Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 18

Zad.18.1 ID:1854

2013/ Zadanie 15. (2 pkt)

Przygotowano 200 gramów wodnego roztworu maltozy o stężeniu 25,65% masowych. Po częściowej hydrolizie maltozy zachodzącej zgodnie z równaniem:

C12H22O11 + H2O —(kat.)→ 2C6H12O6

sumaryczna liczba moli cukrów redukujących (glukozy i maltozy) w roztworze wynosiła 0,28 mola.

Oblicz stężenie glukozy, wyrażone w procentach masowych, w roztworze powstałym po częściowej hydrolizie maltozy. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

M C12H22O11 = 342 g · mol–1 , M C6H12O6 = 180 g · mol–1 .Zad.18.2 ID:1351

[2010] Spośród przedstawionych wzorów podkreśl ten, który przedstawia budowę fragmentu łańcucha polimeru stanowiącego produkt reakcji przebiegającej wg schematu:

eten -> polimer

zadania maturalne chemiaZad.18.3 ID:1810

[2010] Po delikatnym ogrzaniu węgiel reaguje ze stężonym roztworem kwasu azotowego(V) zgodnie ze schematem:

C + HNO3 (stęż.) → CO2↑ + NO2↑ + H2O

a) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

... C + ... HNO3 (stęż.) → ... CO2↑ + ... NO2↑ + ... H2O

b) Podaj stosunek molowy utleniacza do reduktora.

Stosunek molowy utleniacza do reduktora: ...........................Zad.18.4 ID:1650

[2009] Szybkość pewnej reakcji zachodzącej w fazie gazowej wyraża się równaniem kinetycznym

v = k · cA2· cB.

Przedstaw zależność między początkową i końcową szybkością tej reakcji oraz oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli przy niezmienionej ilości reagentów i niezmienionej temperaturze ciśnienie reagujących gazów zmaleje dwukrotnie.Zad.18.5 ID:1375

[2011] Do całkowitego uwodornienia 1 mola cząsteczek węglowodoru X zużyto 2 mole cząsteczek wodoru. Produktem tej reakcji jest 2,2-dimetylobutan.

a) Spośród przedstawionych wzorów wybierz ten, który przestawia węglowodór X.

zadania matura chemia

b) Napisz, stosując wzory sumaryczne związków organicznych, równanie reakcji całkowitego uwodornienia węglowodoru X.

c)  Oblicz w procentach masowych zawartość węgla w produkcie reakcji całkowitego uwodornienia węglowodoru X. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych: MC=12,00g·mol−1 , MH=1,00g·mol−1 .

 Zad.18.6 ID:1766

[2010]  [R]

Chlor tworzy tlenki, w których przyjmuje różne stopnie utlenienia. Tlenek, w którym chlor występuje na najwyższym stopniu utlenienia, otrzymuje się w reakcji odwodnienia (dehydratacji) kwasu chlorowego zawierającego chlor na tym samym stopniu utlenienia.

Napisz równanie reakcji otrzymywania tego tlenku powyższą metodą.Zad.18.7 ID:2889

2016 N / Zadanie 20. (0–2)
Do próbki o masie m, która zawierała mieszaninę stałego węglanu wapnia i stałego wodorowęglanu wapnia w stosunku molowym = nCaCO3 : nCa(HCO3)2 1 : 2, dodano nadmiar kwasu solnego. W wyniku zachodzących reakcji zebrano 5,6 dm3 tlenku węgla(IV) odmierzonego w warunkach normalnych. Opisane przemiany prowadzące do wydzielenia gazu można zilustrować równaniami:
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

Oblicz masę m opisanej próbki. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100%.Zad.18.8 ID:1538

[2012] Poniżej przedstawiono schematy reakcji, którym może ulegać chloroetan w środowisku zasadowym, tworząc zależnie od warunków produkty organiczne X lub Y.


1) CH3CH2Cl + OH- --etanol, 80st.C--> X + Cl- + H2O
2) CH3CH2Cl + OH- --H2O, temp. pokojowa--> Y + Cl-
 

a) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków X i Y.
 

Wzór związku X: .............................. Wzór związku Y: ................................
 

b) Stosując podział charakterystyczny dla chemii organicznej, określ typ reakcji 1. i 2.


Reakcja 1) .................................................................
Reakcja 2) .................................................................Zad.18.9 ID:565

2018 S / Zadanie 23. (1 pkt)
Cząsteczki jednego z izomerów konstytucyjnych o wzorze C4H9Cl są chiralne.
Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) tego izomeru.Zad.18.10 ID:1091

2017 N /
Węglany w roztworach wodnych ulegają hydrolizie anionowej, która polega na dysocjacji zasadowej anionu, zgodnie z równaniem:
CO32− + H2O ⇄ HCO3 + OH
Drugi etap hydrolizy polegający na reakcji jonu HCO3 z wodą zachodzi w tak małym stopniu, że nie ma wpływu na pH roztworu.
Zadanie 10. (0–1)
Dla przemiany zilustrowanej powyższym równaniem napisz wzory kwasów i zasad tworzących w tej reakcji sprzężone pary. Uzupełnij poniższą tabelę.

  Kwas Zasada
Sprzężona para 1.    
Sprzężona para 2.    


Zadanie 11. (0–1)
Oceń, czy podwyższenie pH roztworu, w którym przebiegła reakcja zilustrowana powyższym równaniem, poskutkuje zmniejszeniem, czy – zwiększeniem stężenia anionów węglanowych CO32−
.............................................................................................Zad.18.11 ID:2897

2016 N / Zadanie 16.
W wyniku niektórych reakcji chemicznych powstają mieszaniny niejednorodne.
Zaprojektuj doświadczenie prowadzące do powstania niejednorodnej mieszaniny, w której skład wchodzi wodny roztwór kwasu siarkowego(VI).

Zadanie 16.1. (0–1)
Uzupełnij schemat doświadczenia. Wybierz i zaznacz po jednym wzorze odczynnika w zestawach I i II.
zadania maturalne chemia

Zadanie 16.2. (0–1)
Opisz obserwowane zmiany zawartości probówki podczas przeprowadzonego doświadczenia przy założeniu, że reagentów użyto w ilościach stechiometrycznych (należy opisać wygląd zawartości probówki przed dodaniem odczynnika z zestawu I oraz po zajściu reakcji chemicznej).

Przed dodaniem odczynnika: ..............................................................................
Po zajściu reakcji: .............................................................................................

Zadanie 16.3. (0–1)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej podczas przeprowadzonego doświadczenia przy założeniu, że reagentów użyto w ilościach stechiometrycznych.

.........................................................................................................................

Zadanie 16.4. (0–1)
Podaj nazwę metody, którą należy zastosować w celu wyodrębnienia wodnego roztworu kwasu siarkowego(VI) z mieszaniny poreakcyjnej.

..........................................................................................................................Zad.18.12 ID:1638

2013 / Zadanie 7. (2 pkt)

W poniższej tabeli podano schematyczne zapisy równań i informacje o przebiegu dwóch reakcji chemicznych.

  Schematyczny zapis
równania reakcji
Informacja dotycząca przebiegu reakcji
Reakcja 1. 2AB(g) ⇄ A2(g) + B2 (g) Podwyższenie temperatury układu
znajdującego się w stanie równowagi powoduje
spadek wydajności reakcji otrzymywania
substancji A2.
Reakcja 2.  X2(g) + 3Y2 (g) ⇄ 2XY3(g) Podczas otrzymywania produktu XY3 ciepło
jest przekazywane z układu do otoczenia.

 a) Na podstawie powyższego opisu określ typ reakcji 1. i typ reakcji 2. ze względu na ich efekt cieplny.


Reakcja 1. ..............................................................................................

Reakcja 2. ...............................................................................................

Załóżmy, że oba rozważane układy osiągnęły w pewnej temperaturze stan równowagi.

b) Wskaż numer reakcji, której wydajność nie zmieni się po zmianie ciśnienia panującego w układzie.

....................................Zad.18.13 ID:1566

P2013 / Zadanie 11. (1p.)
Dokończ zdanie, zaznaczając wniosek A. albo B. i jego uzasadnienie 1. albo 2.

Jeśli do kwasu fluorowodorowego dodamy kryształek fluorku potasu, to po jego rozpuszczeniu pH roztworu [A / B], ponieważ stopień dysocjacji kwasu ulegnie [1 / 2].

A. wzrośnie   B. zmaleje

1. zwiększeniu   2. zmniejszeniuZad.18.14 ID:2894

2016 N / Zadanie 11. (0–2)
W temperaturze 20oC rozpuszczalność pentahydratu tiosiarczanu sodu Na2S2O3·5H2O wynosi 176 gramów w 100 gramach wody.
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.
Oblicz, ile gramów wody należy dodać do 100 gramów nasyconego w temperaturze 20oC wodnego roztworu tiosiarczanu sodu, aby uzyskać roztwór o stężeniu 25% masowych. W obliczeniach zastosuj wartości masy molowej reagentów zaokrąglone do jedności. Wynik końcowy zaokrąglij do jedności.Zad.18.15 ID:2156 2015 N / Zadanie 11. (0–1).
Dysponujesz niezbędnym sprzętem laboratoryjnym oraz następującymi odczynnikami:
– mieszaniną dwóch soli: stałego chlorku magnezu i stałego chlorku sodu
– wodą destylowaną
– kwasem solnym
– wodnym roztworem wodorotlenku sodu.

Zaprojektuj doświadczenie, w wyniku którego otrzymasz czysty stały chlorek magnezu.
Opisz kolejne etapy wykonania tego doświadczenia.

.........................................................................................................................


Zad.18.16 ID:638

2017-VI / Zadanie 1. (0–1)
Konfiguracja elektronów w pewnym kationie żelaza w stanie podstawowym jest następująca:
1s2 2s22p6 3s23p63d5
Napisz wzór opisanego kationu żelaza oraz przedstaw graficznie konfigurację elektronów trzeciej powłoki w tym kationie w stanie podstawowym.

Wzór kationu....................

Graficzny zapis konfiguracji elektronów trzeciej powłoki ..........................................Zad.18.17 ID:640

2017-VI / Zadanie 2. (0–1)
Elektrony walencyjne w atomach (w stanie podstawowym) pewnego pierwiastka, którego symbol oznaczono umownie literą X, mają następującą konfigurację:
5s25p5 
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Opisany pierwiastek X jest niemetalem.     P F
2. Pierwiastek X tworzy aniony proste o ogólnym wzorze X.      P F
3. Maksymalny stopień utlenienia, jaki pierwiastek X przyjmuje w związkach chemicznych, jest równy V.  P FZad.18.18 ID:715

2017-VI / Zadanie 3. (0–1)
Konfiguracja elektronów uczestniczących w tworzeniu wiązań atomu pierwiastka Z jest następująca: 3d34s2 .
Napisz symbol chemiczny pierwiastka Z, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy ten pierwiastek.

Symbol pierwiastka ............
Numer okresu ....................
Numer grupy ......................
Symbol bloku .....................Zad.18.19 ID:723

2017-IV / Zadanie 4. (0–1)
Spośród substancji, których wzory przedstawiono poniżej, wybierz wszystkie, w których między cząsteczkami danej substancji mogą się tworzyć wiązania wodorowe. .
H2O    C2H5OH    CH3NH2    CH4    NH3 Zad.18.20 ID:792

2017-VI / Zadanie 6. (0–1)
Gazowy amoniak reaguje z gazowym chlorowodorem zgodnie z równaniem
NH3 + HCl→ NH4Cl
Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie.

Produkt reakcji amoniaku i chlorowodoru występuje w warunkach normalnych w (stałym /ciekłym / gazowym) stanie skupienia. Kation amonowy NH4+ powstaje w wyniku (przyłączenia protonu / oddania protonu) przez cząsteczkę amoniaku. W tym kationie (wszystkie / nie wszystkie) atomy wodoru są równocenne. W reakcji z chlorowodorem amoniak pełni funkcję (kwasu / zasady) Brønsteda.Zad.18.21 ID:775

2017-VI / Zadanie 5. (0–1)
Miarą polaryzacji wiązania jest udział jonowego charakteru w tym wiązaniu:
procentowy udział jonowego charakteru w wiązaniu = 16 ·│x2 – x1│+ 3,5 ·│x2 – x12, gdzie x1 i x2 oznaczają elektroujemności pierwiastków tworzących wiązanie.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Poniżej zapisano informacje dotyczące wiązania jonowego. Rozstrzygnij, która z nich jest prawdziwa. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.
1. Biorąc pod uwagę dotychczas znane pierwiastki, nie istnieją związki chemiczne, w których wiązania są w 100% jonowe. ......
2. Udział wiązania jonowego wynosi 0% tylko w przypadku wiązań tworzonych przez atomy tego samego pierwiastka. ......
3. Fluorek rubidu to związek, w którym udział wiązania jonowego (około 87%) jest największy. .....Zad.18.22 ID:793

2017-VI / Zadanie 7. (0–1)
W cząsteczkach CH4, NH3 i H2O występuje ten sam typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomu centralnego, ale w każdej z tych cząsteczek wartość kąta pomiędzy wiązaniami jest inna. Wynosi ona około 109° w cząsteczce CH4, około 107° w cząsteczce NH3 i około 105° w cząsteczce H2O.
Określ typ hybrydyzacji (sp, sp2 , sp3 ) orbitali walencyjnych atomu centralnego w cząsteczkach CH4, NH3 i H2O oraz napisz, co jest przyczyną różnicy wartości kąta pomiędzy wiązaniami w tych cząsteczkach.

Typ hybrydyzacji: ......................................................................
Wyjaśnienie: .............................................................................Zad.18.23 ID:623

2017-VI / Zadanie 8.
Pewien związek organiczny ulega reakcji rozkładu. Energia aktywacji tej reakcji jest niezerowa (EA > 0). Przeprowadzono doświadczenie, w którym badano szybkość reakcji rozkładu związku X. W tym celu mierzono w odstępach co 2·103 sekund stężenie molowe związku X w ciągu pierwszych 12·103 sekund od momentu zainicjowania reakcji. Następnie obliczono średnią szybkość reakcji rozkładu związku X w przedziałach czasu po 2·103 sekund. Przedziały te oznaczono numerami od I do VI. Zależność średniej szybkości reakcji rozkładu związku X od czasu zilustrowano na poniższym wykresie.
1,2-dichloroeten wz�r cis trans izomery

Na podstawie: P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Warszawa 2001.

Zadanie 8.1. (0–1)
Określ jednostkę, w jakiej wyrażona jest szybkość reakcji w opisanym doświadczeniu.
..................................
Zadanie 8.2. (0–1)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeżeli jest fałszywa.
1. Wzrost temperatury, w której zachodzi reakcja rozkładu związku X, poskutkuje zwiększeniem szybkości tej reakcji. P F
2. Średnia szybkość reakcji rozkładu związku X jest tym większa, im mniejsze jest stężenie tego związku. P F
3. Zależność szybkości reakcji rozkładu związku X od czasu jest liniowa. P FZad.18.24 ID:914

2017-VI / Zadanie 9. (0–1)
Pierwszy etap przemysłowej produkcji żelaza w wielkim piecu polega na reakcji tlenku żelaza(III) z tlenkiem węgla(II) z utworzeniem Fe3O4 i gazowego produktu utleniania tlenku węgla(II) (etap 1.). Następnie, w etapie 2., otrzymany tlenek żelaza, w którym żelazo występuje na dwóch różnych stopniach utlenienia, poddaje się reakcji z tlenkiem węgla(II), w wyniku czego powstają metaliczne żelazo oraz ten sam gazowy produkt, który powstawał w etapie 1.
Na podstawie: K.−H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji etapu 1. i etapu 2. przemysłowego procesu otrzymywania żelaza w wielkim piecu.
Etap 1.: ................................................
Etap 2.: ................................................Zad.18.25 ID:675

2017-VI / Zadanie 10.
W przemyśle metanol otrzymuje się z gazu syntezowego w katalitycznej reakcji
CO + 2H2 ⇄ CH3OH
Stężenie metanolu w mieszaninie równowagowej zależy od temperatury, ciśnienia oraz stosunku molowego n H2  : nCO w gazie syntezowym.
Zależność równowagowego stężenia metanolu w mieszaninie gazowej od stosunku molowego  n H2  : nCO i ciśnienia w temperaturze T przedstawiono na poniższym wykresie.

 

Na podstawie: E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, Warszawa 2008.

Zadanie 10.1. (0–1)
Podaj liczbę moli wodoru, jaka musi przypadać na 2 mole tlenku węgla(II) przy ciśnieniu 10,0 MPa, aby w mieszaninie równowagowej znajdowało się 10% objętościowych metanolu. Oceń, czy wzrost ciśnienia – przy stałym stosunku molowym n H2  : nCO – poskutkuje zmniejszeniem, czy też zwiększeniem wydajności reakcji otrzymywania metanolu w warunkach izotermicznych.
Liczba moli wodoru: .................
Ocena: ...................................

Zadanie 10.2. (0–1)
Na podstawie analizy wykresu uzupełnij poniższe zdania.
Im większą wartość ma stosunek molowy n H2  : nCO, tym równowagowe stężenie alkoholu (% obj.) jest ......................... .
Dla każdej wartości ciśnienia zwiększenie wartości stosunku molowego n H2  : nCO powoduje zmianę równowagowego stężenia metanolu, tzn. ................... stężenia metanolu.
Wpływ wartości stosunku molowego n H2  : nCO na równowagowe stężenie metanolu jest najwyraźniej widoczny dla ciśnienia .............. MPa.Zad.18.26 ID:876

2017-VI / Zadanie 11.
Uczeń miał wykonać zadanie polegające na otrzymaniu stałego krystalicznego chlorku miedzi(II). Dysponował niezbędnym sprzętem laboratoryjnym oraz następującymi odczynnikami:
– wodą destylowaną
– stałym azotanem(V) miedzi(II)
– kwasem solnym
– wodnym roztworem chlorku sodu
– wodnym roztworem wodorotlenku sodu.

Zadanie 11.1. (0–1)
Poniżej przedstawiono opis doświadczenia sporządzony przez ucznia.
Etap 1.
Porcję stałego azotanu(V) miedzi(II) rozpuszczę w niewielkiej ilości wody destylowanej i do otrzymanego roztworu dodam wodny roztwór wodorotlenku sodu. Powstały niebieski galaretowaty osad oddzielę od roztworu przez odsączenie na lejku z bibuły filtracyjnej i następnie przemyję go kilkukrotnie wodą destylowaną.
Etap 2.
Po przeniesieniu osadu do czystej probówki dodam do niej wodny roztwór chlorku sodu. Powstanie stały krystaliczny chlorek miedzi(II) i roztwór wodorotlenku sodu. Następnie oddzielę kryształy soli od roztworu.
Uczeń nieprawidłowo zaplanował doświadczenie, gdyż w jednym z etapów wybrał nieodpowiedni odczynnik.
Dokończ poniższe zdanie. Podaj numer etapu doświadczenia, w którym uczeń wybrał nieodpowiedni odczynnik, oraz napisz, dlaczego nie mógł użyć tego odczynnika.
Uczeń popełnił błąd w ........... etapie doświadczenia, ponieważ wybrany przez niego odczynnik ............................................... .

Zadanie 11.2. (0–1)
Podaj nazwę lub wzór odczynnika, którego powinien użyć uczeń do przeprowadzenia reakcji w tym etapie doświadczenia, w którym popełnił błąd, oraz wyjaśnij swój wybór. Opisz prawidłowy sposób wydzielenia czystego stałego chlorku miedzi(II).
Odczynnik: ...................................................
Wyjaśnienie wyboru: .....................................
Sposób wydzielenia czystego stałego CuCl2: .............................................................................
 Zad.18.27 ID:981

Informacja do zadań 12.–13.
W wyniku reakcji chemicznej roztworu siarczanu(IV) sodu z siarką otrzymuje się wodny roztwór tiosiarczanu sodu. Proces ten można opisać równaniem:
S + Na2SO3 → Na2S2O3 
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
W wodzie rozpuszczono 6,3 g Na2SO3 ⋅ 7H2O i dodano nadmiar siarki. Otrzymaną mieszaninę gotowano przez pewien czas, po czym przesączono w celu usunięcia nadmiaru siarki. Z przesączu po ochłodzeniu otrzymano 5,2 g kryształów uwodnionego tiosiarczanu sodu. Ten związek, poddany odwodnieniu pod obniżonym ciśnieniem, zmniejszył swoją masę o 36,3%.

Zadanie 12. (0–2)
Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj wzór hydratu tiosiarczanu sodu, który otrzymano z mieszaniny poreakcyjnej w wyniku krystalizacji.

Zadanie 13. (0–2)
Załóż, że synteza tiosiarczanu sodu zachodzi z wydajnością 100%, i oblicz, jaka była wydajność procesu krystalizacji.Zad.18.28 ID:767

2017 VI / Zadanie 14. (0–2)
Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności siarczanu(VI) sodu w wodzie od temperatury. W zakresie temperatury 0 ºC – 32,38 ºC w równowadze z roztworem nasyconym istnieje sól uwodniona siarczan(VI) sodu–woda (1/10) o wzorze Na2SO4 · 10H2O, której rozpuszczalność w przeliczeniu na sól bezwodną ilustruje krzywa AB. W zakresie temperatury 32,38 ºC – 100 ºC w równowadze z roztworem nasyconym pozostaje sól bezwodna, jej rozpuszczalność ilustruje krzywa BC. W punkcie B rozpuszczalność siarczanu(VI) sodu jest równa około 50 g soli bezwodnej w 100 g wody.
rozpuszczalność siarczan sodu
Na podstawie: R.C. Wells, Sodium sulphate: its sources and uses, Washington 1923.

W temperaturze 32,38 ºC przygotowano nasycony roztwór siarczanu(VI) sodu: rozpuszczono odpowiednią ilość soli w 200 gramach wody. Otrzymany roztwór podzielono na dwie równe próbki. Próbkę I ochłodzono do temperatury 25 ºC, a próbkę II ogrzano do temperatury 75 ºC.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Odpowiedź uzasadnij.
1. Po ochłodzeniu próbki I do temperatury 25 ºC wykrystalizowało około 22 gramów soli uwodnionej o wzorze Na2SO4 · 10H2O pozostającej w równowadze z roztworem nasyconym.
......................................................................................................................................................

2. Po ogrzaniu próbki II do temperatury 75 ºC wykrystalizowało około 6 gramów soli bezwodnej o wzorze Na2SO4 pozostającej w równowadze z roztworem nasyconym.
......................................................................................................................................................
 Zad.18.29 ID:1021

2017 VI N/ Zadanie 15.
Cząsteczki fluorowodoru ulegają asocjacji, czyli łączą się ze sobą, tworząc zygzakowate łańcuchy. W temperaturze bliskiej temperatury wrzenia równej 293,7 K i pod ciśnieniem p = 1013 hPa gęstość par fluorowodoru wynosi 4,98 g · dm–3.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Zadanie 15.1. (0–1)
Oblicz masę molową asocjatu fluorowodoru (HF)n w temperaturze 293,7 K i pod ciśnieniem 1013 hPa oraz ustal liczbę cząsteczek n tworzących ten asocjat. Objętość molowa gazu w tych warunkach temperatury i ciśnienia jest równa 24,1 dm3 · mol–1.

Zadanie 15.2. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki fluorowodoru ulegają asocjacji.
.........................................................................................Zad.18.30 ID:91

2017 VI / Zadanie 19. (0–2)
Azotany(III) ulegają w roztworach wodnych odwracalnej reakcji hydrolizy anionowej zgodnie z równaniem:
NO2  + H2O ⇄ HNO2 + OH  
Oblicz stałą równowagi tej reakcji w temperaturze 25 ºC. W obliczeniach wykorzystaj wartość stałej dysocjacji Ka kwasu azotowego(III) oraz iloczynu jonowego wody Kw w tej temperaturze. Przyjmij, że stężenie wody jest stałe.Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.