Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 39

Zad.39.1 ID:271

W temp.30oC sporządzono nasycony roztwór NaNO3.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, jeśli jego rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 100g/100g wody.Zad.39.2 ID:1161

   Napisz równanie reakcji hydrolizy zasadowej acetamidu w obecności NaOH oraz obserwacje z tego doświadczenia.

Równanie w formie cząsteczkowej: ...................................

Równanie w formie jonowej skróconej: ...............................

Obserwacje: ........................................................................Zad.39.3 ID:1831

W roztworach wodnych chlorek żelaza(III) ulega hydrolizie, w wyniku czego jego roztwory mają barwę czerwonobrązową i odczyn kwaśny:

Napisz równanie hydrolizy chlorku żelaza(III).

Równanie reakcji .......................................

W praktyce hydrolizę powstrzymuje się przez dodanie do roztworu pewnego odczynnika.

Spośród podanych niżej odczynników wybierz jeden, który spowoduje cofnięcie hydrolizy chlorku żelaza(III) w roztworze.

NaOH(aq), FeCl3(aq), H2O, Fe(OH)2, HCl(aq)

Wybrany odczynnik: ...................................
 Zad.39.4 ID:2638

  Poniżej przedstawiono wzór D-rybozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór β-D-rybozy w projekcji Hawortha.Zad.39.5 ID:351 Oblicz, ile g soli należy dodac do 300g roztworu o stężeniu 10% r, aby otrzymać roztwór o stężeniu 25%.Zad.39.6 ID:140

Dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji:

K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + CrCl3 + KCl + H2OZad.39.7 ID:2510

Rozpuszczalność pewnej soli wynosi 30g/100g wody w temp. 20oC i 70g soli/ 100g wody w temp. 50oC. Sporządzono 340g roztworu nasyconego w temp. 50oC, który następnie schłodzono do temp. 20oC. .

Oblicz masę roztworu w temp. 20oC.

Masa roztworu: ..............................Zad.39.8 ID:2254

Wodór w przyrodzie występuje w postaci dwóch izotopów 1H i 2H. Średnia masa atomowa wodoru to 1,0079u. 
Oblicz udział procentowy izotopów wodoru.

Udział procentowy 1H: .........

Udział procentowy 2H: .........Zad.39.9 ID:921

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego

...K2Cr2O7 + ...KNO2 + ...H2SO4 → ...Cr2(SO4)3 + ...KNO3 + ...K2SO4 +...H2O

Wskaż utleniacz i reduktor.
 
Utleniacz: ............................

Reduktor: ...........................Zad.39.10 ID:525

Do czterech probówek z wodą dodano
I. C2H5OH         II. C2H5ONa       III. C6H5OH       IV. C6H5ONa

Określ odczyn powstałych roztworów i zakres pH (pH<7, pH=7, pH>7). Napisz odpowiednie równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

probówka odczyn zakres pH równanie reakcji
I. C2H5OH      
II. C2H5ONa      
III. C6H5OH      
 III. C6H5ONa      

 Zad.39.11 ID:1886

Reakcja zachodzi wg równania:
CS2(c) + 3O2(g) → CO2(g) + 2SO2(g)                 ΔH= -1075kJ/mol

a) Zwiększono temperaturę układu.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmian

b) Zmniejszono objętość układu.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmian

c) Do reaktora dodano inhibitor.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmianZad.39.12 ID:2395

Podane niżej wodorotlenki ułóż według wzrastającej mocy
KOH, RbOH, NaOH

......................... < .......................... < ............................Zad.39.13 ID:1446

Polioksymetylen (POM) to tworzywo sztuczne stosowane do produkcji armatury wodnej, podzespołów samochodowych, elementów urządzeń elektrotechnicznych, sprzętu AGD.

Polioksymetylen otrzymuje się w reakcji polimeryzacji metanalu. Metanal jest nietrwały i ulega samorzutnej polimeryzacji inicjowanej substancjami o budowie polarnej lub jonowej (aminy, tlenek i wodorotlenek glinu, fluorek boru itp.) w niskiej temperaturze, poniżej 100oC.

Napisz równanie reakcji polimeryzacji metanalu.

 

Równanie reakcji .........................................Zad.39.14 ID:2466

Oblicz ile gramów roztworu kwasu solnego o stężeniach 25% i  5% należy zmieszać, aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 10%.

Należy wymieszać ...... g roztworu o stężeniu 25% i ...... g roztworu o stężeniu 5%.Zad.39.15 ID:962

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu azotanowego(III) z uwzględnieniem jego kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu azotu ...................

c) kształt jonu ...............................................Zad.39.16 ID:2783

Uzupełnij zdanie wpisując właściwe określenie z nawiasu.

Największe własności utleniające jon MnO4 wykazuje w środowisku ......................................[ kwasowym / zasadowym / obojętnym ]

 

 Zad.39.17 ID:835

Oblicz, ile gramów roztworu HCl o stężeniu 10% należy dodać do 300g roztworu HCl o stężeniu 50%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 40%.Zad.39.18 ID:2306

Spośród podanych równań reakcji
A. 2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2 
B. 6HNO3 +HBr → 6NO2 + HBrO3 + 3H2O
C. HBrO4 + 4H2SO3 → HBr + 4H2SO4
D. AgNO3 + NaBr → AgBr + NaNO3
wybierz to, w której brom jest utleniaczem i napisz dla niego elektronowe równania połówkowe utleniania i redukcji.

Wybór równania A / B / C / D  ............

Utlenianie ....................................................................
Redukcja .....................................................................Zad.39.19 ID:2380

Piryt to minerał, którego głównym składnikiem jest nadsiarczek żelaza(II) o wzorze FeS2. Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest prażenie pirytu na powietrzu a jako produkt uboczny powstaje tlenek żelaza(III).
W czasie prażenia pirytu zawierającego 10% zanieczyszczeń wydzieliło się 10 dm3 tlenku siarki(IV) zmierzonych w warunkach normalnych.
Oblicz masę zanieczyszczonego pirytu, jaka została użyta do reakcji. (Dokładność obliczeń: 0,1)

Masa zanieczyszczonego pirytu: .....................Zad.39.20 ID:221

Za pomocą równań reakcji przedstaw ciąg procesów przebiegających wg schematu

metanal —Ag2O→ związek A —NaOH→ związek B

Równanie I: ..........................................................................

Równanie II: .........................................................................Zad.39.21 ID:1928 Oblicz entalpię reakcji
2 C2H2(g) + 5 O2(g) → 4 CO2(g) + 2 H2O(c)
mając dane:
H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(c)              ΔH1o=-285.8 kJ
2 C(s) + H2(g) → C2H2(g)                 ΔH2o=+226.7 kJ
C(s) + O2(g) → CO2(g)                     ΔH3o=-393.5 kJ


Zad.39.22 ID:520

W wyniku reakcji tlenku wapnia z tlenkiem węgla(IV) powstało 20g węglanu wapnia.
Oblicz, masę tlenku wapnia i objętość tlenku węgla(IV), jakie użyto do reakcji.

Masa tlenku wapnia: ........................

Objętość tlenku węgla(IV) ................Zad.39.23 ID:782

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu 7,4 mol/dm3 i gęstości 1,3 g/cm3 z wodą, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.Zad.39.24 ID:604

Akroleina to najprostszy aldehyd nienasycony o nazwie systematycznej prop-2-enal.

Zaprojektuj doświadczenie wykrywające obecność grupy aldehydowej w akroleinie. Masz do dyspozycji odczynniki:
woda bromowa, roztwór chlorku żelaza(III), roztwór wodorotlenku sodu, stężony kwas siarkowy(VI), roztwór siarczanu(VI) miedzi(II).
Uzupełnij opis doświadczenia.

Do probówki z próbką akroleiny dodano ............................................, a następnie .........................

Zaobserwowano .....................................................................

Zaszła reakcja opisana równaniem: ..............................................................................................Zad.39.25 ID:507

   Do roztworu jodku potasu dodano wodę chlorową i koloidalny roztwór skrobi.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu.

....................................................................................................................................Zad.39.26 ID:2648

Do reaktora wprowadzono 5 dm3 chloru i 2 dm3 wodoru i przeprowadzono reakcję.
Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.Zad.39.27 ID:1461

Napisz równania reakcji zachodzących wg schematu:

but-1-en —H2O,H+→ ............ —HBr→ .................Zad.39.28 ID:2367

Do probówki z roztworem wodorotlenku sodu dodano stechiometryczną ilość roztworu azotanu(V) miedzi(II)

Podaj wzory jonów, jakie pozostały w roztworze po reakcji i uzasadnij odpowiedź jonowym równaniem reakcji.

Określ odczyn roztworu po reakcji.

Wzory jonów: .....................................................................................

Jonowe równanie reakcji .................................................................

Odczyn roztworu ...............................................................................Zad.39.29 ID:1919 Reakcja przebiega w 2 etapach
etap 1.: 2NOCl → NOCl2 + NO
etap 2.: NOCl2 → NO + Cl2

Napisz równanie tej reakcji i wskaż reagent pośredni.


Zad.39.30 ID:588

Podane niżej wodorki zakwalifikuj do odpowiedniej grupy.
NaH, H2O, CaH2, NH3, CuH, SiH4, HCl

wodorki jonowe: ........................
wodorki kowalencyjne ...............
wodorki metaliczne ...................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.