Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 31

Zad.31.1 ID:880

Oblicz zmianę entalpii reakcji rozkładu 2g H2O2 zachodzącej zgodnie z równaniem

H2O2(c) → H2O(c) + 1/2 O2(g);     ΔH0 = -98.2 kJZad.31.2 ID:2043

W roztworze kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,5 mol/dm3 stężenie jonów wodorowych wynosi 1,6 10–2 mol/dm3.

Oblicz wartość stałej dysocjacji kwasu azotowego(III).
 Zad.31.3 ID:2037

Za pomocą wzorów Fishera narysuj parę enancjomerów kwasu mlekowego o wzorze CH3-CH(OH)-COOH.

Rysunek pary enancjomerów kwasu mlekowego: ..............................................Zad.31.4 ID:2281

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Mn2+ + Co3+ → MnO2 + Co2+

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.31.5 ID:643

Podaj symbol pierwiastka, którego atom posiada 4 powłoki elektronowe i 6 niesparowanych elektronów walencyjnych.Zad.31.6 ID:431

Twardość wody przemijająca jest spowodowana przez wodorowęglany wapnia i magnezu. Można ją łatwo usunąć z wody przez zagotowanie wody.
Napisz w formie cząteczkowej równanie przedstawiające usunięcie twardości przemijającej wody pochodzącej od wodorowęglanu wapnia.

...............................................

Twardość trwała wody jest spowodowana przez siarczany(VI) i chlorki magnezu i wapnia. Usuwa się ją dodając sody (węglanu sodu)
Napisz w postaci jonowej skróconej rówanie reakcji zachodzące podczas usuwania chlorku magnezu za pomocą sody.

................................................Zad.31.7 ID:924

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

...Mg + ...HNO3 → ...Mg(NO3)2 + ...N2O +...H2

Utlenianie: .......................................

Redukcja: ........................................Zad.31.8 ID:1908 Oblicz gęstość kwasu siarkowego(VI), którego stężenie procentowe wynosi 40% a stężenie molowe 5,6 mol/dm3.

Dokładność obliczeń 0,01.
Zad.31.9 ID:192

1. Oblicz liczbę neutronów pierwiastka położonego w grupie 2 i mającego liczbę masową 88.

2. Napisz symbol tego pierwiastka z uwzględnieniem jego liczby atomowej i liczby masowej.Zad.31.10 ID:2464

Sporządzono roztwór KOH. Następnie dodano do niego jeszcze 50g KOH, w wyniku czego masa roztworu wzrosła do 500g a stężenie do 30%.

Oblicz stężenie roztworu wyjściowego. Dokładność obliczeń: 0,1.

Stężenie procentowe roztworu wyjściowego: ................Zad.31.11 ID:437

W roztworze kwasu HR o stężeniu 0,2 mol/dm3 stężenie jonów wodorowych wynosi  5·10-5 mol/dm3.
Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu.Zad.31.12 ID:1082

W celu zbadania własności chemicznych tlenku cynku wykonano doświadczenie przedstawione na schemacie
ZnO + HCl + NaOH
Napisz odpowiednie równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi a następnie sformułuj wniosek z doświadczenia.

Probówka I.
Równanie cząsteczkowe ...................................................
Równanie jonowe skrócone ................................................
Probówka II.
Równanie cząsteczkowe ...................................................
Równanie jonowe skrócone ................................................
Wniosek: .........................................................................Zad.31.13 ID:744

   Spośród podanych poniżej wzorów związków chemicznych wybierz te, które mają wiązanie jonowe.
H2O • CH4 • H2SO4 • NaOH • NO• K2O • SiO• HBr • H2S • K2SO4• Br2• NO2,

..............................................................................................Zad.31.14 ID:289

Sporządzono roztwory NaOH, H2SO4, KCN, KNO3, NH4NO3, o jednakowych stężeniach 0,01 mol/dm3.

Uszereguj wymienione roztwory zgodnie z rosnącym pH.
..................................................................................Zad.31.15 ID:424

  Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O      v=k[NO]2[H2]

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli ciśnienie zostanie zwiększone 3-krotnie.

Szybkość reakcji (wzrośnie/zmaleje) ................... razy.Zad.31.16 ID:791

3 Oblicz pH wodnego roztworu wodorotlenku baru, którego stężenie wynosi 0,05 mol/dm3.

pH: ..................

Do roztworu tego wodorotlenku dodano oranż metylowy.
Określ, jaka barwa pojawiła się w roztworze: ..................................Zad.31.17 ID:2400

Przeanalizuj podane schematy reakcji.
Wybierz schemat reakcji, która zachodzi i uzupełnij równanie wpisując wzory produktów i współczynnikii.
W miejscu produktów reakcji, która nie zachodzi wpisz X.

I. Na2CO3 + CH3COOH → ..................................................

II. H2CO3 + CH3COONa → .................................................

Uzasadnij swój wybór: .......................................................

Równanie reakcji, która zachodzi napisz w postaci jonowej skróconej.

...................................................................................................Zad.31.18 ID:704

   Do wody dodano potas.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu:

..........................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej:

.........................................................................................................................Zad.31.19 ID:178

   Bezwodny chlorek kobaltu(II) ma barwę białą. Służy on do wykrywania wody w rozpuszczalnikach organicznych (np. w benzynie) - pod wpływem wody przechodzi w formę uwodnioną (hydrat) i przybiera barwę czerwoną.

Za pomocą odpowiednich obliczeń ustal wzór hydratu chlorku kobaltu(II), jeśli wiesz, że zawiera on 24,8% masowych kobaltuZad.31.20 ID:2249

Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną związku, którego polimeryzacja prowadzi do powstania poli(tlenku metylenu) o wzorze
poli(tlenek metylenu)

Wzór ..................................

Nazwa ................................
 Zad.31.21 ID:369

W wyniku reakcji 42g żelaza z tlenem powstało 58g tlenku żelaza.
Ustal wzór powstałego tlenku żelaza.

Wzór tlenku: ...............................Zad.31.22 ID:822

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem
reakcje metali z kwasami zadania

Napisz obserwacje dotyczące obu probówek.

Probówka I.: .............................................................................................

Probówka II.: ............................................................................................Zad.31.23 ID:474

Jon tiosiarczanowy ma strukturę podobną do struktury jonu siarczanowego(VI) z tą różnicą, że zamiast jednego atomu tlenu jest jeden atom siarki.

Określ stopnie utlenienia obu atomów siarki w jonie tiosiarczanowym.Zad.31.24 ID:2770

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

eten —1.→ etanol —2.→ octan etylu —3.→ octan soduZad.31.25 ID:147

Energia jonizacji Ej  to minimalna ilość energii jaką należy dostarczyć dla atomu, aby oderwać najsłabiej związany elektron walencyjny
Np. Na + Ej  → Na+   + e

Przy podanych sybolach atomów wpisz odpowiednie wartości pierwszej energii jonizacji z podanych poniżej.

Wartości energii jonizacji: 419, 520, 578, 1251 kJ/mol

Al: ................,  K: .................., Cl: ................., Li: ................Zad.31.26 ID:318

Wzór cząsteczki tritlenu O3 (ozonu) można przedstawić jako dwie struktury graniczne wynikłe z rezonansu.

O3 tritlen wz�r elektronowy

Określ typ hybrydyzacji centralnego atomu tlenu.Zad.31.27 ID:1894
Reakcja przebiega zgodnie z równaniem kinetycznym
v=k[A]2[B].
 
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji jeśli zwiększy się stężenie obu reagentów 3-krotnie.
 


Zad.31.28 ID:2261

Za pomocą wzorów elektronowych przedstaw asocjat dwóch cząsteczek wody z zaznaczeniem wiązania wodorowego. Podaj symbol atomu, który jest donorem wiązania wodorowego.

Rysunek asocjatu .......................................

Symbol atomu, donora wiązania wodorowego ........


 Zad.31.29 ID:2472

   Oblicz stężenie molowe nasyconego roztworu jodku potasu w temp.20oC. Gęstość tego roztworu wynosi 1,5g/cm3 a rozpuszczalność 143g/100g wody.

Stężenie molowe: ..................Zad.31.30 ID:372

   Pewien związek chemiczny ma skład podany w procentach masowych: 29,08% Na, 40,56% S i 30,36% O. Jego masa molowa wynosi 158,11g/mol.
Wykonaj obliczenia z dokładnością do 0,01 i napisz wzór rzeczywisty tego związku.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.