Powrót
Zestaw 30

Zad.30.1 ID:2474

Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu chlorowodoru o gęstości 1,13g/cm3.
Rozpuszczalność chlorowodoru wynosi 417 dm3 / 1 dm3 wody w temp. 293K i pod ciśnieniem 1000hPa. 
R = 83,1 hPa·dm3·K−1·mol−1.

Stężenie procentowe: ..............

Stężenie molowe: ....................Zad.30.2 ID:1058

   Do roztworu azotanu(V) ołowiu(II) włożono płytkę cynkową.
Uzupełnij zdanie wybierając określenie z nawiasu:

Masa płytki ............................. ( wzrosła / zmalała / nie zmieniła się )

Napisz odpowiednie równanie reakcji w formie jonowej skróconej lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

........................................Zad.30.3 ID:1009

Z 400cm3 roztworu kwasu azotowego(V), którego pH wynosi 3 odparowano 200cm3 wody.
Oblicz, jak zmieniło się pH roztworu.

Do obliczeń: α=1, log(2*10-3) =-2,7Zad.30.4 ID:968

Oblicz stopień dysocjacji słabej zasady, której roztwór wodny ma stężenie 1,2 mol/dm3 i pH=12.Zad.30.5 ID:524

   Zmieszano 250g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 4,9%, 50g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 20,8% i dopełniono wodą do objętości 1dm3.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Przyjmij  M H2SO4  = 98 g/mol                M NaOH= 40g/molZad.30.6 ID:756

   Jon X2– pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową argonu.

Podaj symbol tego pierwiastka.............................

Określ liczbę elektronów walencyjnych w atomie tego pierwiastka ...........................

Napisz konfigurację elektronową jonu X2– w zapisie klatkowym ......................................Zad.30.7 ID:2099

Oblicz, objętość metanu jaką należy spalić, aby wydzieliło się 1500kJ ciepła.
ΔHspalania metanu = -891kJ/mol w warunkach normalnych

Objętość metanu V = ....................................Zad.30.8 ID:695

Używając wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji redukcji propanalu za pomocą wodoru.Zad.30.9 ID:2453

Oblicz objętość 4-molowego roztworu HCl, jaką należy dodać do 250 cm3 1-molowego roztworu HCl, aby powstał roztwór o stężeniu 2-mol/dm3.

Objętość: .............Zad.30.10 ID:313

W reaktorze przebiega reakcja zgodnie z równaniem
C2H2(g) + H2(g) → C2H4(g)
równanie kinetyczne tej reakcji:  v = k·[C2H2]·[H2],   k = 0,2 dm3·mol–1·s–1.
Początkowe stężenia wynosiły: [C2H2] = 0,4 mol·dm–3,  [H2] = 0,5 mol·dm–3.
Oblicz szybkość reakcji w momencie, w którym stężenie molowe C2H2 zmalało do połowy jego początkowej wartości.Zad.30.11 ID:2789

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz schemat reakcji

.................................. — KOH, etanol → cykloheksen

 Zad.30.12 ID:1669

Reakcja chromu z kwasem chlorowodorowym przebiega inaczej w środowisku beztlenowym i z dostępem tlenu. 

Napisz równania tych reakcji.


Równanie reakcji w środowisku beztlenowym: ..............................................

Równanie reakcji w środowisku tlenowym: ....................................................

 Zad.30.13 ID:880

Oblicz zmianę entalpii reakcji rozkładu 2g H2O2 zachodzącej zgodnie z równaniem

H2O2(c) → H2O(c) + 1/2 O2(g);     ΔH0 = -98.2 kJZad.30.14 ID:2043

W roztworze kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,5 mol/dm3 stężenie jonów wodorowych wynosi 1,6 10–2 mol/dm3.

Oblicz wartość stałej dysocjacji kwasu azotowego(III).
 Zad.30.15 ID:2037

Za pomocą wzorów Fishera narysuj parę enancjomerów kwasu mlekowego o wzorze CH3−CH(OH)−COOH.

Rysunek pary enancjomerów kwasu mlekowego: ..............................................

Określ liczbę atomów węgla w cząsteczce kwasu mlekowego
a) o hybrydyzacji sp2: .......
b) o hybrydyzacji sp3: .......

Określ stopień utlenienia atomu węgla o lokancie 3: .......Zad.30.16 ID:2281

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Mn2+ + Co3+ → MnO2 + Co2+

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.30.17 ID:643

Podaj symbol pierwiastka, którego atom posiada 4 powłoki elektronowe i 6 niesparowanych elektronów.Zad.30.18 ID:431

Twardość wody przemijająca jest spowodowana przez wodorowęglany wapnia i magnezu. Można ją łatwo usunąć z wody przez zagotowanie wody.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie przedstawiające usunięcie twardości przemijającej wody pochodzącej od wodorowęglanu wapnia.

...............................................

Twardość trwała wody jest spowodowana przez siarczany(VI) i chlorki magnezu i wapnia. Usuwa się ją dodając sody (węglanu sodu)
Napisz w postaci jonowej skróconej rówanie reakcji zachodzące podczas usuwania chlorku magnezu za pomocą sody.

................................................Zad.30.19 ID:924

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

...Mg + ...HNO3 → ...Mg(NO3)2 + ...N2O +...H2

Utlenianie: .......................................

Redukcja: ........................................Zad.30.20 ID:1908 Oblicz gęstość kwasu siarkowego(VI), którego stężenie procentowe wynosi 40% a stężenie molowe 5,6 mol/dm3.

Dokładność obliczeń 0,01.
Zad.30.21 ID:192

1. Oblicz liczbę neutronów pierwiastka położonego w grupie 2 i mającego liczbę masową 88.

2. Napisz symbol tego pierwiastka z uwzględnieniem jego liczby atomowej i liczby masowej.Zad.30.22 ID:2464

Sporządzono roztwór KOH. Następnie dodano do niego jeszcze 50g KOH, w wyniku czego masa roztworu wzrosła do 500g a stężenie do 30%.

Oblicz stężenie roztworu wyjściowego. Dokładność obliczeń: 0,1.

Stężenie procentowe roztworu wyjściowego: ................Zad.30.23 ID:437

W roztworze kwasu HR o stężeniu 0,2 mol/dm3 stężenie jonów wodorowych wynosi  5·10-5 mol/dm3.
Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu.Zad.30.24 ID:1082

W celu zbadania własności chemicznych tlenku cynku wykonano doświadczenie przedstawione na schemacie
ZnO + HCl + NaOH
Napisz odpowiednie równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi a następnie sformułuj wniosek z doświadczenia.

Probówka I.
Równanie cząsteczkowe ...................................................
Równanie jonowe skrócone ................................................
Probówka II.
Równanie cząsteczkowe ...................................................
Równanie jonowe skrócone ................................................
Wniosek: .........................................................................Zad.30.25 ID:744

   Spośród podanych poniżej wzorów związków chemicznych wybierz te, które mają wiązanie jonowe.
H2O • CH4 • H2SO4 • NH4NO3 • NO• K2O • Fe2O• HBr • H2S • K2SO4• Br2• SO2• Ba(OH)2

..............................................................................................Zad.30.26 ID:289

Sporządzono roztwory NaOH, H2SO4, KClO, KNO3, NH4NO3, o jednakowych stężeniach 0,01 mol/dm3.

Uszereguj wymienione roztwory zgodnie z rosnącym pH.
..................................................................................Zad.30.27 ID:424

  Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O      v=k[NO]2[H2]

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli ciśnienie zostanie zwiększone 3-krotnie.

Szybkość reakcji (wzrośnie/zmaleje) ................... razy.Zad.30.28 ID:791

3 Oblicz pH wodnego roztworu wodorotlenku baru, którego stężenie wynosi 0,05 mol/dm3.

pH: ..................

Do roztworu tego wodorotlenku dodano oranż metylowy.
Określ, jaka barwa pojawiła się w roztworze: ..................................Zad.30.29 ID:2400

Przeanalizuj podane schematy reakcji.
Wybierz schemat reakcji, która zachodzi i uzupełnij równanie wpisując wzory produktów i współczynnikii.
W miejscu produktów reakcji, która nie zachodzi wpisz X.

I. Na2CO3 + CH3COOH → ..................................................

II. H2CO3 + CH3COONa → .................................................

Uzasadnij swój wybór: .......................................................

Równanie reakcji, która zachodzi napisz w postaci jonowej skróconej.

...................................................................................................Zad.30.30 ID:704

   Do wody dodano potas.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu:

..........................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej:

.........................................................................................................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl