Powrót
Zestaw 39

Zad.39.1 ID:604

Akroleina to najprostszy aldehyd nienasycony o nazwie systematycznej prop-2-enal.

1. Zaprojektuj doświadczenie wykrywające obecność grupy aldehydowej w akroleinie. Masz do dyspozycji odczynniki:
woda bromowa, roztwór chlorku żelaza(III), roztwór wodorotlenku sodu, stężony kwas siarkowy(VI), roztwór siarczanu(VI) miedzi(II).
Uzupełnij opis doświadczenia.

Do probówki z próbką akroleiny dodano ............................................, a następnie .........................

Zaobserwowano .....................................................................

Zaszła reakcja opisana równaniem: ..............................................................................................

2. Uzupełnij zdanie.
Akroleina ....................... (może / nie może) występować w postaci izomerów ci-trans, ponieważ ...............................Zad.39.2 ID:507

   Do roztworu jodku potasu dodano wodę chlorową i koloidalny roztwór skrobi.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu.

....................................................................................................................................Zad.39.3 ID:2648

Do reaktora wprowadzono 5 dm3 chloru i 2 dm3 wodoru i przeprowadzono reakcję syntezy.
Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.

Odpowiedź: .......................................Zad.39.4 ID:1461

Napisz równania reakcji zachodzących wg schematu:

but-1-en —H2O,H+→ ............ —HBr→ .................Zad.39.5 ID:2367

Do probówki z roztworem wodorotlenku sodu dodano stechiometryczną ilość roztworu azotanu(V) miedzi(II)

Podaj wzory jonów, jakie pozostały w roztworze po reakcji i uzasadnij odpowiedź jonowym równaniem reakcji.

Określ odczyn roztworu po reakcji.

Wzory jonów: .....................................................................................

Jonowe równanie reakcji .................................................................

Odczyn roztworu ...............................................................................Zad.39.6 ID:1919 Reakcja przebiega w 2 etapach
etap 1.: 2NOCl → NOCl2 + NO
etap 2.: NOCl2 → NO + Cl2

Napisz równanie tej reakcji i wskaż reagent pośredni.


Zad.39.7 ID:588

Podane niżej wodorki zakwalifikuj do odpowiedniej grupy.
NaH, H2O, CaH2, NH3, SiH4, HCl

wodorki zawierające wiązanie jonowe: ........................
wodorki zawierające wiązanie kowalencyjne ...............Zad.39.8 ID:521

100g chlorku miedzi(II) zawierającego 5% zanieczyszczeń rozpuszczono w 800g wody.

Oblicz steżenie procentowe chlorku miedzi(II) otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: ...................

 Zad.39.9 ID:607

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji przedstawionej schematem

but-1-yn —H+,Hg2+ → ................................

Równanie reakcji: ...............................................................

   Podaj nazwę grupy funkcyjnej występującej w otrzymanym związku.

Nazwa grupy funkcyjnej: ............................................Zad.39.10 ID:1171

Octan izopropylu to bezbarwna ciecz o intensywnym owocowym zapachu. Jest on stosowany jako rozpuszczalnik tłuszczów, olejów, wosków oraz używany poligrafii,  w przemyśle perfumeryjnym, w produkcji farb. Otrzymuje się go w reakcji estryfikacji alkoholu izopropylowego (propan-2-olu) z kwasem octowym.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie hydrolizy zasadowej octanu izopropylu.Zad.39.11 ID:1427

Napisz równanie reakcji hydrolizy octanu etylu pod wpływem wodorotlenku potasu.

 

Równanie reakcji ...............................................Zad.39.12 ID:1473

Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji
.....C2O42− + .....MnO4 + .....H+ → .....CO2 + .....Mn2+ + .....H2O

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.39.13 ID:2072

Do naczynia po pojemności 1 dm3 wprowadzono N2O4 i przeprowadzono reakcję wg równania
N2O4 ⇌ 2NO2      Kc = 64
Po osiągnięciu stanu równowagi stężenie [NO2]=8 mol/dm3.

Oblicz stężenie początkowe N2O4.Zad.39.14 ID:349 Oblicz, ile g wody i ile g KOH należy dodać do 300g roztworu KOH o stężeniu 8%, aby powstało 500g roztworu KOH o stężeniu 15%Zad.39.15 ID:727

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku
K4SiO4 + HCl

Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone opisujące przebieg tego doświadczenia.

Równanie cząsteczkowe: .......................................................................

Równanie jonowe skrócone: ................................................................Zad.39.16 ID:539

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg schematu

benzen → metylobenzen

Uwzględnij warunki reakcji.Zad.39.17 ID:26

Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową jonu X3+ pewnego pierwiastka.

 [Ar]3d6

a) podaj nazwę tego pierwiastka

.....................................

b) określ liczbę niesparowanych elektronów w atomie tego pierwiastka

.................................Zad.39.18 ID:1404

Narysuj wzór elektronowy kreskowy kationu amonowego NH4+, określ typ hybrydyzacji atomu azotu i kształt jonu.

Wzór elektronowy: ...............................................

Typ hybrydyzacji atomu azotu: ...........................

Kształt jonu: ...............................................

 

 Zad.39.19 ID:127

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S → Cr2(SO4)3 + H2O + S + K2SO4Zad.39.20 ID:1073

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

...HC≡CH+ ...KMnO4 + ...H2O → ... HOOC−COOH  + ...KOH + ...MnO2

Napisz równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas tej przemiany.Zad.39.21 ID:1243

Dla podanego schematu reakcji:

propan światło 2–chloropropan

a) za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie chemiczne i wpisz warunki reakcji

b) określ typ reakcji i mechanizm.

 

Równanie ......................................

Typ reakcji:  ...............................(addycja / eliminacja  / substytucja)
Mechanizm ................................(elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy )Zad.39.22 ID:757

W wyniku reakcji kwasu solnego z siarczkiem żelaza(II) powstało 2dm3 siarkowodoru i chlorek żelaza(II).
Oblicz masę otrzymanego chlorku żelaza(II).Zad.39.23 ID:605

   Określ, które z podanych niżej związków mają taki sam masowy udział procentowy węgla w cząsteczce.
weglowodoryZad.39.24 ID:778

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

odmiany alotropowe węgla

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z atomów węgla połączonych ze sobą za pomocą .....................(silnych / słabych) ............................. (wiązań wodorowych, sił van der Waalsa, wiązań jonowych, wiązań kowalencyjnych, wiązań spolaryzowanych).
  Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ........... (sp, sp2, sp3)Zad.39.25 ID:2753

   Po dodaniu kwasu chlorowodorowego do roztworu pewnej soli zaobserwowano wydzielenie bezbarwnego, bezwonnego gazu.

Spośród niżej podanych wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji.

Na2S, Na2SO3, Na2SO4, Na2CO3, NaCl, NaNO2, NaNO3, NH4Cl

Równanie reakcji: .............................................................Zad.39.26 ID:81

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematów:

I. CH2Cl–CH2Cl —NaOH, alkohol→......................

II. CH2Cl–CH2Cl —NaOH,H2O→......................Zad.39.27 ID:473

Napisz wzory podanych jonów i określ stopień utlenienie siarki w tych jonach

a) wodorosiarczkowy        
b) siarczanowy(IV)
c) wodorosiarczanowy(VI) .Zad.39.28 ID:2246

W wyniku prażenia skały wapiennej zawierającej 90% węglanu wapnia otrzymuje się wapno palone, czyli czysty tlenek wapnia. Produktem ubocznym reakcji jest tlenek węgla(IV).
Oblicz ile dm3 tlenku węgla(IV) odmierzonego pod ciśnieniem 900hPa i w temp. 500oC powstaje w wyniku prażenia 150g skały wapiennej.

Stała gazowa R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zad.39.29 ID:972

Uzupełnij.

Do roztworu chlorku żelaza(III) dodano niewielką ilość roztworu wodorotlenku sodu i zaobserwowano ..................................... Następnie roztwór tego wodorotlenku dodano w nadmiarze i zaobserwowano ....................................Zad.39.30 ID:2644

Do roztworu zawierającego 50g kwasu solnego dodano 20g sodu.
Oblicz objętość wydzielonego wodoru. 

Objętość wodoru: ........................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl