... Przykładowe reakcje z uwzględnionym produktem głównym   Reakcja dihalogenoetanu z cynkiem Cl–CH2–CH2–Cl + Zn → CH3–CHBr–CH2Br + Zn → Odwodornienie alkanów CH3–CH2–CH2–CH3 —T., p., kat. → Mechanizm reakcji eliminacji. Jednocześnie zachodzą procesy: 1) jon wodorotlenkowy odrywa ... 2) elektrony wiązania C−H pozostają ... i staje się jonem. Reakcja z manganianem(VII) potasu 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → ...   W wyniku tej reakcji następuje odbarwienie roztworu ... reakcja z wodą bromową. Reakcje alkenów z manganianem(VII) potasu są reakcjami redoks. 3CH2=CH–CH2–CH3  + 2MnO4– + 4 H2O  →  (N) Produktem tej reakcji jest w pierwszej kolejności ... do kwasu karboksylowego. (N) Treści nieobowiązkowe dla zainteresowanych poza podstawą programową Dimeryzacja – łączenie się dwóch cząsteczek alkenów. Dimeryzacja 2-metylopropenu prowadzi do powstania dwóch izomerów:   Dieny Dieny - węglowodory, w których występują 2 wiązania podwójne. Przykłady 1,2- i 1,3- podaje pozycję wiązań podwójnych H2C=C(CH3)–CH=CH2       />
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.