Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 3

Zad.3.1 ID:2577

2012.VI. / Zadanie 4. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory wybranych tlenków metali i niemetali.
Al2O3   CaO   SiO2   SO2  CO   Na2O   NO   P4O10 
Z powyższego zbioru wybierz i wpisz do tabeli wzory tych tlenków, które reagują z wodą w temperaturze pokojowej, tworząc zasady lub kwasy.

a) Wzory tlenków, które w reakcji z wodą tworzą zasady: .......................................................

b) Wzory tlenków, które w reakcji z wodą tworzą kwasy: .......................................................Zad.3.2 ID:2512

2012.V/ Informacja do zadań 15.–16.
W reakcji wodnego roztworu chlorku kobaltu(II) z wodnym roztworem wodorotlenku sodu najpierw powstaje niebieski osad hydroksosoli: chlorku wodorotlenku kobaltu(II) o wzorze Co(OH)Cl. Związek ten pod wpływem kolejnych porcji roztworu wodorotlenku sodu przechodzi w różowy osad wodorotlenku kobaltu(II), który praktycznie nie rozpuszcza się w nadmiarze tego odczynnika, ale brunatnieje wskutek utleniania obecnym w powietrzu tlenem.
Opisane przemiany ilustruje poniższy schemat.
CoCl2 (aq)(I) NaOH(aq)→ Co(OH)Cl(s)(II) NaOH (aq)→ Co(OH)2(s)(III) O2/H2O→Co(OH)3
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 2, Warszawa 2005, J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa 2001

Zadanie 15. (3 pkt)
a) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami I i II.
I ..................................................................................................................................................
II ..................................................................................................................................................
b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji oznaczonej numerem III.
III ..................................................................................................................................................

Zadanie 16. (1 pkt)
Określ charakter chemiczny (kwasowo-zasadowy) wodorotlenku kobaltu(II).
................................................................................................Zad.3.3 ID:2900

2016 N / Zadanie 4. (0–2)
Do reaktora wprowadzono 1,0 mol amoniaku i 1,6 mola tlenu, a następnie przeprowadzono – w odpowiednich warunkach – reakcję zilustrowaną poniższym równaniem.
4NH3 + 5O2T, kat.→ 4NO + 6H2O
Wykonaj obliczenia i podaj skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w molach. Załóż, że opisana przemiana przebiegła z wydajnością równą 100%.Zad.3.4 ID:1760

[2009]  [R]

Poniżej przedstawiono wzory pięciu tlenków.
Na2O    P4O10    ZnO    CO    SO3
 

Wpisz  wzory wszystkich tlenków reagujących z podanymi substancjami.

Uwaga: jeżeli dany tlenek reaguje z więcej niż jedną substancją, należy to uwzględnić.

 

Tlenki reagujące z:

mocnymi kwasami: ..................................

wodą ..................................

mocnymi zasadami ....................................Zad.3.5 ID:2179 2015 S / Zadanie 17. (2 pkt)
Jod rozpuszczony w etanolu ma ograniczoną trwałość. Reaguje z wodą obecną w roztworze, tworząc jodowodór i kwas jodowy(I) o wzorze HIO, który z kolei utlenia etanol najpierw do aldehydu, a następnie − do dalszych produktów. Aby zapobiec tym przemianom, do jodyny dodaje się rozpuszczalny w wodzie jodek potasu. W wyniku reakcji jodu cząsteczkowego z jonami jodkowymi powstają trwałe jony trijodkowe, dzięki czemu jod nie reaguje z wodą.
Na podstawie: www.doz.pl, A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010
oraz R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, t. 1, Warszawa 2008.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji jodu z wodą oraz podaj wzór
utleniacza i reduktora.


Równanie reakcji: ........................................................................................................................

Wzór utleniacza: ..........................................

Wzór reduktora: .................................................


Zad.3.6 ID:2551

2012.V. / Zadanie 27. (1 pkt)
W roztworze o odczynie zasadowym ketony, których cząsteczki zawierają grupę hydroksylową –OH przy atomie węgla połączonym z atomem węgla grupy karbonylowej (α-hydroksyketony), ulegają izomeryzacji. Przemianę tę ilustruje poniższy schemat.
izomeryzacja keto-enolowa
Oceń, czy za pomocą próby Tollensa można odróżnić glukozę od fruktozy. Odpowiedź uzasadnij.
...............................................................................................................................Zad.3.7 ID:2595

2012.VI. / Zadanie 17. (2 pkt)
W 3 dm3 wodnego roztworu kwasu o wzorze ogólnym HY w pewnej temperaturze znajduje się 5,418·1023 jonów Y i 4,50 mola niezdysocjowanych cząsteczek HY.
Oblicz stałą dysocjacji kwasu HY. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Obliczenia ..............................................................................

Wynik: .....................................................................................Zad.3.8 ID:2097

2016 S / Zadanie 33. (1 pkt)
W produkcji witaminy C na skalę przemysłową wykorzystuje się metody chemiczne i biotechnologiczne. W pierwszym etapie pięcioetapowej syntezy glukoza jest redukowana do sorbitu (sorbitolu), który w następnym etapie poddany zostaje utlenieniu. Ponieważ nie ma takiego odczynnika chemicznego, który w sposób wystarczająco selektywny utleniłby tylko jedną z grup hydroksylowych do grupy karbonylowej, proces ten prowadzony jest enzymatycznie przy udziale mikroorganizmów Acetobacter suboxydans. Przebieg dwóch pierwszych etapów syntezy witaminy C zilustrowano na poniższym schemacie.
Na podstawie: John McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2000.
Uzupełnij wzory produktów I i II etapu syntezy witaminy C – wpisz w zaznaczone pola wzory odpowiednich fragmentów ich cząsteczek.
produkcja witaminy CZad.3.9 ID:1527

[2010] Reakcją pozwalającą wykryć w związkach organicznych grupę

CH3–CO–

jest próba jodoformowa. Polega ona na reakcji związku organicznego z jodem w obecności NaOH w podwyższonej temperaturze. Po oziębieniu mieszaniny poreakcyjnej do temperatury pokojowej powstaje żółty, krystaliczny osad o charakterystycznym zapachu.

Jeżeli badanym związkiem jest propanon (aceton), produktami próby jodoformowej są: trijodometan, etanian sodu (octan sodu), jodek sodu i woda.


a) Korzystając z powyższych informacji, uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał równanie opisanej reakcji w formie cząsteczkowej (wpisz wzory produktów reakcji i odpowiednie współczynniki stechiometryczne).

CH3COCH3 + 3I2 + 4NaOH → ....... + ....... + ....... + .......
 

b) Napisz wzór tego produktu przemiany, który tworzy żółty, krystaliczny osad o charakterystycznym zapachu.

...........................................................................................................


c) Napisz, czy próba jodoformowa pozwala na odróżnienie propanonu (acetonu) od etanalu, i uzasadnij swoje stanowisko.

...........................................................................................................Zad.3.10 ID:1653

2011 /  Zadanie 12 (0-2p.)  

W reaktorze o objętości 1 dm3 przebiegła przemiana zgodnie z równaniem A+B⇄C+D.

Do reakcji użyto 2 mole substancji A i nadmiar substancji B. Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, że w mieszaninie poreakcyjnej znajduje się 0,4 mola substancji A.

Stała równowagi tej reakcji w temperaturze prowadzenia procesu jest równa 1.

Oblicz, ile moli substancji B użyto do tej reakcji. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej.Zad.3.11 ID:1980

[2011]  Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli na rozróżnienie wodnych roztworów dwóch cukrów: glukozy i fruktozy.

a) wpisz nazwę użytego odczynnika wybranego z podanej poniżej listy:

świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi(II)
woda bromowa z dodatkiem wodnego roztworu wodorowęglanu sodu
wodny roztwór azotanu(V) srebra z dodatkiem wodnego roztworu amoniaku.

b) Napisz, jakie obserwacje potwierdzą obecność glukozy w probówce I i fruktozy w probówce II po wprowadzeniu tych substancji do wybranego odczynnika (wypełnij poniższą tabelę).

  Barwa przed zmieszaniem reagentów Barwa po zmieszaniu reagentów
Probówka I    
Probówka II    

 Zad.3.12 ID:1983

2013 / Zadanie 26. (3 pkt)

Dane są wzory półstrukturalne (grupowe) trzech aminokwasów.

 chemia matura aminokwasy

a) Aminokwasy, których wzory podano powyżej, należą do aminokwasów białkowych.  Narysuj wzór tego fragmentu struktury ich cząsteczek, który wskazuje na tę przynależność.

.................................................................................................................................

b) Stosując wzór jonu obojnaczego alaniny (kwasu 2-aminopropanowego), napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących po wprowadzeniu tego aminokwasu do:

- wodnego roztworu wodorotlenku sodu (reakcja 1.)

- kwasu solnego (reakcja 2.).

Równanie reakcji 1.:...................................................................

Równanie reakcji 2.:....................................................................Zad.3.13 ID:1806

[2008] Aniony dichromianowe(VI) reagują z anionami jodkowymi w środowisku kwasowym według następującego schematu:

Cr2O7 2  + I + H+ → Cr3+ + I2 + H2O

a) Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu tej reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

b) Napisz wzór lub symbol jonu, który w tej reakcji pełni rolę utleniacza, i wzór lub symbol jonu, który pełni rolę reduktora.Zad.3.14 ID:1144

2017 S / Zadanie 12. (1 pkt)
W temperaturze 25 ºC do zlewki z wodą destylowaną wsypano krystaliczny siarczan(VI) wapnia. Zawartość zlewki dokładnie wymieszano, następnie odstawiono. Stwierdzono, że na dnie zlewki pozostał nierozpuszczony siarczan(VI) wapnia – co przedstawiono na poniższym rysunku.
krystaliczny siarczan wapnia
Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.
Ciekła zawartość zlewki to (woda / roztwór rzeczywisty / koloid). Aby oddzielić ciekłą zawartość zlewki od stałego siarczanu(VI) wapnia, można zastosować dekantację, w której wykorzystuje się różnicę (gęstości / wielkości cząstek) składników układu, lub filtrację – dzięki różnicy (gęstości / wielkości cząstek) składników układu.Zad.3.15 ID:2185

2015 S / Zadanie 23. (2 pkt)
Standardowa molowa entalpia reakcji spalania kwasu benzoesowego opisanej równaniem C6H5COOH(s) + 71/2O2(g)→7CO2(g) + 3H2O(c) wynosi ΔspHoC6H5COOH=−3227 kJ/mol.
Standardowa entalpia tworzenia wody w ciekłym stanie skupienia ma wartość ΔtwHoH2O=−286kJ/mol, a standardowa entalpia tworzenia gazowego tlenku węgla(IV) wynosi ΔtwHoCO2=−394kJ/mol1.
Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Na podstawie powyższych danych oblicz standardową entalpię tworzenia kwasu benzoesowego w stałym stanie skupienia o ΔtwHox. Wynik podaj w zaokrągleniu do jedności.Zad.3.16 ID:2548

2012.V. / Zadanie 26. (2 pkt)
Odczynnik Tollensa, potocznie nazywany amoniakalnym roztworem tlenku srebra, otrzymuje się przez dodanie wody amoniakalnej do wodnego roztworu AgNO3. Potoczna nazwa odczynnika nie jest poprawna, ponieważ jon O2– nie występuje w roztworach wodnych. Początkowo wytrąca się czarnobrunatny osad tlenku srebra(I). W miarę dodawania kolejnych porcji wody amoniakalnej osad ten ulega roztworzeniu, ponieważ jony srebra(I) tworzą z cząsteczkami amoniaku jony kompleksowe o wzorze Ag(NH3)2+. W wyniku tej reakcji powstaje bezbarwny roztwór, który jest odczynnikiem Tollensa.

a) Uzupełnij poniższe zapisy, tak aby otrzymać równania (w formie jonowej) opisanych reakcji. Wpisz wzory produktów oraz brakujące współczynniki stechiometryczne.
Równanie reakcji powstawania tlenku srebra(I):
..... Ag+ + ..... OH → ..................................
Równanie reakcji tlenku srebra(I) z amoniakiem:
..... Ag2O + ..... NH3 + ..... H2O → .....................
b) Określ odczyn roztworu będącego odczynnikiem Tollensa.
..................................................................................Zad.3.17 ID:191

2018 N / Zadanie 8.
Za pomocą odpowiednio przeprowadzonych doświadczeń można porównać charakter kwasowy fenolu, kwasu solnego i kwasu węglowego.

Zadanie 8.1. (0–1)
Zaprojektuj jedno doświadczenie, którym potwierdzisz, że spośród wymienionych substancji najmocniejszym kwasem jest kwas solny, a najsłabszym – fenol. W tym celu uzupełnij schemat doświadczenia. Wpisz wzory wszystkich związków, których wodnych roztworów należy użyć w doświadczeniu. Substancje wybierz spośród następujących:
• C6H5ONa • NaCl • HCl • Ca(OH)2 • C6H5OH • Na2CO3
Wszystkie roztwory były świeżo przygotowane.
fenol reakcje matura 2018

Zadanie 8.2. (0–1)
Napisz, co będzie można zaobserwować podczas przeprowadzonego doświadczenia.
Kolba: .................................................................
Probówka: ...........................................................

Zadanie 8.3. (0–2)
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w kolbie i w probówce podczas przeprowadzonego doświadczenia.
Równanie reakcji zachodzącej w kolbie:
.............................................................................
Równanie reakcji zachodzącej w probówce:
............................................................................Zad.3.18 ID:2891

2016 N / Zadanie 8. (0–2)
Amoniak bardzo dobrze rozpuszcza się wodzie, a w powstałym roztworze zachodzi reakcja opisana równaniem:
NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH
Oblicz, jaki procent wszystkich wprowadzonych do wody cząsteczek amoniaku ulega tej reakcji w wodnym roztworze amoniaku o stężeniu 0,1 mol · dm–3 w temperaturze 298 K.
Przyjmij, że (w opisanych warunkach) reakcji ulega mniej niż 5% wprowadzonych do wody cząsteczek amoniaku.Zad.3.19 ID:2541

2012.V. / Zadanie 21. (3 pkt)
Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano kilka kropli rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI) i stwierdzono, że roztwór zmienił barwę z żółtej na pomarańczową.
Świadczyło to o powstaniu anionów dichromianowych(VI) (reakcja I). Następnie do otrzymanego roztworu wprowadzono kilka kropli roztworu wodorotlenku potasu i roztwór z powrotem stał się żółty (reakcja II).
a) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji I i II.
I ..................................................................................................................................................
II .................................................................................................................................................
b) Spośród poniższych zdań wybierz wszystkie, które są wnioskami wynikającymi z opisanego doświadczenia.
I. Chromiany(VI) są silnymi utleniaczami, a ich właściwości utleniające zależą od pH środowiska reakcji.
II. Przemiana anionów chromianowych(VI) w aniony dichromianowe(VI) jest reakcją odwracalną.
III.  W środowisku zasadowym trwałe są aniony chromianowe(VI), a w środowisku kwasowym – aniony dichromianowe(VI).
IV.  W środowisku zasadowym trwałe są aniony dichromianowe(VI), a w środowisku kwasowym – aniony chromianowe(VI).

Numery wybranych zdań: ............................................................................................................Zad.3.20 ID:1574

[2010]  Atomy pierwiastka X tworzą jony X3+, których konfigurację elektronową można zapisać:

1s2 2s22p6 3s23p63d10

Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując symbol pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego  (energetycznego) s, p lub d, do którego należy pierwiastek X.

Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku
       

 Zad.3.21 ID:1923

[2011]  [R]

Rozpuszczalność substancji trudno rozpuszczalnej charakteryzują dwie wielkości:

• iloczyn rozpuszczalności (KSO), który opisuje stan równowagi między osadem trudno rozpuszczalnej substancji a stężeniem jej jonów w roztworze

• rozpuszczalność molowa (S), która wyrażona jest stężeniem molowym substancji w jej roztworze nasyconym.

Substancja Iloczyn rozpuszczalności KSO Rozpuszczalność molowa S, mol · dm−3
Sc(OH)3 2,22 · 10 − 31 9,5 · 10 − 9
Sn(OH)2 5,45 · 10 − 27 1,1 · 10 − 9

 Wartości liczbowe podane są dla temperatury 25 oC.

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002

Korzystając z powyższej informacji, napisz wzór wodorotlenku, który jest lepiej rozpuszczalny w wodzie, oraz napisz, czy dokonując tego wyboru, należało  porównać wartości rozpuszczalności molowych, czy też wartości iloczynów  rozpuszczalności substancji.

Wzór wodorotlenku:.............................................................

Należało porównać wartości ............................................Zad.3.22 ID:2582

2012.VI. / Zadanie 8. (3 pkt)
Dysponujesz następującymi odczynnikami:
Cu     NaOH(aq)      HCl(aq)      CuSO4(aq)      H2O
a) Wybierz odczynniki spośród podanych powyżej i opisz kolejne czynności, które należy wykonać w celu otrzymania roztworu chlorku miedzi(II).
.......................................................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia.
.......................................................................................................................................................
 Zad.3.23 ID:1920

[2011]  [R]

Zgodnie z teorią Brłouml;nsteda kwas i sprzężona z nim zasada różnią się o jeden proton, przy czym im silniejszy jest kwas, tym słabsza jest sprzężona z nim zasada.


a) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując wzory brakującej sprzężonej zasady i brakującego sprzężonego kwasu.

Kwas Zasada
NH3  
  CH3NH2


b) Korzystając z zamieszczonej powyżej informacji, wskaż najsłabszą spośród
następujących zasad: Cl , HS , CH3COO , C6H5O .Zad.3.24 ID:2592

2012.VI. / Zadanie 14. (1 pkt)
Fenoloftaleina zmienia barwę w roztworze wodnym o 8,3 ≤ pH ≤ 10,0.
Z roztworów I i II o podanych stężeniach jonów wodorotlenkowych wybierz ten, w którym fenoloftaleina zabarwi się na kolor malinowy.
I.  c OH = 10-9 mol·dm3
II.  c OH  = 10-5 mol·dm3
Fenoloftaleina zabarwi się na kolor malinowy w roztworze ..............................Zad.3.25 ID:2578

2012.VI. / Zadanie 5. (1 pkt)
Pewien metal ma barwę srebrzystobiałą, wysoką temperaturę topnienia i wrzenia, nie reaguje z kwasami nieutleniającymi, ulega działaniu kwasu azotowego(V), reaguje ze stężonym, gorącym kwasem siarkowym(VI). Chlorek, bromek i jodek tego metalu są światłoczułe i rozkładają się na pierwiastki pod wpływem światła słonecznego.
Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Chemia, Kraków 2005
Podaj symbol lub nazwę tego metalu.
...................................................................Zad.3.26 ID:2562

2012.V. / Zadanie 35. (1 pkt)
Paliwa do silników wysokoprężnych wytwarzane z ropy naftowej można zastąpić biopaliwami, które otrzymuje się, ogrzewając w obecności katalizatora oleje roślinne z dużą ilością alkoholu. Produktami tej reakcji są glicerol oraz ester kwasu tłuszczowego i użytego alkoholu. Proces ten można zilustrować ogólnym równaniem, w którym R1 i R2 oznaczają grupy węglowodorowe:
chemia matura pochodne węglowodorw
Na podstawie: G. W. vanLoon, S. J. Duffy, Chemia środowiska, Warszawa 2008
Uzupełnij luki w poniższym schemacie, tak aby stanowił on równanie reakcji ilustrujące otrzymywanie biopaliwa z trioleinianu glicerolu.
olej roslinny + alkohol -> glicerol + biopaliwoZad.3.27 ID:1355

[2008 R] Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli odróżnić propan od propenu. W tym celu:

 a) napisz, jaką różnicę w budowie cząsteczek tych związków weźmiesz pod uwagę, planując eksperyment;

 b) wybierz z podanej poniżej listy odczynnik, który użyjesz w doświadczeniu:
• zawiesina świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II),
• silnie zakwaszony wodny roztwór manganianu(VII) potasu,
• wodny roztwór chlorku żelaza(III);

c) napisz, jakie obserwacje potwierdzą obecność propanu w probówce I i propenu
w probówce II po wprowadzeniu tych gazów do wybranego odczynnika.

Barwa zawartości probówki:

Probówka I - propan:

przed zmieszaniem reagentów ...................

po zmieszaniu reagentów ....................

Probówka II - propen

przed zmieszaniem reagentów ...................

po zmieszaniu reagentów ....................

 Zad.3.28 ID:1349

[2010] Podkreśl właściwe zakończenie zdania.


Dwa węglowodory pent-1-en i but-1-en
A. zawierają w cząsteczkach różną liczbę grup metylowych –CH3.
B. różnią się (wyrażoną w % masowych) zawartością węgla i wodoru.
C. są względem siebie izomerami.
D. są homologami etenu.Zad.3.29 ID:1817

[2010] Aniony dichromianowe(VI) reagują z kationami żelaza(II) w środowisku kwasowym według następującego schematu:

Cr2O72− + Fe2+ + H+ → Cr3+ + Fe3+ + H2O

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania dokonujących się w czasie tej reakcji.

Równanie procesu redukcji: ............................................................

Równanie procesu utleniania: .........................................................

b) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

...Cr2O7 2− + ...Fe2+ + ...H+ → ...Cr3+ + ...Fe3+ + ...H2O

c) Podaj stosunek molowy utleniacza do reduktora.

Stosunek molowy utleniacza do reduktora: ................... : .......................Zad.3.30 ID:1849

[2010]  Stężenie procentowe nasyconego wodnego roztworu chlorku potasu o temperaturze 20oC wynosi 25,37% masowych.

Rozpuszczalność w wodzie tego związku w temperaturze 40oC jest równa 40g/100g wody.

W przedziale od 0oC do 50oC zależność rozpuszczalności chlorku potasu od temperatury jest liniowa.


Korzystając z powyższych informacji oblicz rozpuszczalność w temp. 20oC i 40oC.

Narysuj wykres zależności rozpuszczalności chlorku potasu w wodzie od temperatury w przedziale od 0oC do 50oC.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.