Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 14

Zad.14.1 ID:1632

[2011]   Podaj liczbę wszystkich wiązań σ i wiązań π w cząsteczce związku organicznego o wzorze:

CH≡CCHOZad.14.2 ID:1103

2017 N / Zadanie 22. (0–2)
Spośród izomerycznych alkenów o wzorze sumarycznym C6H12 tylko alkeny A i B utworzyły w reakcji z HCl (jako produkt główny) halogenek alkilowy o wzorze:
alkeny izomery
O tych alkenach wiadomo także, że alken A występuje w postaci izomerów geometrycznych cis–trans, a alken B – nie.
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) alkenów A i B. Wyjaśnij, dlaczego alken B nie występuje w postaci izomerów geometrycznych cis–trans.

Wzór alkenu A: .............................................

Wzór alkenu B: .............................................

Wyjaśnienie: .................................................Zad.14.3 ID:2184 2015 S / Zadanie 21. (2 pkt)
Krzem tworzy z wodorem związki zwane silanami, których struktura jest analogiczna do struktury węglowodorów nasyconych i wyraża się ogólnym wzorem SinH2n+2. Cząsteczka najprostszego silanu zawiera jeden atom krzemu.

Napisz wzór sumaryczny najprostszego silanu. Określ typ hybrydyzacji walencyjnych orbitali atomowych atomu krzemu w cząsteczce tego związku.

Wzór: ........................................................... Typ hybrydyzacji: ..........................................


Zad.14.4 ID:1556

2014 / Zadanie 34. (2 pkt) Poniżej przedstawiono schemat przemian, jakim ulegają pochodne węglowodorów. Symbolami R i R1 oznaczono grupy alkilowe.

RCH2OH —[O]→ Związek I —[O]→Związek II —ROH, stęż H2SO4→ Związek III —NaOH→Związek IV

Wypełnij tabelę, wpisując ogólne wzory pochodnych związku RCH2OH, które na schemacie oznaczono numerami I–IV.

Nr związku Wzór ogólny związku
I

 

II

  

III

  

IV

  

 Zad.14.5 ID:2224 2015 N / Zadanie 32.
Furfural jest pochodną furanu. W cząsteczce furfuralu występuje grupa funkcyjna, która łatwo redukuje się w obecności wodoru, co prowadzi do powstania alkoholu furfurylowego. Na gorąco, pod wpływem wodorotlenku miedzi(II), grupa ta się utlenia, w wyniku czego powstaje kwas pirośluzowy.
zadania
Wzór furfuralu
Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Zadanie 32.1. (0–1)
Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony alkoholu furfurylowego, otrzymanego na drodze redukcji furfuralu...................................................................................................

Zadanie 32.2. (0–1)
Uzupełnij poniższy schemat, tak aby otrzymać równanie opisanej reakcji otrzymywania kwasu pirośluzowego. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.
zadania
Zad.14.6 ID:1987

2013 / Zadanie 31. (1 pkt)

Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Zdanie P/F
1. α-D-glukoza i β-D-glukoza stanowią parę enancjomerów.  
2. Jeżeli disacharyd jest nieredukujący, to nie wykazuje czynności optycznej.  
3. Glukoza jest końcowym produktem hydrolizy skrobi i celulozy.  

 Zad.14.7 ID:1914

[2010]  [R]

Poniżej podano wartości stopnia dysocjacji trzech kwasów karboksylowych w ich wodnych roztworach o stężeniu 0,1 mol/dm3 w temperaturze 25oC.

HCOOH                       4,15%
CH3COOH                  1,33%
C6H5COOH                 2,50%
Na podstawie: Z. Dobkowska: Szkolny poradnik chemiczny, Warszawa 1990

Na podstawie podanych wartości stopnia dysocjacji uszereguj podane kwasy od najsłabszego do najmocniejszego.Zad.14.8 ID:2554

2012.V. / Zadanie 29. (3 pkt)
Reakcja glukozy z odczynnikiem Tollensa przebiega zgodnie z poniższym schematem:
CH2OH–(CHOH)4–CHO +Ag(NH3)2++OH→ CH2OH–(CHOH)4–COO + Ag + NH3 + H2O
a) (0-2) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem pobranych lub oddanych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania.
Równanie procesu redukcji:
....................................................................................................
Równanie procesu utleniania:
....................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) (0-1) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.
...CH2OH–(CHOH)4–CHO + ...Ag(NH3)2+ + ...OH
→ ...CH2OH–(CHOH)4–COO + ...Ag + ...NH3 + ...H2O

 Zad.14.9 ID:2173

2015 S / Zadanie 13. (2 pkt)
Szybkość przemiany zachodzącej wg schematu
cyklopropan → propen
jest wprost proporcjonalna do stężenia molowego cyklopropanu i wyraża się równaniem v=k·ccyklopropanu. W temperaturze 500 ºC stała szybkości tej reakcji k wynosi około 7 s–1.Na podstawie: P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2001.

W reaktorze o objętości równej 1 dm3 umieszczono 12 moli cyklopropanu i ogrzano do temperatury 500oC. Stwierdzono, że po 17 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji liczba moli cyklopropanu wyniosła 6, po 34 minutach wyniosła 3, a po 51 minutach była równa 1,5.

13.1. Oblicz szybkość opisanej reakcji w następujących momentach:
− początkową, v0
− po 17 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji, v1
− po 34 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji, v2
− po 51 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji, v3.
Wypełnij poniższą tabelę.

Czas, minuty 0 17 34 51
Szybkość, mol ·dm-3 ·s−1 v0=... v1=... v2=... v3=...


13.2. Zaznacz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.

Stosunek v1/v0 jest równy stosunkowi v2/v1 oraz v3/v2 i wynosi 1/2. P F
Okres półtrwania cyklopropanu w opisanej reakcji jest równy 17 minut. P F
Szybkość opisanej reakcji jest wprost proporcjonalna do odwrotności czasu, można więc ją wyrazić równaniem: v = a/t, w którym a oznacza wielkość stałą, zaś t oznacza czas. P F

 Zad.14.10 ID:1644

[2007]  Napisz równanie reakcji otrzymywania benzenu z pierwiastków, a następnie oblicz standardową entalpię tworzenia benzenu (w postaci cieczy), znając standardowe entalpie spalania grafitu, wodoru i benzenu.


Cgrafit + O2(g) → CO2(g)          ΔH10 = -393,50 kJ /mol

H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(c)       ΔH20 = -285,84 kJ /mol

C6H6(c) + 15/2 O2(g) → 6CO2(g)  + 3H2O(c)     ΔH30 = -3267,60 kJ /molZad.14.11 ID:2101

2016 S / Zadanie 28. (3 pkt)
Propano-1,2,3-triol (glicerol) można otrzymać z propenu w trzyetapowym procesie. Propen poddaje się reakcji z chlorem w fazie gazowej w temperaturze 500 °C. Ponieważ warunki te sprzyjają rodnikowemu mechanizmowi reakcji, nie następuje przyłączenie chloru do wiązania podwójnego, ale podstawienie jednego atomu chloru w grupie metylowej z utworzeniem 3-chloroprop-1-enu (reakcja numer 1). Powstały związek ulega hydrolizie, w wyniku czego powstaje nienasycony alkohol. Ponieważ większość halogenków reaguje z wodą zbyt wolno, aby reakcja przeprowadzana w ten sposób mogła mieć praktyczne znaczenie, hydrolizę prowadzi się, działając na halogenek wodnym roztworem wodorotlenku sodu lub potasu (reakcja numer 2). Otrzymany alkohol reaguje z nadtlenkiem wodoru w obecności katalizatora, w wyniku czego tworzy się propano-1,2,3-triol (reakcja numer 3).
Opisany trzyetapowy proces otrzymywania propano-1,2,3-triolu zilustrowano schematem.

propen ⎯⎯1→ 3-chloroprop-1-en ⎯⎯2→ prop-2-en-1-ol ⎯⎯3→ propano-1,2,3-triol

Napisz równania reakcji oznaczonych numerami 1, 2 oraz 3, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Jeżeli reakcja wymaga użycia
katalizatora, odpowiedniego środowiska lub ogrzewania, napisz to nad strzałką równania reakcji.


Równania reakcji:
1: ..............................................................................................
2: ..............................................................................................
3: ..............................................................................................Zad.14.12 ID:2212 2015 N / Informacja do zadań 15.–16.
Wykonano doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie.


Zadanie 15. (0–2)
Określ odczyn roztworu powstałego w probówce I i odczyn roztworu powstałego w probówce II oraz napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia.
Nr probówki Odczyn roztworu Równanie reakcji
I.    
II.    

Zadanie 16. (0–1)
Określ, jaką funkcję (kwasu czy zasady) według teorii Brønsteda−Lowryłrsquo;ego pełnią w reakcjach zachodzących podczas opisanego doświadczenia jony NH4+ i jony C17H35COO.

Jony NH4+ pełnią funkcję ...........................................................

Jony C17H35COO pełnią funkcję ............................................


Zad.14.13 ID:2904

2016 N / Zadanie 23. (0–2)
Próbkę 0,86 grama pewnego alkanu poddano całkowitemu spaleniu, a cały otrzymany w tej reakcji tlenek węgla(IV) pochłonięto w wodzie wapiennej, w której zaszła reakcja zgodnie z równaniem:
CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O
Otrzymany osad ważył po wysuszeniu 6 gramów.
Ustal wzór sumaryczny tego alkanu. W obliczeniach zastosuj wartości masy molowej reagentów zaokrąglone do jedności.Zad.14.14 ID:1658

2013 / Zadanie 8. (3 pkt)

Rozkład nadtlenku wodoru w obecności pewnego katalizatora przebiega według równania kinetycznego

v = k*c H2O2

Do próbki z roztworem nadtlenku wodoru o stężeniu 20,0 mol*dm –3 dodano katalizator i stwierdzono, że po upływie 5 minut stężenie nadtlenku wodoru zmalało do 14,5 mol*dm –3, po upływie 10 minut wynosiło 10,6 mol*dm –3, a po upływie 15 minut było równe 7,8 mol*dm –3. Stała szybkości reakcji w warunkach prowadzenia procesu wynosi k = 0,063 min –1 .

a) Korzystając z informacji, uzupełnij poniższą tabelę, a następnie narysuj wykres zależności stężenia nadtlenku wodoru od czasu.

czas, min 0 5 10 15
stężenie mol*dm–3        

 b) Na podstawie odpowiednich obliczeń i wykresu ustal, po jakim czasie szybkość reakcji będzie równa 0,819 mol·dm–3 ·min–1.

 

 Zad.14.15 ID:2011

[2012] Substancja A ulega rozkładowi zgodnie z równaniem:

A → B + C + D.

W reakcji tej powstają produkty w stosunku masowym

mB : mC : mD = 4 : 5 : 9.

Podaj masę substancji C powstałą w wyniku rozkładu 90 gramów substancji A.

Masa substancji C: ..................................................Zad.14.16 ID:1714

Próbna 2014 / Zadanie 1. (0−2)

Z konfiguracji elektronowej atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X wynika, że w tym atomie:

  • elektrony rozmieszczone są w czterech powłokach elektronowych
  • elektrony walencyjne rozmieszczone są w dwóch powłokach elektronowych
  • liczba elektronów walencyjnych sparowanych jest dwa razy większa od liczby elektronów niesparowanych
  • liczba elektronów niesparowanych jest większa niż jeden.

a) Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy pierwiastek X.

Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku
       

b) Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X opisujący rozmieszczenie elektronów walencyjnych w podpowłokach.

..............................................................................................................................Zad.14.17 ID:2574

2012.V. / Zadanie 9. (2 pkt)
W pewnych warunkach temperatury i ciśnienia, innych niż warunki normalne, odmierzono 1,00 dm3 gazowego paliwa, którego 55% objętości stanowił propan, 44% objętości stanowił butan, a 1% objętości – składniki niepalne.
Oblicz objętość tlenku węgla(IV), który powstanie w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia w wyniku całkowitego spalenia odmierzonej objętości paliwa zgodnie z równaniami
C3H8 + 5O2 →3CO2 + 4H2O i 2C4H10 + 13O2 →8CO2 + 10H2O
Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.Zad.14.18 ID:1354

[2007 R] W laboratorium etan otrzymuje się ogrzewając chlorometan z sodem.

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

2CH3Cl + 2Na --T-->CH3CH3 + 2NaCl

Napisz równanie reakcji otrzymywania n-butanu opisaną metodą.

Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.Zad.14.19 ID:1377

[2011] W laboratorium chemicznym alkany można otrzymać kilkoma sposobami, między innymi w reakcji halogenków alkilów z sodem przeprowadzonej w podwyższonej temperaturze. Przemiana ta prowadzi do wydłużenia łańcucha węglowego. Charakterystycznymi dla alkanów są przemiany z substancjami niepolarnymi. Taką reakcją jest podstawienie, np. atomu chloru w miejsce atomu wodoru, przebiegające pod wpływem światła lub ogrzania. Powstająca w tej przemianie monochloropochodna może – w podwyższonej temperaturze i w alkoholowym roztworze wodorotlenku potasu – ulegać reakcji eliminacji, tworząc związek nienasycony. Powstały alken przyłącza wodę w obecności kwasu siarkowego(VI), dając alkohol.
Opisane przemiany można przedstawić poniższym schematem.
CH3Cl  —1→ CH3CH3  —2→  CH3CH2Cl  —3→ CH2=CH24→ CH3CH2OH

a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji oznaczonych na podanym schemacie numerami 1, 3. Skorzystaj z informacji i w równaniach reakcji (nad strzałkami) napisz warunki, w jakich zachodzą te przemiany.

b) Określ, według jakiego mechanizmu: elektrofilowego, nukleofilowego czy rodnikowego przebiega reakcja oznaczona na schemacie numerem 2.

c) Określ, czy nieorganiczny reagent reakcji oznaczonej na schemacie numerem 4 jest czynnikiem elektrofilowym, czy nukleofilowym. Zad.14.20 ID:1816

[2012] Fosfor biały wydziela z roztworów niektóre metale, np. miedź, zgodnie z poniższym schematem.

P4 + CuSO4 + H2O → Cu + H3PO4 + H2SO4

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji,
stosując metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy............................................................

Równanie reakcji:

..... P4 + ..... CuSO4 + ..... H2O → ..... Cu + ..... H3PO4 + ..... H2SO4Zad.14.21 ID:1086

2017 N / Zadanie 5. (0–1)
W poniższej tabeli zestawiono wartości stałej równowagi reakcji syntezy amoniaku
w różnych temperaturach.

Temperatura, K 673 723 773 823 873
Stał równowagi 1,82⋅10−4 4,68⋅10−5 1,48⋅10−5 5,25⋅10−6 2,14⋅10−6

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Przeanalizuj dane dotyczące syntezy amoniaku. Następnie uzupełnij zdania wyrażeniami spośród podanych poniżej.
zmaleje         wzrośnie           nie zmieni się 

Jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost temperatury w warunkach izobarycznych (p = const), to wydajność reakcji syntezy amoniaku
..................., natomiast przy wzroście ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const) wydajność tego procesu ..........................
Jeżeli zmaleje temperatura w układzie, to szybkość reakcji syntezy amoniaku .......................... .

 Zad.14.22 ID:1736

Próbna 2014 / Zadanie 32. (0−3)
Zaszła reakcja glukozy z odczynnikiem Trommera zgodnie z poniższym schematem:
CH2OH–(CHOH)4–CHO + Cu(OH)2 + OH→ CH2OH–(CHOH)4–COO + Cu2O + H2O

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem pobranych lub oddanych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania.

Równanie procesu redukcji:

...................................................................................................................................

Równanie procesu utleniania:

.....................................................................................................................................

b) Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.
...CH2OH–(CHOH)4–CHO + ...Cu(OH)2 + ...OH→ ...CH2OH–(CHOH)4–COO + ...Cu2O + ...H2OZad.14.23 ID:2016

[2007] Czysty tytan lub jego stop o składzie masowym 85% Ti, 8% Al, 7% V stosowny jest np. do wytwarzania implantów.

Oblicz, ile moli tytanu i ile moli glinu zawiera tzw. gwóźdź ortopedyczny o masie 120 g wykonany ze stopu tytanu o podanym wyżej składzie.Zad.14.24 ID:2556

2012.V. / Zadanie 30. (3 pkt)
Pewien alkan o rozgałęzionym łańcuchu węglowym poddano chlorowaniu, otrzymując dwie izomeryczne monochloropochodne o masie molowej M=92,5 g/mol.
a) Napisz wzór sumaryczny alkanu poddanego chlorowaniu.

.......................................................................................................................

b) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) obu otrzymanych monochloropochodnych tego alkanu oraz podaj ich nazwy systematyczne.

Wzór 1

 

Wzór 2:

 

Nazwa 1:

 

Nazwa 2:

 Zad.14.25 ID:2174 2015 S / Zadanie 14. (3 pkt)
Kwas szczawiowy (etanodiowy) to najprostszy kwas dikarboksylowy o wzorze sumarycznym H2C2O4. Szczawian magnezu MgC2O4 jest bezbarwnym krystalicznym ciałem stałym, które trudno rozpuszcza się w wodzie. Kationy magnezu mają zdolność tworzenia z anionami szczawianowymi jonów kompleksowych o wzorze [Mg(C2O4)2]2–. Sole zawierające ten jon są rozpuszczalne w wodzie.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje o rozpuszczalności w wodzie szczawianów wybranych metali w temperaturze pokojowej.
CaC2O4  Na2C2O4 K2C2O4  BaC2O4
praktycznie
nierozpuszczalny
 rozpuszczalny  rozpuszczalny
 praktycznie
nierozpuszczalny
Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa,
Warszawa 2001 oraz W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

14.1. Sformułuj hipotezę na temat zachowania szczawianu magnezu w kontakcie z roztworem zawierającym jony szczawianowe. Uwzględnij wytrącanie lub roztwarzanie związków magnezu.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

14.2. Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg potwierdzi sformułowaną hipotezę.
Uzupełnij poniższy schemat − wpisz wzory soli wybranych spośród następujących:

− CaC2O4
− K2C2O4
− MgCl2
− MgCO3
Schemat doświadczenia:
zadania


14.3. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w czasie doświadczenia.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
Zad.14.26 ID:2215

2015 N / Zadanie 18. (0–2)
W temperaturze 20oC rozpuszczalność azotanu(V) potasu jest równa 31,9 grama na 100 gramów wody.
Oblicz stężenie molowe nasyconego wodnego roztworu azotanu(V) potasu w temperaturze 20oC, jeżeli gęstość roztworu jest równa 1,16 g · cm−3 .
Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2004.Zad.14.27 ID:2888

2016 N / Informacja do zadań 2.–3. W poniższej tabeli zestawiono wybrane właściwości fizyczne potasu i wapnia.

Nazwa pierwiastka Temperatura topnienia, K Gęstość, g·cm−3 
potas 336,43 0,86
wapń 1115,00 1,55

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Zadanie 2. (0–1) Oceń,  czy  podane  poniżej  informacje  są  prawdziwe.  Zaznacz  P,  jeśli  informacja  jest  prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Podczas reakcji wapnia i potasu z wodą te metale pływają po powierzchni wody, ponieważ gęstość każdego z nich jest mniejsza od gęstości wody. P/F      
2. Atomy wapnia i potasu, oddając elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o konfiguracji elektronowej tego samego gazu szlachetnego. P/F      
3. Atomy wapnia są mniejsze od atomów potasu; dwudodatnie jony wapnia są mniejsze od jednododatnich jonów potasu.  P/F      

Zadanie 3. (0–1) Na  podstawie  informacji  i  układu  okresowego  pierwiastków  uzupełnij  poniższe  zdania.  Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.
1. Węzły  sieci  krystalicznych  wapnia,  jak  i  potasu  obsadzone  są  (dodatnio  /  ujemnie) naładowanymi  jonami  zwanymi  rdzeniami  atomowymi.  Pomiędzy  rdzeniami  atomowymi  obecne  są słabo  związane  elektrony  walencyjne,  które  mogą wędrować  swobodnie  przez  kryształ   metalu.   Dlatego   zarówno   wapń,   jak   i   potas   odznaczają   się   (dużą  /  małą) przewodnością elektryczną.
2.  Temperatura  topnienia  wapnia  jest  (niższa  /  wyższa)  niż  temperatura  topnienia  potasu,    co    wynika    między    innymi    (z    silniejszego  /  ze    słabszego)    wiązania    metalicznego,    utworzonego z udziałem (mniejszej  /  większej) liczby elektronów walencyjnych. Zad.14.28 ID:237

2018 N / Informacja do zadań 16.–17.
Wartości pH wody oraz wodnych roztworów kwasów i wodorotlenków mogą ulegać znacznym zmianom podczas dodawania do nich mocnych kwasów lub zasad. Istnieją jednak roztwory, których pH zmienia się nieznacznie po dodaniu mocnego kwasu lub zasady na skutek reakcji składników roztworu z jonami wodorowymi lub jonami wodorotlenkowymi. Nazywamy je buforami pH. Buforowe właściwości mają roztwory zawierające sprzężoną parę kwas–zasada Brønsteda w podobnych stężeniach, np.: słaby kwas i jego sól z mocną zasadą, słabą zasadę i jej sól z mocnym kwasem, słaby kwas wieloprotonowy i jego wodorosól lub mieszaninę wodorosoli.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Zadanie 16. (0–1)
Przykładem buforu pH jest bufor octanowy, który otrzymuje się przez rozpuszczenie w wodzie kwasu etanowego (octowego) i etanianu (octanu) sodu.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. W buforze octanowym sprzężoną parę kwas–zasada stanowią obecne w nim cząsteczki kwasu octowego i aniony octanowe. P F
2. Dodanie mocnego kwasu do buforu octanowego tylko nieznacznie wpłynie na zmianę pH tego roztworu, ponieważ jony wodorowe pochodzące od mocnego kwasu zostaną związane w wyniku reakcji opisanej równaniem:
CH3COO + H3O+ ⇄ CH3COOH + H2O        P F
3. Działanie buforu pH polega na tym, że po dodaniu mocnego kwasu zasada Brønsteda reaguje z jonami wodorowymi, a po dodaniu mocnej zasady kwas Brønsteda reaguje z jonami wodorotlenkowymi. P F

Zadanie 17. (0–1)
Jednym z buforów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi jest bufor fosforanowy, który można otrzymać przez rozpuszczenie dwóch wodorosoli kwasu ortofosforowego(V) w wodzie.
Napisz w formie jonowej skróconej dwa równania reakcji ilustrujące działanie opisanego buforu fosforanowego. Przyjmij, że substraty reagują w stosunku molowym 1 : 1.
............................... + H3O+ ⇄ ............................... + ...............................
............................... + OH ⇄ ............................... + ...............................Zad.14.29 ID:1087

2017 N / Zadanie 6. (0–2)
W mieszaninie wodoru i azotu użytej do syntezy amoniaku zawartość wodoru wyrażona w procentach objętościowych jest równa 75%. Wydajność reakcji syntezy amoniaku przeprowadzonej w temperaturze T i pod ciśnieniem p jest równa 93%.
Oblicz wyrażoną w procentach objętościowych zawartość amoniaku w mieszaninie poreakcyjnej.Zad.14.30 ID:1099

2017 N /

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych:
alkany typ mechanizm reakcji
gdzie R - grupa alkilowa

Zadanie 19. (0–1)

 

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego przebiegła reakcja oznaczona na schemacie numerem 3.
Uzupełnij tabelę – wpisz barwy mieszaniny reakcyjnej przed reakcją i po reakcji, jakie można było zaobserwować w czasie tego doświadczenia.

 

Barwa mieszaniny reakcyjnej
przed reakcją po reakcji
   

 Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.