Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 32

Zad.32.1 ID:2303

Węglan wapnia podczas prażenia rozkłada się na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV).
Prażono 200kg węglanu wapnia.  Reakcja zaszła z wydajnością 70%. 
Oblicz objętość w m3 powstałego tlenku węgla(IV) zmierzoną w warunkach normalnych. Zad.32.2 ID:390

Liczba masowa izotopu pewnego pierwiastka jest równa 56. Neutrony stanowią 53,57% liczby nukleonów.
Oblicz wartość liczby atomowej i podaj symbol tego pierwiastka.

Liczba atomowa: ......................

Symbol pierwiastka: ................
 Zad.32.3 ID:433

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HF mającego stałą dysocjacji Ka = 6,3*10-4 i stężenie molowe 0,1 mol/dm3.Zad.32.4 ID:111

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

HCl + KMnO4 → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2OZad.32.5 ID:189

Dla jonu S2− 

a) podaj liczbę protonów i liczbę elektronów

b) określ wielkość ładunku jądra atomowegoZad.32.6 ID:1185

Określ charakter chemiczny tlenku krzemu.

Charakter chemiczny tlenku krzemu ...........................

Napisz równania reakcji zachodzące wg schematów lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

tlenek krzemu + wodorotlenek sodu → .............................

tlenek krzemu + kwas solny → ..................................Zad.32.7 ID:2079

   Reakcja przebiega zgodnie z równaniem A ⇌ B
Wyznaczono doświadczalnie wartości stężeń [A] i szybkość reakcji v:

doświadczenie [A] v
1. 0,5 2·10-5
2. 1 16·10-5

Napisz równanie kinetyczne dla tej reakcji.

Równanie kinetyczne: ..........................................Zad.32.8 ID:2482

   Zmieszano 500 cm3 roztworu kwasu azotowego(V), którego stężenie wynosi 5·10−3 mol/dm3 i 250cm3 roztworu zasady sodowej, której pH wynosi 12.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.Zad.32.9 ID:2103

Do 500 g nasyconego roztworu NaNO3 w temperaturze 30oC dodano 750 g wody.
Rozpuszczalność NaNO3 w temp. 30oC wynosi 100g/100g wody.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Zad.32.10 ID:1453

Mydło zawierające palmitynian sodu dodano do wody wapiennej.

Napisz cząsteczkowe i skrócone jonowe równanie reakcji, jaka zaszła i obserwacje.

 

Równanie reakcji cząsteczkowe ...........................................

Równanie skrócone jonowe ..................................................

Obserwacje .........................................................................Zad.32.11 ID:2236 Jony X2+ i Y mają konfigurację elektronową przedstawioną schematem klatkowym
1s [  ↑↓ ] 2s [  ↑↓ ] 2p [ ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ ] 3s [  ↑↓ ] 3p [  ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ ]

Podaj symbole atomów, które tworzą jony o takiej konfiguracji elektronowej.

Symbol atomu X: ............ Symbol atomu Y: ............Zad.32.12 ID:774

   W dwóch nieoznaczonych probówkach  znajdują się związki, których wzory przedstawiono poniżej.
pochodne węglowodor�w zadania

Zaproponuj doświadczenie, za pomocą którego odróżnisz te dwa związki. Masz do dyspozycji substancje:

AgNO3(aq), NH3(aq), NaOH(aq), FeCl3(aq), CuSO4(aq), Br2(aq) 

Opis doświadczenia: ...................................................................................................

Obserwacje: ..................................................................................................................

Wniosek: ........................................................................................................................Zad.32.13 ID:967

 Oblicz, ile cm3 wody należy dodać do 100cm3 3-molowego r-ru chlorku sodu o gęstości 1,1g/cm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 2%.Zad.32.14 ID:2436

Sporządzono 34g nasyconego roztworu chlorku baru w temp. 20oC. Roztwór podgrzano do temp. 60oC.
Oblicz, ile soli należy dodać do tego roztworu, aby był on nasycony.
Rozpuszczalność chlorku baru : 36 g/100 g H2O w temp. 20oC, 137g/100g H2O  w temp. 60oC.

Masa soli: ................Zad.32.15 ID:63

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + SO2 → S + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................

 

 Zad.32.16 ID:2772

Kwas winowy (kwas 2,3–dihydroksybutanodiowy) posiada 3 izomery:
kwas winowy

a) Napisz numery izomerów, które stanowią parę enancjomerów: ...................................

b) Napisz numery izomerów, które stanowią parę diastereoizomerów: ............................

c) Napisz numer izomeru, który należy do szeregu konfiguracyjnego D: ...............................Zad.32.17 ID:194

Pewien jon ma ładunek 2-, 18 elektronów i 18 neutronów. Podaj liczbę nukleonów w tym jonie.Zad.32.18 ID:687

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla

SO3, H2SO4.Zad.32.19 ID:58

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

SnCl2 + FeCl3 → SnCl4 + FeCl2

Symbol atomu utleniacza .......................
Symbol atomu reduktora ........................Zad.32.20 ID:2162 Za pomocą równań reakcji napisz procesy przedstawione na schemacie.

Li —H2→...................—H2O→ ............................

Równanie reakcji I. .......................................................................

Równanie reakcji II. ......................................................................Zad.32.21 ID:40

18 Miedź występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. 69,1% tej mieszaniny to izotop o masie 63u. Średnia masa atomowa miedzi jest równa 63,546u.
Oblicz masę atomową drugiego izotopu miedzi. Wynik podaj z dokładnością do jedności.Zad.32.22 ID:712

Spośród podanych niżej metali wybierz ten, który ma największą aktywność i napisz równanie reakcji tego metalu z wodą w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

sód, wapń, glin, potas, litZad.32.23 ID:1146

2017 S / Zadanie 29. (2 pkt)
Tripeptyd, którego wzór przedstawiono poniżej, zbudowany jest z reszt trzech różnych aminokwasów.
tripeptyd
Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego aminokwasu, którego grupa karboksylowa i grupa aminowa uczestniczyły w utworzeniu wiązania peptydowego w cząsteczce opisanego tripeptydu. Oceń, czy cząsteczka tego aminokwasu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.
Wzór aminokwasu: .............................................
Ocena: ...............................................................
Uzasadnienie: .....................................................Zad.32.24 ID:400

Z 15g 40%-owego roztworu soli poprzez obniżenie temperatury wykrystalizowano część soli. Roztwór ma teraz stężenie 25%. Oblicz ile soli wykrystalizowano.Zad.32.25 ID:2104 W reaktorze o objętości 2dm3 umieszczono 2 mole jodu. Zaszła reakcja
I2(g) 2I(aq)       K=1,5 w temp. T.

Oblicz stężenie jodu w stanie równowagiZad.32.26 ID:2056 Stała równowagi układu w którym zachodzi reakcja
 2CO(g) ⇌ C(s) + CO2(g)
wynosi Kc=1,5.
Stężenia początkowe reagentów gazowych wynosiły: [CO]=2mol/dm3, [CO2]=1mol/dm3.

Oblicz stężenia reagentów gazowych w stanie równowagi.


Zad.32.27 ID:79

W dwóch probówkach znajdują się bezbarwne roztwory: 
I. roztwór fenolu, II. roztwór fenolanu sodu.

Spośród niżej wymienionych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić oba roztwory.

HCl(aq), H2SO4(stęż), CuSO4(aq), FeCl3(aq), NaOH(aq), woda bromowa, fenoloftaleina

Napisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji potwierdzające te obserwacje.Zad.32.28 ID:569

W 1dm3 roztworu znajduje się 50g CaCl2 i 20g NaCl. Oblicz stężenia molowe wszystkich jonów.Zad.32.29 ID:98

Wyjaśnij przyczynę wyższej temperatury wrzenia propan-1-olu (97oC) w porównaniu z odpowiadającym mu węglowodorem - propanem (-42oC).Zad.32.30 ID:1437

Za pomocą równań reakcji zapisz poniższy ciąg przemian

............ —-H2O, H+→ .............—CuO→ etanal —-Ag2O→ ................

 

Równanie I. ................................

Równanie II. ...............................

Równanie III ...............................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.