Powrót

Dysocjacja jonowa soli

Sole wykazują różną rozpuszczalność w wodzie. Ich roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. Im rozpuszczalność roli jest większa tym lepsze jest przewodnictwo elektryczne.
Sole są elektrolitami, czyli substancjami, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny.

Sole mają budowę jonową, występują  w nich wiązania jonowe. W sieci krystalicznej soli występują jony (nie atomy lub cząsteczki). Podczas rozpuszczania w wodzie kryształ soli rozpada się na poszczególne jony. Proces ten to dysocjacja jonowa.

Sole ulegają dysocjacji na kationy metalu i aniony reszty kwasowej.
Wielkość ładunku kationu jest taka sama, jak wartościowość metalu. Na(I) ⇒ Na+, Ca(II) ⇒ Ca2+, Fe(III) ⇒ Fe3+ 
Wielkość ładunek anionu jest taka sama, jak wartościowość reszty kwasowej.
Liczba ładunków dodatnich jest taka sama, jak liczba ładunków ujemnych.

Nazewnictwo anionów

nazwa anionu wzór anionu nazwa anionu wzór anionu
chlorkowy Cl siarczanowy(VI) SO42−
siarczkowy S2− siarczanowy(IV) SO32−
azotanowy(V) NO3 fosforanowy(V) PO33−
węglanowy CO32−    

Przykłady reakcji dysocjacji soli

NaCl → Na+ + Cl
CaCl2 → Ca2+ + 2 Cl
Na2S → 2 Na+ + S2–  
Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2 NO3   Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl