Powrót

Alkany

Węglowodory - związki zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru.
W  związkach organicznych węgiel jest zawsze IV-wartościowy.

Alkany - węglowodory nasycone (zawierają jedynie pojedyncze wiązania między atomami węgla C−C)

Szereg homologiczny - szereg związków o podobnej budowie, różniące się o grupę −CH2− lub jej wielokrotność.

Zmiany własności fizycznych alkanów:

→  wzrost liczby atomów węgla w czasteczce alkanu  →
C1−C4 C5−C16 od C17
gazy ciecze ciała stałe
→ wzrastają gęstości alkanów →
→ wzrastają temperatury topnienia i temperatury wrzenia →
maleje lotność alkanów

Wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów: CnH2n+2

Nazwa Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Wzór półstrukturalny
metan CH4 CH4
etan C2H6 CH3−CH3
propan C3H8 CH3−CH2−CH3

Nazewnictwo: pierwsze cztery alkany mają nazwy zwyczajowe. Nazwy alkanów zawierają końcówkę −an.

Metan
Własności: bezbarwny, bezwonny gaz, palny, tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową, nierozpuszczalny w wodzie, mało aktywny chemicznie.

Reakcja spalania metanu
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O   spalanie całkowite
2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O   spalanie niecałkowite (półspalanie)
CH4 + O2 → C + 2H2O   spalanie niecałkowiteZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl