Powrót

Gęstość substancji

gęstość wzór

Gęstość - określa się jako stosunek masy do objętości.

d - gęstość ciał stałych podaje się zwykle w jednostkach [g/cm3] a gazów [g/dm3].
m - masa - jednostki: g, kg
V - objętość - jednostki: cm3,  dm3,  m3 .

olej i woda gęstość Olej i woda to substancje nie mieszające się ze sobą.
Olej ma mniejszą gęstość niż woda (jest lżejszy).
Po dodaniu oleju do wody - olej tworzy górną warstwę a woda dolną

Przeliczanie jednostek
1 m3 = 1000dm3    1 dm3 = 1000cm3
1 kg = 1000g.

Gęstość substancji jest jej cechą charakterystyczną. Można ją odczytać z tabel.
Fragment tabeli gęstości (0oC, 1013 hPa)

Substancja Gęstość g/cm3 Substancja Gęstość g/cm3 Substancja Gęstość g/cm3
azot 0,00125 magnez 1,74 siarka 2,07
chlor 0,00321 miedź 8,95  srebro 10,49
cynk 7,14 ołów 11,34  tlen 0,00143
glin 2,70  rtęć 13,54  żelazo 7,87

 


Przykładowe zadania

Zadanie 1. 200cm3 żelaza ma masę 1,574kg. Oblicz gęstość żelaza.
Rozwiązanie
Dane: m=1,574kg   V=200cm3                 Szukane: d=?

1,5740kg = 1574g
d=m/V    ⇒   d=1574g/200cm3  ⇒  d = 7,87g/cm3

Zadanie 2. Oblicz masę kostki sześciennej miedzi o krawędzi 2cm miedzi. Gęstość miedzi odszukaj w tablicach.
Rozwiązanie
Dane: l = 2cm      d=8,95g/cm3             Szukane: m=? 
V = l3 = (2 cm)3 = 8cm3
d=m/V   ⇒ m=d*V  ⇒   m =8,95g/cm3 * 8cm3       ⇒  m=71,6g   

Zadanie 3. Oblicz, ile dm3 zajmie 5g tlenu. Gęstość tlenu odszukaj w tablicach.
Rozwiązanie
Dane: m=5g,    d = 0,00143g/cm3     Szukane: V=?
d=m/V    ⇒   V = m/d    ⇒  V = 5g / (0,00143g/cm3)  ≈ 3496,5 cm33,5dm3  Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl