Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Wodorotlenki

Wodorotlenki - związki, które są zbudowane z kationów metalu i anionów wodorotlenkowych .

Wzór ogólny: M(OH)(M - symbol metalu, OH grupa wodorotlenowa,  n-wartościowość metalu)
Ilość grup OH zawsze jest równa wartościowości metalu.

Nazewnictwo
Podaje się nazwę wodorotlenek i nazwę metalu.
NaOH - wodorotlenek sodu, Ca(OH)2 - wodorotlenek wapnia
Jeśli metal ma więcej niż jedną wartościowość należy ja również podać.
Fe(OH)2 wodorotlenek żelaza(II), Fe(OH)3 wodorotlenek żelaza(III), 

Wodorotlenki zasadowe - wodorotlenki, które dobrze rozpuszczają się w wodzie i dysocjują.
Do wodorotlenków zasadowych zaliczają się wodorotlenki metali grup 1. i 2. z wyjątkiem wodorotlenku berylu Be(OH)2 i wodorotlenku magnezu Mg(OH)2.
Zasady - roztwory wodne wodorotlenków zasadowych.


Otrzymywanie wodorotlenków

Reakcje aktywnych metali (grupa 1. i 2. z wyjątkiem berylu) z wodą
metal + woda → wodorotlenek + wodór
2Na + 2 H2O → 2NaOH + H2
Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2

Reakcje niektórych tlenków metali z wodą
tlenek metalu + woda → wodorotlenek
Na2O + H2O → 2NaOH
CaO + H2O → Ca(OH)2

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychW reakcjach strąceniowych otrzymuje się wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie. Dośw. Reakcja siarczanu miedzi(II) z wodorotlenkiem sodu. Reakcje wodorotlenków z kwasami (reakcje zobojętniania, neutralizacji). Reakcje z tlenkami kwasowymi. Reakcje z solami (reakcje strąceniowe). Reakcje rozkładu wodorotlenków. Reakcje wodorotlenków z niektórymi metalami. Reakcje wodorotlenków amfoterycznych z zasadami. Woda amoniakalna.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.