Powrót
Zestaw 32

Zad.32.1 ID:194

Pewien jon ma ładunek 2-, 18 elektronów i 18 neutronów.

Określ liczbę nukleonów w tym jonie.Zad.32.2 ID:687

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla cząsteczki tlenku siarki(VI).Zad.32.3 ID:58

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

SnCl2 + FeCl3 → SnCl4 + FeCl2

Symbol atomu utleniacza .......................
Symbol atomu reduktora ........................Zad.32.4 ID:2162 Za pomocą równań reakcji napisz procesy przedstawione na schemacie.

Li —H2→...................—H2O→ ............................

Równanie reakcji I. .......................................................................

Równanie reakcji II. ......................................................................Zad.32.5 ID:40

18 Miedź występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. 69,1% tej mieszaniny to izotop o masie 63u. Średnia masa atomowa miedzi jest równa 63,546u.
Oblicz masę atomową drugiego izotopu miedzi. Wynik podaj z dokładnością do jedności.Zad.32.6 ID:712

Spośród podanych niżej metali wybierz ten, który ma największą aktywność i napisz równanie reakcji tego metalu z wodą w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

sód, wapń, glin, potas, litZad.32.7 ID:1146

2017 S / Zadanie 29. (2 pkt)
Tripeptyd, którego wzór przedstawiono poniżej, zbudowany jest z reszt trzech różnych aminokwasów.
tripeptyd
Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego aminokwasu, którego grupa karboksylowa i grupa aminowa uczestniczyły w utworzeniu wiązania peptydowego w cząsteczce opisanego tripeptydu. Oceń, czy cząsteczka tego aminokwasu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.
Wzór aminokwasu: .............................................
Ocena: ...............................................................
Uzasadnienie: .....................................................Zad.32.8 ID:400

Z 15g 40%-owego roztworu soli poprzez obniżenie temperatury wykrystalizowano część soli. Roztwór ma teraz stężenie 25%. Oblicz ile soli wykrystalizowano.Zad.32.9 ID:2056 Stała równowagi układu w którym zachodzi reakcja
 2CO(g) ⇌ C(s) + CO2(g)
wynosi Kc=1,5.
Stężenia początkowe reagentów gazowych wynosiły: [CO]=2mol/dm3, [CO2]=1mol/dm3.

Oblicz stężenia reagentów gazowych w stanie równowagi.


Zad.32.10 ID:79

W dwóch probówkach znajdują się bezbarwne roztwory: 
I. roztwór fenolu, II. roztwór fenolanu sodu.

Spośród niżej wymienionych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić oba roztwory.

HCl(aq), H2SO4(stęż), CuSO4(aq), FeCl3(aq), NaOH(aq), woda bromowa, fenoloftaleina

Napisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji potwierdzające te obserwacje.Zad.32.11 ID:569

W 1dm3 roztworu znajduje się 50g CaCl2 i 20g NaCl. Oblicz stężenia molowe wszystkich jonów.Zad.32.12 ID:98

Wyjaśnij przyczynę wyższej temperatury wrzenia propan-1-olu (97oC) w porównaniu z odpowiadającym mu węglowodorem - propanem (-42oC).Zad.32.13 ID:1437

Za pomocą równań reakcji zapisz poniższy ciąg przemian

............ —-H2O, H+→ .............—CuO→ etanal —-Ag2O→ ................

 

Równanie I. ................................

Równanie II. ...............................

Równanie III ...............................Zad.32.14 ID:925

Przedstaw połówkowe równania utleniania i redukcji i zbilansuj metodą elektronową równanie reakcji
...Zn + ...H+ + ...SO42– → ...S2– + ...Zn2+ + ...H2O

Utlenianie: ...........................................

Redukcja: ............................................


Zad.32.15 ID:1025

Do czterech probówek zawierających koloidalny roztwór białka dodano:
do probówki I: roztwór etanolu
do probówki II: roztwór chlorku sodu
do probówki III: roztwór siarczaniu(VI) amonu
do probówki IV: roztwór siarczanu(VI) miedzi(II)

1. Podaj nr probówek, w których nastąpił proces zniszczenia otoczki solwatacyjnej białka ..................... Podaj nazwę tego procesu .................

2. Podaj nr probówek, w których zaszedł proces nieodwracalny ........... Podaj nazwę tego procesu ....................

3. Podaj nr probówek, w których nastapił proces wytracenia osadu ................Zad.32.16 ID:1061

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku. Wodę amoniakalną dodawano powoli kroplami. Zaobserwowano wytrącenie szarozielonego osadu, który w nadmiarze amoniaku uległ roztworzeniu i powstał fioletowy roztwór.
chemia
Napisz równania reakcji, które przebiegły w probówce w formie jonowej skróconej
................................................................................
................................................................................Zad.32.17 ID:978

Roztwór kwasu bromowego(I) o stężeniu 0,1 M ma pH=1,6. Oblicz stężenie równowagowe kwasu bromowego(I) w roztworze.

Do wykorzystania: log(0,025)≈ -1,6Zad.32.18 ID:2754

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku potasu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

(NH4)2SO3, Zn(NO3)2, BaCl2, Na2CO3

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zad.32.19 ID:563
Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków lub jonów, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.
 
Cu2S + NO3 + H+→ Cu2+ + S + NO + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zad.32.20 ID:1191

Napisz równania reakcji zachodzące wg schematów:

1) żelazo → chlorek żelaza(III)

2) żelazo → chlorek żelaza(II)Zad.32.21 ID:2647

Przeprowadzono reakcję 20g sodu z wodą.
Oblicz masę wodorotlenku sodu, jaką otrzymano w tej reakcji.Zad.32.22 ID:799

   Zmieszano 1,2 dm3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,5 mol/dm3 i 800cm3 roztworu amoniaku o steżeniu 0,8 mol/dm3.
Zaszła reakcja zgodnie z równaniem: NH3 + HCl → NH4Cl
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ odczyn roztworu.Zad.32.23 ID:959

Pewien słaby kwas o wzorze ogólnym HR i stężeniu 0,2 mol/dm3 ma pH=3.

Oblicz jego stałą dysocjacji  Ka.  ...............................................................

Podaj barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny: ...............................Zad.32.24 ID:264

Masz do dyspozycji wodę i roztwór soli o stężeniu 5%.
Wykonaj obliczenia i opisz, jak przygotujesz 200g roztworu soli o stężeniu 2%.

 Zad.32.25 ID:233

Reakcja estryfikacji kwasu etanowego z etanolem zachodzi zgodnie z równaniem
CH3COOH + CH3CH2OH ⇄ CH3COOCH2CH3 + H2O   K = 1
W naczyniu o objętości 1 dm3 zmieszano 1,5 mola kwasu etanowego i  3 mole alkoholu etylowego i przeprowadzono reakcję aż do ustalenia stanu równowagi.
Oblicz liczbę moli estru w mieszaninie poreakcyjnej.

Liczba moli estru: ......................
 Zad.32.26 ID:545

Zmieszano 320g wodorotlenku sodu ze stechiometryczną ilością siarczanu(VI) miedzi(II).
Oblicz masę wytrąconego osadu. Masy molowe i wynik zaokrąglaj do części dziesiętnych.

Obliczenia: .................................

Wynik: .........................................Zad.32.27 ID:988

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego

KClO3 → KClO4 + KCl

 

 Zad.32.28 ID:187

Elektrycznie obojętny atom pewnego pierwiastka posiada 14 elektronów.

Podaj symbol tego pierwiastka i określ jego położenie w układzie okresowym.

Symbol pierwiastka ...........................................................

Położenie w układzie okresowym ......................................Zad.32.29 ID:172

Sporządzono 300 g roztworu nasyconego jodku potasu KI w temp. 70oC. Roztwór oziębiono do temp.  20oC.
Oblicz ilość wykrystalizowanej soli [g].

Rozpuszczalność KI w wodzie:  w temp.  20oC wynosi 144g/100g wody, w temp. 70oC - 184g/100g wody.
Dokładność obliczeń: 0,1.

Ilość wykrystalizowanej soli: ...........Zad.32.30 ID:2762

Stała szybkości reakcji HNO3 + NH3 → NH4NO3 wynosi 14,5 dm3 / mol·s.  Początkowe stężenia wynoszą:  [HNO3]= 0,05mol/dm3, [NH3] = 0,1mol/dm3.
Oblicz początkową szybkość reakcji.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl