby nastąpiła zmiana zabarwienia
K2MnO4, Na2SO4, NaOH, Na2SO3, KNO3, MnO2 

Wybrany związek: ...........................................

b) Napisz obserwacje w tym doświadczeniu

Obserwacje: ...................................................

 Zad.18.28 ID:1220

Spośród podanych niżej odczynników wybierz dwa, z których można otrzymać wodę bromową i napisz równanie reakcji.

Cl2, I2, Hl, NaCl, NaI, KBr,Zad.18.29 ID:1412

Kwas fosfatydowy to pochodna gliceryny, w której jedna z pierwszorzędowych grup –OH jest zestryfikowana kwasem fosforowym(V) a pozostałe kwasami tłuszczowymi.

Narysuj wzór półstrukturalny kwasu fosfatydowego, jeśli do estryfikacji gliceryny użyto kwasu stearynowego i kwasu fosforowego(V).Zad.18.30 ID:2080

Oblicz o ile stopni należy zwiększyć temperaturę układu, aby szybkość reakcji wzrosła 16 razy ( γ=2)Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.