Powrót
Zestaw 42

Zad.42.1 ID:1055

120 cm3 0,5-molowego roztworu kwasu chlorowego(VII) zobojętniło 100 cm3 roztworu wodorotlenku potasu.
Oblicz stężenie molowe użytego roztworu wodorotlenku potasu.

Stężenie molowe wodorotlenku potasu: ....................Zad.42.2 ID:67

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

CH3−CH2−Cl  + NaOH →  CH2=CH2 + NaCl + H2OZad.42.3 ID:204

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

H−C≡C−H + H2O  →  CH3−CHOZad.42.4 ID:272

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

CH3−C≡C−CH3 + Br2  →  CH3−CBr2−CBr2−CH3 Zad.42.5 ID:309

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

CH3−C≡C−H + O2  →  CO + H2OZad.42.6 ID:310

Za pomocą bilansu elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji spalania benzenu

C6H6  + O2 →  CO + H2OZad.42.7 ID:622

Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05-molowym roztworze kwasu azotowego(III).Zad.42.8 ID:106

Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej przebiegającej wg schematu:

Cr2O72−  → CrO42−Zad.42.9 ID:213

Uzupełnij arkusz doświadczenia.

Dośw. Porównanie aktywności metali: cyny i miedzi.

Odczynniki: Cu, Sn, CuCl2(aq), SnCl2(aq)  

Schemat doświadczenia:
...............................................

Obserwacje:
...............................................

Skrócone jonowe równania reakcji.
..............................................

Wniosek:
.............................................Zad.42.10 ID:383

Uzupełnij schemat reakcji

CH3−CH2−Br + KOH — H2O → ...............................  — Al2O3 → ...........................Zad.42.11 ID:393

Uzupełnij schemat reakcji

CH3−CH2−Br + KOH — etanol → ...............................  — Cl2 → ...........................Zad.42.12 ID:417

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 3 mole azotu i 8 moli wodoru a następnie przeprowadzono reakcję, w wyniku której powstał amoniak.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji, gdy w reaktorze stwierdzono 4 mole amoniaku. W równaniu kinetycznym przyjmij wykładniki potęg równe współczynnikom stechiometrycznym.Zad.42.13 ID:624

Zaproponuj doświadczenie pozwalające odróżnić trzy próbki substancji, jeśli wiesz, że jedna zawiera alkohol etylowy, druga metyloaminę a trzecia kwas octowy.Zad.42.14 ID:625

Określ, jak zmieniają się podane wartości dla pierwiastków ułożonych wg wzrastającej liczby atomowej w dowolnym okresie układu okresowego.

Użyj sformułowania: nie zmienia się, wzrasta, maleje

a) wartość pierwszej energii jonizacji ...........................
b) elektroujemność                          ............................
c) liczba powłok elektronowych         ............................
d) charakter metaliczny                    ............................
e) zdolność do oddawania elektronów ...........................
f) promień atomowy                           ...........................Zad.42.15 ID:635

Spośród podanych wybierz symbole pierwiastków, których dotyczy poniższy opis.

W stanie podstawowym stan kwantowy niektórych elektronów atomów tych pierwiastków jest opisany poboczną (orbitalną) liczbą kwantową równą 2.

Symbole pierwiastków: Li, C, F, Na, Al, Ar, Ca, Cr, Zn, Ge, BrZad.42.16 ID:673

Kwas ortofosforowy H3PO4 dysocjuje wielostopniowo. Poniżej podano wartości stałych dysocjacji kwasu ortofosforowego dla różnych stopni.

6,2*10−9            7,5*10−3          2,2*10−13

Przyporządkuj wartości stałych dysocjacji do poszczególnych równań reakcji:

I etap dysocjacji : H3PO4 → H+ + H2PO4    KI=...........
II etap dysocjacji: H2PO4 → H+ + HPO42   KII=..........
III etap dysocjacji: HPO42– → H+ + PO43    KIII=..........Zad.42.17 ID:686

W stanie podstawowym elektrony walencyjne atomu pewnego pierwiastka mają konfigurację 5s25p5.

Napisz wzór anionu prostego tego pierwiastka.

Wzór anionu ..........................Zad.42.18 ID:768

W ciekłym stanie skupienia między cząsteczkami niektórych związków chemicznych tworzą się wiązania wodorowe.

Wybierz wzory cząsteczek tworzące wiązania wodorowe.

CH3Cl    C6H6Cl    C6H6OH   C2H5OH    CH3CHO   C2H5NH2  NH3 Zad.42.19 ID:794

Określ maksymalną liczbę elektronów w atomie, które sa opisane liczbami kwantowymi: n=4, m=+1.

Liczba elektronów: .....................Zad.42.20 ID:797

Określ liczbę elektronów, które mogą mieć zestaw liczb kwantowych n = 3, m = +2, ms = +½.Zad.42.21 ID:798

Elektron został opisany liczbami kwantowymi n=3, l=3, m=1, ms=½.

Znajdź błąd w podanym opisie.Zad.42.22 ID:807

Jednym z najczęściej występującym pierwiastkiem promieniotwórczym w skałach jest 40K. Jest on wchłaniany przez rośliny, zwierzęta i ludzi. Posiada on wyjątkowo długi okres rozpadu - 1,3 miliarda lat. Izotop ten ulega promieniotwórczemu rozpadowi, podczas którego jego jądro emituje elektron.
Drugim rodzajem rozpadu tego izotopu jest tzw. wychwyt elektronu K, podczas którego jądro atomu wchłania elektron z powłoki K. W jądrze następuje połączenie tego elektronu z protonem i tworzy się obojętny neutron.

Napisz równania obu opisanych przemian promieniotwórczych.

 Zad.42.23 ID:814

Izotop jodu 131I jest promieniotwórczy i ulega przemianie β z okresem półtrwania 8 dni.

a) Napisz równanie tej przemiany promieniotwórczej.
b) Oblicz, ile gramów izotopu jodu 131I pozostanie z próbki o masie 5g po upływie 24 dni.Zad.42.24 ID:776

Poniżej przedstawiono fragment szeregu promieniotwórczego uranowo-aktynowego.

92235U —1.90231Th —2.91231Pa —3.89227Ac —4.→ 90227Th

Określ rodzaj przemian (α, β), jakim uległy wymienione w nim atomy poszczególnych pierwiastków.

Przemiana 1.: ......
Przemiana 2.: ......
Przemiana 3.: ......
Przemiana 4.: ......

 Zad.42.25 ID:787

W 1919 roku Ernest Rutherford przeprowadził pierwszą sztuczną przemianę jąder atomowych. Przez warstwę gazowego azotu (14N) przepuścił cząstki  α i w wyniku tego doświadczenia stwierdził obecność izotopu tlenu (17O).

Napisz równanie reakcji, która została przeprowadzona przez Rutherforda w formie pełnej i skróconej.

Forma pełna: ..............................
Forma skrócona: .........................Zad.42.26 ID:820

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematów:

1) CuSO4 + NaOH →  A + F

2) A —T.→ D + B

3) E + O2T.→ DZad.42.27 ID:828

Zmieszano 200g roztworu wodnego wodorotlenku sodu o stężeniu 10% i 500 cm3 roztworu kwasu azotowego(III) o stężeniu 1 mol/dm3.

Przeprowadź odpowiednie obliczenia, określ odczyn roztworu po reakcji i uzasadnij odpowiedź.

Odczyn po reakcji ...............................

Uzasadnienie ......................................Zad.42.28 ID:621

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie. W pierwszym naczyniu nastąpiło odbarwienie roztworu i pokrycie metalu X czerwonym nalotem a w drugim nie zaobserwowano objawów reakcji.

reakcje metali z solami

Poniżej przedstawiono symbole różnych pierwiastków.
Ag, Cr, Zn, Pb. Cd

Wybierz symbol metalu X, który został użyty w doświadczeniu i napisz skrócone jonowe równanie reakcji, jaka zaszła w pierwszym naczyniu.Zad.42.29 ID:839

W dwóch naczyniach znajdują się próbki tripeptydów: I. Asp-Glu-Lys  II. Ser-Val-Phe.

Masz do dyspozycji odczynniki, których wzory napisano poniżej:
Cu(OH)2(s), Br2(aq), stęż.HNO3, KMnO4(aq), NaOH(aq), stęż.HCl

Wybierz odczynnik, który pozwoli na odróżnienie obu tripeptydów. Zapisz, co zaobserwowano po dodaniu tego odczynnika do obu próbek.

Wybrany odczynnik: ...............................

Obserwacje:
Naczynie I.: ......................................
Naczynie II.: .....................................   Zad.42.30 ID:895

W naczyniu o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol metanu i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

CH4(g) + Cl2(g) → CH3Cl(g) + HCl(g)

Oblicz stężenie chloru, jaki pozostał w naczyniu po 2 minutach reakcji, jeśli przebiegała ona ze średnią szybkością 2,5•10−3 mol•dm−3•s−1 .Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl