Powrót
Zestaw 31

Zad.31.1 ID:178

Pewien hydrat węglanu sodu zawiera 19,83% masowych sodu.

Ustal wzór tego hydratu.Zad.31.2 ID:2249

Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną związku, którego polimeryzacja prowadzi do powstania poli(tlenku metylenu) o wzorze
poli(tlenek metylenu)

Wzór ..................................

Nazwa ................................
 Zad.31.3 ID:369

W wyniku reakcji 42g żelaza z tlenem powstało 58g tlenku żelaza.
Ustal wzór powstałego tlenku żelaza.

Wzór tlenku: ...............................Zad.31.4 ID:822

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem
reakcje metali z kwasami zadania

Napisz obserwacje dotyczące obu probówek.

Probówka I.: .............................................................................................

Probówka II.: ............................................................................................Zad.31.5 ID:474

Jon tiosiarczanowy ma strukturę podobną do struktury jonu siarczanowego(VI) z tą różnicą, że jeden atom tlenu jest podmieniony atomem siarki.

Określ stopnie utlenienia obu atomów siarki w jonie tiosiarczanowym.Zad.31.6 ID:2770

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

eten —1.→ etanol —2.→ octan etylu —3.→ octan soduZad.31.7 ID:147

Energia jonizacji Ej  to minimalna ilość energii jaką należy dostarczyć dla atomu, aby oderwać najsłabiej związany elektron walencyjny
Np. Na + Ej  → Na+   + e

Przy podanych symbolach atomów wpisz odpowiednie wartości pierwszej energii jonizacji z podanych poniżej.

Wartości energii jonizacji: 419, 520, 578, 1251 kJ/mol

Al: ................,  K: .................., Cl: ................., Li: ................Zad.31.8 ID:318

Wzór cząsteczki tritlenu O3 (ozonu) można przedstawić jako dwie struktury graniczne wynikłe z rezonansu.

O3 tritlen wz�r elektronowy

Określ typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych centralnego atomu tlenu.Zad.31.9 ID:1894
Reakcja przebiega zgodnie z równaniem kinetycznym
v=k[A]2[B].
 
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji jeśli zwiększy się stężenie obu reagentów 3-krotnie.
 


Zad.31.10 ID:2472

   Oblicz stężenie molowe nasyconego roztworu jodku potasu w temp.20oC. Gęstość tego roztworu wynosi 1,5g/cm3 a rozpuszczalność 143g/100g wody.

Stężenie molowe: ..................Zad.31.11 ID:372

Pewien związek chemiczny ma skład podany w procentach masowych: 29,08% Na, 40,56% S i 30,36% O. Jego masa cząsteczkowa wynosi 158,11u.
Wykonaj obliczenia z dokładnością do 0,01 i napisz wzór rzeczywisty tego związku.Zad.31.12 ID:2303

Węglan wapnia podczas prażenia rozkłada się na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV).
Prażono 200kg węglanu wapnia.  Reakcja zaszła z wydajnością 70%. 
Oblicz objętość w m3 powstałego tlenku węgla(IV) zmierzoną w warunkach normalnych. Zad.31.13 ID:390

Liczba masowa izotopu pewnego pierwiastka jest równa 56. Neutrony stanowią 53,57% liczby nukleonów.
Oblicz wartość liczby atomowej i podaj symbol tego pierwiastka.

Liczba atomowa: ......................

Symbol pierwiastka: ................
 Zad.31.14 ID:433

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HF mającego stałą dysocjacji Ka = 6,3*10-4 i stężenie molowe 0,1 mol/dm3.Zad.31.15 ID:111

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

HCl + KMnO4 → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2OZad.31.16 ID:189

Dla jonu S2− 

a) podaj liczbę protonów i liczbę elektronów

b) określ wielkość ładunku jądra atomowegoZad.31.17 ID:1185

Określ charakter chemiczny tlenku krzemu(IV).

Charakter chemiczny tlenku krzemu(IV) ...........................

Napisz równania reakcji zachodzące wg schematów lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

tlenek krzemu + wodorotlenek sodu → .............................

tlenek krzemu + kwas solny → ..................................Zad.31.18 ID:2079

   Reakcja przebiega zgodnie z równaniem A ⇌ B + C
Wyznaczono doświadczalnie wartości stężeń [A] i szybkość reakcji v:

doświadczenie [A] v
1. 0,5 2·10−5
2. 1 16·10−5

Napisz równanie kinetyczne dla tej reakcji.

Równanie kinetyczne: ..........................................Zad.31.19 ID:2482

   Zmieszano 500 cm3 roztworu kwasu azotowego(V), którego stężenie wynosi 5·10−3 mol/dm3 i 250cm3 roztworu zasady sodowej, której pH wynosi 12.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.Zad.31.20 ID:2103

Do 500 g nasyconego roztworu NaNO3 w temperaturze 30oC dodano 750 g wody.
Rozpuszczalność NaNO3 w temp. 30oC wynosi 100g/100g wody.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Zad.31.21 ID:1453

Mydło zawierające palmitynian sodu dodano do wody wapiennej.

Napisz cząsteczkowe i skrócone jonowe równanie reakcji, jaka zaszła i obserwacje.

 

Równanie reakcji cząsteczkowe ...........................................

Równanie skrócone jonowe ..................................................

Obserwacje .........................................................................Zad.31.22 ID:2236 Jony X2+ i Y mają konfigurację elektronową przedstawioną schematem klatkowym
1s [  ↑↓ ] 2s [  ↑↓ ] 2p [ ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ ] 3s [  ↑↓ ] 3p [  ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ ]

Podaj symbole atomów, które tworzą jony o takiej konfiguracji elektronowej.

Symbol atomu X: ............ Symbol atomu Y: ............Zad.31.23 ID:774

   W dwóch nieoznaczonych probówkach  znajdują się związki, których wzory przedstawiono poniżej.
pochodne węglowodor�w zadania

Zaproponuj doświadczenie, za pomocą którego odróżnisz te dwa związki. Masz do dyspozycji substancje:

AgNO3(aq), NH3(aq), NaOH(aq), FeCl3(aq), CuSO4(aq), Br2(aq) 

Opis doświadczenia: ...................................................................................................

Obserwacje: ..................................................................................................................

Wniosek: ........................................................................................................................Zad.31.24 ID:967

 Oblicz, ile cm3 wody należy dodać do 100cm3 3-molowego r-ru chlorku sodu o gęstości 1,1g/cm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 2%.Zad.31.25 ID:2436

Sporządzono 34g nasyconego roztworu chlorku baru w temp. 20oC. Roztwór podgrzano do temp. 60oC.
Oblicz, ile soli należy dodać do tego roztworu, aby był on nasycony.
Rozpuszczalność chlorku baru : 36 g/100 g H2O w temp. 20oC, 137g/100g H2O  w temp. 60oC.

Masa soli: ................Zad.31.26 ID:63

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + SO2 → S + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................

 

 Zad.31.27 ID:2772

Kwas winowy (kwas 2,3–dihydroksybutanodiowy) posiada 3 izomery:
kwas winowy

a) Napisz numery izomerów, które stanowią parę enancjomerów: ...................................

b) Napisz numery izomerów, które stanowią parę diastereoizomerów: ............................

c) Napisz numer izomeru, który należy do szeregu konfiguracyjnego D: ...............................Zad.31.28 ID:194

Pewien jon ma ładunek 2-, 18 elektronów i 18 neutronów.

Określ liczbę nukleonów w tym jonie.Zad.31.29 ID:687

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla cząsteczki tlenku siarki(VI).Zad.31.30 ID:58

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

SnCl2 + FeCl3 → SnCl4 + FeCl2

Symbol atomu utleniacza .......................
Symbol atomu reduktora ........................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl