Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 14

Zad.14.1 ID:1799

[2009] Krzemian wapnia można otrzymać w wyniku reakcji przebiegającej zgodnie ze schematem:

CaSO4 + C + SiO2(temp.)→ CaSiO3 + SO2↑ + CO2

Stosując metodę bilansu elektronowego, dobierz współczynniki stechiometryczne i zapisz równanie tej reakcji.

Bilans elektronowy: ..........................
Równanie reakcji: .............................



Zad.14.2 ID:1129

2017 N / Zadanie 31. (0–1)
Kwas adypinowy jest ważnym surowcem w produkcji tworzyw sztucznych. Na skalę techniczną otrzymuje się go przez utlenianie mieszaniny cykloheksanonu oraz cykloheksanolu. Poniżej przedstawiono równania tych przemian.
kwas adypinowy otrzymywanie
Na podstawie: K. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.
Podaj liczbę moli elektronów oddawanych przez 1 mol cykloheksanonu i 1 mol cykloheksanolu podczas opisanych przemian.
Przemiana I: ...............................
Przemiana II: ..............................



Zad.14.3 ID:357

2018 S / Zadanie 3. (1 pkt)
Elektrony w atomach są przyciągane przez jądro, więc usunięcie elektronu z powłoki wymaga nakładu energii, która jest nazywana energią jonizacji. Pierwsza energia jonizacji to minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od atomu. Druga energia jonizacji jest minimalną energią potrzebną do usunięcia drugiego elektronu (z jednododatniego jonu). W odpowiednich warunkach od atomu można oderwać kolejne elektrony. Rozróżnia się zatem pierwszą, drugą i kolejne energie jonizacji.
W poniżej tabeli przedstawiono wartości kolejnych (trzech) energii jonizacji glinu.

Energia jonizacji, kJ · mol–1
pierwsza druga trzecia
577,6 1816,7 2744,8

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004 oraz K.−H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.
Uzupełnij poniższe zdanie, tak aby powstała informacja prawdziwa, i wyjaśnij, dlaczego wybrana energia jonizacji ma najniższą wartość.
Spośród podanych wartości energii jonizacji najniższą wartość ma (pierwsza / druga / trzecia) energia jonizacji, ponieważ ..............................
................................................................



Zad.14.4 ID:2008

[2008] Nadtlenek wodoru jest związkiem nietrwałym. Ulega reakcji rozkładu według równania

2H2O2 → 2H2O + O2

Oblicz objętość tlenu w warunkach normalnych, który powstał w wyniku rozkładu 85 g czystego nadtlenku wodoru.



Zad.14.5 ID:1629

[2010] Poniżej podano wzory pięciu związków chemicznych.

Podkreśl te wzory, które przedstawiają związki chemiczne występujące w postaci kryształów jonowych (tak jak chlorek sodu), a nie zbiorów cząsteczek.

CCl4    Li2O    SO2    CS2    BaBr2



Zad.14.6 ID:1822

2014 / Informacja do zadań 24.–26.

Do probówek zawierających zakwaszone roztwory wodne odpowiednio manganianu(VII) potasu (probówka I) i jodku potasu (probówka II) dodano roztwór wodny nadtlenku wodoru. Zaobserwowano zmiany barwy zawartości obu probówek i inne objawy świadczące o przebiegu reakcji chemicznych

 

Zadanie 24. (2 pkt)

Opisz obserwowane zmiany barw, które świadczą o przebiegu reakcji w probówkach I i II (uwzględnij barwę zawartości obu probówek przed reakcją i po jej zajściu).

Probówka I:..................................................................................................

Probówka II:...................................................................................................

 

Zadanie 25. (2 pkt)

Podaj wzór chemiczny utleniacza i reduktora w reakcjach zachodzących w probówkach I i II.

Probówka Wzór utleniacza Wzór reduktora
I.    
II.    

 

Zadanie 26. (2 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji chemicznych, które przebiegły w probówkach I i II.

Probówka I:...................................................................................................

Probówka II:...................................................................................................



Zad.14.7 ID:1743

[2008] [R]

Przeanalizuj położenie selenu w układzie okresowym i określ podstawowe właściwości tego pierwiastka. Uzupełnij poniższą tabelę.

1. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie
podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok)
.........
2. Najniższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych .........
3. Najwyższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych .........
4. Wzór związku selenu z wodorem .........
5. Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwyższy stopień
utlenienia
.........
6. Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny,
kwasowy, obojętny) tlenku selenu, o którym jest mowa w p. 5.
.........

 



Zad.14.8 ID:1105

2017 N / Informacja do zadań 24.–25.
W wysokiej temperaturze może zachodzić rozkład metanu na substancje proste zgodnie z równaniem:
CH4 (g)⇄C(s) + 2H2 (g)
Miarą wydajności tej reakcji jest równowagowy stopień przemiany metanu x, który wyraża się wzorem:
      n0[CH4] - n[CH4]
x = ———————-−
             n0[CH4]
W tym wzorze n0[CH4] oznacza początkową liczbę moli metanu, a n[CH4] – liczbę moli tego gazu pozostałego po ustaleniu się stanu równowagi. Poniżej przedstawiono zależność równowagowego stopnia przemiany metanu x od temperatury dla trzech wartości ciśnienia.
kinetyka  równowagi zadania
Na podstawie: P. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny, Warszawa 2013.
Zadanie 24. (0–1)
Określ, czy ΔH opisanej reakcji rozkładu metanu jest większa od zera, czy – mniejsza od zera. Odpowiedź uzasadnij.
...........................................................................................................................

Zadanie 25. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego wydajność opisanej reakcji maleje ze wzrostem ciśnienia.
...............................................................................................................................



Zad.14.9 ID:1108

2017 N / Zadanie 27.1. (0–1)
Oznaczanie zawartości fenolu w ściekach przemysłowych możne przebiegać w kilku etapach opisanych poniżej.
Etap I: Otrzymywanie bromu.
Etap II: Bromowanie fenolu.
Etap III: Wydzielanie jodu.
Etap IV: Miareczkowanie jodu.
Podczas etapu I (oznaczania zawartości fenolu) zachodzi reakcja jonów bromkowych z jonami bromianowymi(V) –  BrO3 – w roztworze o odczynie kwasowym. Produktami tej przemiany są brom i woda.
Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas opisanego procesu (etapu I). Uwzględnij środowisko reakcji.
Równanie reakcji redukcji:
.............................................................................
Równanie reakcji utleniania:
.............................................................................



Zad.14.10 ID:1649

[2009]  Oceń, jak zmieni się (wzrośnie czy zmaleje) wydajność reakcji tworzenia SO2 zilustrowanej równaniem:

2H2S(g) + 3O2 (g) ⇄ 2SO2(g) + 2H2O(g)        ΔH = –1038 kJ

jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi

a) podwyższymy temperaturę

b) usuniemy część wody:



Zad.14.11 ID:1819

[2011] Poniżej przedstawiony jest schemat reakcji:

MnO42− + H+ → MnO4 + MnO2 + H2O

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas tej przemiany.

Równanie reakcji redukcji: ...................................

Równanie reakcji utleniania:.................................

b) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

...MnO42− + ...H+ → ...MnO4 + ...MnO2 + ...H2O

c) Napisz, jakie funkcje pełnią jony MnO42− w tej reakcji.

.........................................................................



Zad.14.12 ID:1611

[2013] (3 pkt) Jednym z promieniotwórczych izotopów strontu jest 90Sr. Jego okres półtrwania wynosi około 28 lat. Izotop ten jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ ze względu na swoje właściwości chemiczne łatwo wbudowuje się w tkankę kostną w miejsce nieradioaktywnego izotopu innego pierwiastka.

a) Oblicz, po jakim czasie z próbki 90Sr o masie 51,2 mg pozostanie 0,4 mg tego izotopu.

b) Podaj symbol chemiczny pierwiastka, w miejsce którego wbudowuje się stront.



Zad.14.13 ID:2909

2016 N / Zadanie 31. (0–2)
Przygotowano dwa wodne roztwory kwasu metanowego (mrówkowego) o temperaturze t = 20oC: roztwór pierwszy o pH = 1,9 i roztwór drugi o nieznanym pH. Stopień dysocjacji kwasu w roztworze pierwszym jest równy 1,33%, a w roztworze drugim wynosi 4,15%.
Na podstawie: Z. Dobkowska, K. Pazdro, Szkolny poradnik chemiczny, Warszawa 1990.
Oblicz pH roztworu, w którym stopień dysocjacji kwasu metanowego jest równy 4,15%. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku. Oceń, czy wyższa wartość stopnia dysocjacji kwasu w roztworze oznacza, że roztwór ten ma bardziej kwasowy odczyn.



Zad.14.14 ID:1966

Próbna 2014 / Zadanie 36.(0-1)

Aminokwasy pod wpływem kwasu azotowego(III), otrzymywanego w środowisku reakcji ze względu na jego nietrwałość, ulegają deaminacji, która przebiega zgodnie z poniższym schematem:

R-CH(NH2)COOH + HNO2 → R-CH(OH)COOH + N2+ H2O

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji obojętnego aminokwasu o wzorze sumarycznym C3H7NO3 z kwasem azotowym(III).
................................................................................................................



Zad.14.15 ID:287

2018 N / Informacja do zadań 28.–29.
Chlorowcopochodne alkanów reagują z metalicznym litem, w wyniku czego tworzą związki litoorganiczne (których wzór w uproszczeniu można zapisać jako RLi). Reakcja przebiega zgodnie ze schematem:
RX +2Li → RLi + LiX
Związki litoorganiczne gwałtownie reagują z wodą z wydzieleniem wolnego węglowodoru. Roztwór po takiej reakcji ma odczyn zasadowy. W reakcjach związków litoorganicznych z jodkiem miedzi(I) powstaje związek miedziolitoorganiczny R2CuLi zgodnie z poniższym schematem:
2RLi + CuI → R2CuLi + LiI
Związek R2CuLi jest zwany odczynnikiem Gilmana. Ten odczynnik może reagować z inną chlorowcopochodną, w wyniku czego tworzy odpowiedni węglowodór (R–R'), co zilustrowano schematem:
R2CuLi + R'X → R–R' + LiX + RCu
Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2000.
Zadanie 28.1. (0–2)
Napisz:
• w formie cząsteczkowej równanie reakcji chloroetanu z litem. Związki organiczne przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych).

................................................................................................
• w formie cząsteczkowej równanie reakcji metylolitu (CH3Li) z wodą.
................................................................................................

Zadanie 28.2. (0–1)
Przeprowadzono reakcję, podczas której na drugorzędową chloropochodną alkanu podziałano odczynnikiem Gilmana. Wśród produktów reakcji obecny był 2-metylopropan.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie opisanej reakcji. Chloropochodną alkanu oraz 2-metylopropan przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych).
.....................................................................................................

Zadanie 29. (0–1)
Temperatura topnienia butylolitu (C4H9Li) jest znacznie niższa od 0 °C.
Na podstawie różnicy elektroujemności między litem a węglem oraz informacji wprowadzającej dotyczącej temperatury topnienia butylolitu określ rodzaj wiązania węgiel – lit.
...........................................



Zad.14.16 ID:1853

2013/ Zadanie 14. (1 pkt)

Do 100 g wodnego roztworu NaOH o stężeniu 10% masowych dodano 100 g kwasu solnego o stężeniu 10% masowych.

Spośród podanych poniżej zależności wybierz i podkreśl tę, która jest prawdziwa dla otrzymanego roztworu.

pH > 7         pH = 7        pH < 7



Zad.14.17 ID:1101

2017 N / 
Ozon, odczynnik utleniający, ma zdolność rozszczepiania wiązania podwójnego. W niskiej temperaturze ozon szybko przyłącza się do wiązań podwójnych, w wyniku czego daje cykliczne produkty pośrednie, które ulegają przegrupowaniu do ozonków. Ostatecznym efektem reakcji ozonolizy jest rozszczepienie wiązania podwójnego. Każdy z dwóch atomów węgla, pierwotnie związanych wiązaniem podwójnym, w produktach rozszczepienia jest połączony podwójnym wiązaniem z atomem tlenu.
pochodne węglowodorów aldehydy ketony
Zadanie 21. (0–1)
Pewien związek organiczny ma następujący wzór półstrukturalny (grupowy):
HOC–CH2–CH2–CH2–CH2–CHO
Spośród podanych poniżej wzorów węglowodorów I–III wybierz wzór związku, który – poddany ozonolizie – utworzył tylko jeden produkt przedstawiony powyższym wzorem.
Podaj numer, którym oznaczono wzór wybranego związku. Następnie napisz wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, który – poddany ozonolizie – utworzył tylko jeden produkt końcowy o nazwie etanal.
węglowodory

Numer, którym oznaczono wzór wybranego związku: ....................
Wzór węglowodoru, który – poddany ozonolizie – utworzył etanal jako jedyny produkt:
.......................................................



Zad.14.18 ID:2622

2016 N / Zadanie 38. (0–1)
Roztwór wodny kwasu dehydroaskorbinowego ma odczyn obojętny. Kwas ten ulega jednak działaniu wodnych roztworów wodorotlenków metali, w wyniku czego tworzą się sole. W tej reakcji rozerwaniu ulega wiązanie estrowe, co prowadzi do otwarcia pierścienia cząsteczki.
Uzupełnij podany niżej schemat opisanej reakcji – wpisz wzór półstrukturalny (grupowy) jej organicznego produktu.
kwas dehydroaskorbinowy



Zad.14.19 ID:1358

[2009 R] Podaj liczbę wszystkich wiązań σ i wiązań π w cząsteczce węglowodoru o podanym wzorze.

zadania maturalne węglowodory

Liczba wiązań σ: .....................
Liczba wiązań π: .....................



Zad.14.20 ID:1632

[2011]   Podaj liczbę wszystkich wiązań σ i wiązań π w cząsteczce związku organicznego o wzorze:

CH≡CCHO



Zad.14.21 ID:1103

2017 N / Zadanie 22. (0–2)
Spośród izomerycznych alkenów o wzorze sumarycznym C6H12 tylko alkeny A i B utworzyły w reakcji z HCl (jako produkt główny) halogenek alkilowy o wzorze:
alkeny izomery
O tych alkenach wiadomo także, że alken A występuje w postaci izomerów geometrycznych cis–trans, a alken B – nie.
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) alkenów A i B. Wyjaśnij, dlaczego alken B nie występuje w postaci izomerów geometrycznych cis–trans.

Wzór alkenu A: .............................................

Wzór alkenu B: .............................................

Wyjaśnienie: .................................................



Zad.14.22 ID:2184 2015 S / Zadanie 21. (2 pkt)
Krzem tworzy z wodorem związki zwane silanami, których struktura jest analogiczna do struktury węglowodorów nasyconych i wyraża się ogólnym wzorem SinH2n+2. Cząsteczka najprostszego silanu zawiera jeden atom krzemu.

Napisz wzór sumaryczny najprostszego silanu. Określ typ hybrydyzacji walencyjnych orbitali atomowych atomu krzemu w cząsteczce tego związku.

Wzór: ........................................................... Typ hybrydyzacji: ..........................................


Zad.14.23 ID:1556

2014 / Zadanie 34. (2 pkt) Poniżej przedstawiono schemat przemian, jakim ulegają pochodne węglowodorów. Symbolami R i R1 oznaczono grupy alkilowe.

RCH2OH —[O]→ Związek I —[O]→Związek II —ROH, stęż H2SO4→ Związek III —NaOH→Związek IV

Wypełnij tabelę, wpisując ogólne wzory pochodnych związku RCH2OH, które na schemacie oznaczono numerami I–IV.

Nr związku Wzór ogólny związku
I

 

II

  

III

  

IV

  

 



Zad.14.24 ID:2224 2015 N / Zadanie 32.
Furfural jest pochodną furanu. W cząsteczce furfuralu występuje grupa funkcyjna, która łatwo redukuje się w obecności wodoru, co prowadzi do powstania alkoholu furfurylowego. Na gorąco, pod wpływem wodorotlenku miedzi(II), grupa ta się utlenia, w wyniku czego powstaje kwas pirośluzowy.
zadania
Wzór furfuralu
Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Zadanie 32.1. (0–1)
Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony alkoholu furfurylowego, otrzymanego na drodze redukcji furfuralu.



..................................................................................................

Zadanie 32.2. (0–1)
Uzupełnij poniższy schemat, tak aby otrzymać równanie opisanej reakcji otrzymywania kwasu pirośluzowego. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.
zadania




Zad.14.25 ID:1987

2013 / Zadanie 31. (1 pkt)

Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Zdanie P/F
1. α-D-glukoza i β-D-glukoza stanowią parę enancjomerów.  
2. Jeżeli disacharyd jest nieredukujący, to nie wykazuje czynności optycznej.  
3. Glukoza jest końcowym produktem hydrolizy skrobi i celulozy.  

 



Zad.14.26 ID:1914

[2010]  [R]

Poniżej podano wartości stopnia dysocjacji trzech kwasów karboksylowych w ich wodnych roztworach o stężeniu 0,1 mol/dm3 w temperaturze 25oC.

HCOOH                       4,15%
CH3COOH                  1,33%
C6H5COOH                 2,50%
Na podstawie: Z. Dobkowska: Szkolny poradnik chemiczny, Warszawa 1990

Na podstawie podanych wartości stopnia dysocjacji uszereguj podane kwasy od najsłabszego do najmocniejszego.



Zad.14.27 ID:2554

2012.V. / Zadanie 29. (3 pkt)
Reakcja glukozy z odczynnikiem Tollensa przebiega zgodnie z poniższym schematem:
CH2OH–(CHOH)4–CHO +Ag(NH3)2++OH→ CH2OH–(CHOH)4–COO + Ag + NH3 + H2O
a) (0-2) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem pobranych lub oddanych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania.
Równanie procesu redukcji:
....................................................................................................
Równanie procesu utleniania:
....................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) (0-1) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.
...CH2OH–(CHOH)4–CHO + ...Ag(NH3)2+ + ...OH
→ ...CH2OH–(CHOH)4–COO + ...Ag + ...NH3 + ...H2O

 



Zad.14.28 ID:2173

2015 S / Zadanie 13. (2 pkt)
Szybkość przemiany zachodzącej wg schematu
cyklopropan → propen
jest wprost proporcjonalna do stężenia molowego cyklopropanu i wyraża się równaniem v=k·ccyklopropanu. W temperaturze 500 ºC stała szybkości tej reakcji k wynosi około 7 s–1.Na podstawie: P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2001.

W reaktorze o objętości równej 1 dm3 umieszczono 12 moli cyklopropanu i ogrzano do temperatury 500oC. Stwierdzono, że po 17 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji liczba moli cyklopropanu wyniosła 6, po 34 minutach wyniosła 3, a po 51 minutach była równa 1,5.

13.1. Oblicz szybkość opisanej reakcji w następujących momentach:
− początkową, v0
− po 17 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji, v1
− po 34 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji, v2
− po 51 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji, v3.
Wypełnij poniższą tabelę.

Czas, minuty 0 17 34 51
Szybkość, mol ·dm-3 ·s−1 v0=... v1=... v2=... v3=...


13.2. Zaznacz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.

Stosunek v1/v0 jest równy stosunkowi v2/v1 oraz v3/v2 i wynosi 1/2. P F
Okres półtrwania cyklopropanu w opisanej reakcji jest równy 17 minut. P F
Szybkość opisanej reakcji jest wprost proporcjonalna do odwrotności czasu, można więc ją wyrazić równaniem: v = a/t, w którym a oznacza wielkość stałą, zaś t oznacza czas. P F

 



Zad.14.29 ID:1644

[2007]  Napisz równanie reakcji otrzymywania benzenu z pierwiastków, a następnie oblicz standardową entalpię tworzenia benzenu (w postaci cieczy), znając standardowe entalpie spalania grafitu, wodoru i benzenu.


Cgrafit + O2(g) → CO2(g)          ΔH10 = -393,50 kJ /mol

H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(c)       ΔH20 = -285,84 kJ /mol

C6H6(c) + 15/2 O2(g) → 6CO2(g)  + 3H2O(c)     ΔH30 = -3267,60 kJ /mol



Zad.14.30 ID:2101

2016 S / Zadanie 28. (3 pkt)
Propano-1,2,3-triol (glicerol) można otrzymać z propenu w trzyetapowym procesie. Propen poddaje się reakcji z chlorem w fazie gazowej w temperaturze 500 °C. Ponieważ warunki te sprzyjają rodnikowemu mechanizmowi reakcji, nie następuje przyłączenie chloru do wiązania podwójnego, ale podstawienie jednego atomu chloru w grupie metylowej z utworzeniem 3-chloroprop-1-enu (reakcja numer 1). Powstały związek ulega hydrolizie, w wyniku czego powstaje nienasycony alkohol. Ponieważ większość halogenków reaguje z wodą zbyt wolno, aby reakcja przeprowadzana w ten sposób mogła mieć praktyczne znaczenie, hydrolizę prowadzi się, działając na halogenek wodnym roztworem wodorotlenku sodu lub potasu (reakcja numer 2). Otrzymany alkohol reaguje z nadtlenkiem wodoru w obecności katalizatora, w wyniku czego tworzy się propano-1,2,3-triol (reakcja numer 3).
Opisany trzyetapowy proces otrzymywania propano-1,2,3-triolu zilustrowano schematem.

propen ⎯⎯1→ 3-chloroprop-1-en ⎯⎯2→ prop-2-en-1-ol ⎯⎯3→ propano-1,2,3-triol

Napisz równania reakcji oznaczonych numerami 1, 2 oraz 3, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Jeżeli reakcja wymaga użycia
katalizatora, odpowiedniego środowiska lub ogrzewania, napisz to nad strzałką równania reakcji.


Równania reakcji:
1: ..............................................................................................
2: ..............................................................................................
3: ..............................................................................................



Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.