Powrót

Izotopy i nuklidy

Izotopy – to zbiory atomów danego pierwiastka, które mają taką samą liczbę protonów a różną liczbę neutronów.
Izotopy mają taką samą liczbę atomową, ale różną liczbę masową.

Nuklidy - to zbiory atomów nie różniących się ani liczbą protonów, ani liczbą neutronów.
Każdy izotop jest nuklidem, ale nie każdy nuklid jest izotopem. Nuklidy to pojęcie bardziej ogólne.

Izotopy i nuklidy - zapis symboliczny
 Z AE    (E – symbol dowolnego pierwiastka)

Przykład.
Azot występuje w postaci zbioru nuklidów 14N i zbioru nuklidów 15N.  Oba zbiory są względem siebie izotopami.
Fluor występuje tylko w postaci zbioru nuklidów 19F. Fluor nie ma izotopów.

atomy azotu atomy tlenu atomy fluoru atomy sodu
14N 15N 16O 17O 18O 19F 23Na
nuklid nuklid nuklid nuklid nuklid nuklid nuklid
izotop izotop izotop izotop izotop izotop izotop

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychZagadnienia - Co to są izotopy - Co to są nuklidy - Symboliczny zapis izotopów i nuklidów - Czym różnią się izotopy od nuklidów - Skład izotopów  - przykłady - Skład jądra izotopów - Åšrednia masa atomowa i przykłady - Sposób obliczenia średniej masy atomowej
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.