Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Aminy

Aminy to pochodne amoniaku (NH3), gdzie atomy wodoru są zastąpione grupami węglowodorowymi.

(R) Rzędowość amin ⇒ odpowiada ilości atomów wodoru, które zostały zastąpione przez grupy -R (mogą być różne).

aminy -  rzędowość 

−NH2  - grupa aminowa (grupa funkcyjna)
-R  - grupa węglowodorowa alifatyczna (może być również aromatyczna -Ar)

Wzór ogólny amin I-rzędowych: R-NH2 ,  Ar-NH2

(R) Atom azotu w aminach ma hybrydyzację sp3.Orbitale tworzą 3 wiązania σ N−H a na czwartym znajduje się wolna para elektronowa azotu. Aminy hybrydyzacja atomu azotu

Nazewnictwo (*nazwa preferowana IUPAC)

Do słowa −amina dodaje się w przedrostku nazwę węglowodoru. Np. metanoamina, fenyloamina
Do słowa −amina dodaje się w przedrostku nazwę grupy alkilowej lub arylowej przyłączonej do atomu azotu. Np. metyloamina, fenyloamina

CH3−NH2 CH3−CH2−NH2 propano-2-amina fenyloamina
metanoamina* 
metyloamina
metyloazan

etanoamina* 
etyloamina

propano-2-amina* anilina*
fenyloamina,
benzenoamina

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychW przypadku większej ilości podstawników wymienia się je w kolejności alfabetycznej N-metylometanoamina* Dla bardziej złożonych amin podaje się położenie i przedrostek liczbowy propano-1,4-diamina* Właściwości fizyczne Metyloamina i etyloamina są gazami są cieczami. Aminy tworzą wiązania rozpuszczają się w wodzie, ponieważ Rozpuszczalność w wodzie (R) Otrzymywanie amin Aminy alifatyczne Alkilowanie amoniaku fluorowcopochodnymi alkanów. W reakcji tej powstają aminy ulegają dalszym reakcjom i powstają aminy Reakcja przebiega w wodzie lub alkoholu. Aminy aromatyczne Redukcja nitrobenzenu Zasadowość amin Aminy to słabe ich roztwory wodne wykazują odczyn reagują z kwasami. Ich z pary elektronowej przy atomie azotu - są nukleofilami. Aminy rozpuszczają się jony OH− wykazują odczyn zasadowy. (Analogiczna reakcja dla amoniaku: NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH– ) (N) Aminy alifatyczne są amin aromatycznych o tej samej rzędowości. W aminach aromatycznych wolna para elektronowa azotu Poniżej przedstawiono struktury rezonanowe aniliny. Jedynie z dwóch struktur I i V może utworzyć się jon aniliniowy. Sole amoniowe.   Sole amoniowe rozpuszczają się w wodzie, mają budowę jonową, ulegają dysocjacji i hydrolizie. mocniejszymi zasadami (niż aminy) i otrzymuje się z powrotem wolne aminy. Aminy są mniej zasadowe niż jony OH– . (N) Alkilowanie (R) Reakcja z bromem Wolna para elektronowa azotu w grupie -NH2 powoduje, że (w wodzie, bez katalizatora). Grupa aminowa kieruje w pozycje aniliny. 2,4,6-tribromoanilina Zastosowanie amin: przemysł chemiczny, farmaceutyczny,materiały wybuchowe, barwniki. 
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.