Powrót
Zestaw 43

Zad.43.1 ID:911

W reaktorze o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol wodoru i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

W czasie pierwszej minuty reakcja przebiegła ze średnią szybkością 0,01 mol•dm−3•s−1. Po 2 minutach reakcji w reaktorze pozostało 0,1 mola chloru.

Oblicz średnią szybkość reakcji w drugiej minucie przebiegu reakcji.

 Zad.43.2 ID:912

W naczyniu o pojemności 5dm3 umieszczono 4 mole jodowodoru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

2HI(g) → H2(g) + I2(g)  
Po 2 minutach od rozpoczęcia reakcji w naczyniu stwierdzono obecność 0,5 mola jodu.

Oblicz średnią szybkość reakcji rozkładu jodowodoru przebiegającej w ciągu 2 minut. Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zad.43.3 ID:929

W pierwszym eksperymencie do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 0,01 mola H2 i 0,01 mola Cl2 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

W drugim eksperymencie do reaktora wprowadzono taką samą ilość wodoru i chloru a następnie spowodowano wzrost ciśnienia poprzez zmniejszenie jego objętości o 50% i przeprowadzono taką samą reakcję.

Oba eksperymenty prowadzono przez 3 minuty i stwierdzono, że w obu naczyniach przereagowało 90% wodoru.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji w drugim eksperymencie w porównaniu z  pierwszym.Zad.43.4 ID:874

Napisz pełną konfigurację elektronową atomu azotu i określ do jakiego bloku energetycznego przynależy.

Konfiguracja elektronowa: ........................................

Blok energetyczny: ..............Zad.43.5 ID:891

Oblicz bezwzględną masę cząsteczki azotu (wyrażoną w gramach).
Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Masę molową atomu azotu przyjmij 14g/mol.Zad.43.6 ID:935

Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać kwas siarkowy(VI) o stężeniu 60% i gęstości 1,50g/cm3 z wodą (d=1,00g/cm3), aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%.

Vkwasu:Vwody= ........ : ............Zad.43.7 ID:982

Oblicz ile dm3 powietrza trzeba dostarczyć do reaktora, aby nastąpiło całkowite spalenie 100g siarki, jeśli zawartość tlenu w powietrzu wynosi 21% objętościowych. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.

Objętość powietrza: ..........................Zad.43.8 ID:46

W reaktorze o pojemności 1 dm3 umieszczono 2 mole wodoru oraz 3 mole tlenu i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem
2H2(g) + O2(g)  → 2 H2O(g)  
Równanie kinetyczne tej reakcji: v = 0,15·[H2]2[O2]

Po 5s reakcji stężenie wodoru wynosiło 0,2mol/dm3.

Oblicz stężenie tlenu i i tlenku wodoru oraz szybkość reakcji w 5 sekundzie od rozpoczęcia reakcji.

Stężenie tlenu: ..........................

Stężenie tlenku wodoru ..............

Szybkość reakcji: ......................

Określ rzędowość reakcji ..............Zad.43.9 ID:1004

W wyniku reakcji etylobenzenu z manganianem(VII) potasu otrzymano kwas benzoesowy, tlenek manganu(IV) i wodorotlenek potasu.

Napisz równanie tej reakcji a współczynniki dobierz za pomoca bilansu jonowo-elektronowego.Zad.43.10 ID:930

Do próbki 10cm3 roztworu HCl o nieznanym stężeniu dodawano roztwór NaOH o stężeniu 0,2 mol/dm3. Na wykresie przedstawiono zmianę pH próbki w miarę dodawania roztworu NaOH.
zadania miareczkowanie

Oblicz stężenie HCl w próbce.Zad.43.11 ID:84

Rozpuszczalność bezwodnego chlorku kobaltu(II) w temp. 20oC wynosi 52,6g/100g wody.

Oblicz rozpuszczalność chlorku kobaltu(II)-woda(1/6) w wodzie w tej temperaturze.Zad.43.12 ID:665

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
reakcje fluorowców
Napisz równania reakcji, jaka zaszła w probówce I. i II., lub napisz, że reakcja nie zachodzi. Określ barwę warstwy chloroformowej po doświadczeniu.

Probówka I.
Równanie reakcji: ....................................................
Barwa warstwy chloroformowej: ...........................

Probówka II.
Równanie reakcji: ....................................................
Barwa warstwy chloroformowej: ...........................Zad.43.13 ID:87

Cząsteczka pewnego węglowodoru ma 80% masowych węgla.

Wyznacz wzór rzeczywisty tego węglowodoru, który zawiera najmniejszą możliwą ilość atomów węgla w cząsteczce.Zad.43.14 ID:484

Kwas 2,3-dibromobutanodiowy posiada wzór HOOC−CHBr−CHBr−COOH.

Uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał on dwa stereoizomery będące względem siebie diastereoizomerami.


węglowodory nienasycone
 Zad.43.15 ID:92

1. Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru o nazwie 2,2,5-trimetyloheptan.

2. Podaj nazwę węglowodoru o łańcuchu prostym, który jest izomerem tego węglowodoru.Zad.43.16 ID:259

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów alkenu o wzorze sumarycznym C4H8 i podaj ich nazwy systematyczne.Zad.43.17 ID:74

Podaj nazwę związku przedstawionego wzorem strukturalnym
węglowodory test LO zadania maturalneZad.43.18 ID:235

Określ, które z podanych związków mogą być monomerami w reakcji polimeryzacji:

C3H6, C3H6Br2, CH2=CH−CH2−CH=CH2, C4H9Cl, C7H16   Zad.43.19 ID:617

Spośród podanych niżej wzorów cząsteczek wybierz te, które mogą istnieć w postaci izomerów cis i  trans.

I. CH2Cl−C≡C−CH2Cl
II. CH2=CCl−C2H5
III. C2H5−CH=CH−C2H5
IV. CH3−CHCl−CHCl−CH3
V. CH2Br−CH=CH−C2H4Br

 Zad.43.20 ID:618

Podaj nazwę związku przedstawionego wzorem strukturalnym
weglowodory zadania LOZad.43.21 ID:642

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

węglik wapnia → acetylen → eten → CH2(OH)-CH3

Nazwij końcowy produkt.

 

Równanie reakcji 1:..................................................

Równanie reakcji 2: .................................................

Równanie reakcji 3:..................................................

Nazwa końcowego produktu .................................Zad.43.22 ID:657

W poniższym związku określ rzędowość zaznaczonych cyframi  atomów węgla i podaj jego nazwę.

 

Rzędowość atomów węgla:

1o - numery atomów: ................

2o - numery atomów: ................

3o - numery atomów: ................

4o - numery atomów: ................

Nazwa związku ...............................Zad.43.23 ID:765

Działając bromem na propan można otrzymać różne produkty.
1 mol propanu przereagował z 1 molem bromu.
Napisz wszystkie możliwe związki, jakie mogą powstać w wyniku tej reakcji i zaznacz produkt, który powstaje z największą wydajnością. Zad.43.24 ID:1239

Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny pewnego związku organicznego:

weglowodory zadania LO

1) Podaj nazwę systematyczną tego związku
..............................................

2) Napisz wzór ogólny szeregu homologicznego, do którego należy ten związek.
..............................................

3) Określ, czy podany związek posiada izomery cis i trans
.............................. (TAK/NIE)

4) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji tego związku z chlorowodorem.

..................................................................................................Zad.43.25 ID:910

Pewien węglowodór ulega polimeryzacji, w wyniku której powstaje polimer o wzorze

−[−CH2−CH=CH−CH2−]−

Narysuj wzór półstrukturalny monomeru, z którego powstał ten polimer.Zad.43.26 ID:1312

Pewien węglowodór ulega polimeryzacji, w wyniku której powstaje polimer o wzorze

polimery zadnia egzaminacyjne

Narysuj wzór półstrukturalny monomeru, z którego powstał ten polimer i podaj jego nazwę systematyczną.Zad.43.27 ID:667

W wyniku reakcji glicerolu z mieszaniną kwasu palmitynowego ze stearynowym powstało kilka produktów.

Narysuj wzory półstrukturalne tych produktów, które wykazują czynność optyczną.Zad.43.28 ID:941

Kwas gentyzynowy to nazwa zwyczajowa kwasu 2,5-dihydroksybenzoesowego. Do kwasu gentyzynowego dodano alkohol etylowy i po zakończeniu reakcji wyodrębniono produkt organiczny (etap I). Do tak otrzymanego związku dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu (etap II).

Narysuj wzór półstrukturalny jonu organicznego powstałego w roztworze w etapie II.Zad.43.29 ID:946


Spośród podanych niżej związków przedstawionych wzorami, wybierz te, które po wprowadzeniu do wody zmienią jej pH i napisz odpowiednie równania reakcji uzasadniające ten wybór w formie jonowej.

SiH4, CO, SO3, H2S

Równania reakcji: ..................................................Zad.43.30 ID:961

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek chemiczny rozpada się pod wpływem tych samych cząsteczek. Czysta woda ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
2H2O ⇄ H3O+ + OH

Napisz równanie autodysocjacji kwasu metanowego i metanolu.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl